دانلود فایل


هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان - دانلود فایلدانلود فایل هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان, تنظیم کننده های رشد در گیاهان, هورمونهای گیاهی,

دانلود فایل هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان

هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان


تنظیم کننده های رشد در گیاهان


هورمونهای گیاهیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی کلی هورمونهای گیاهی و تاثیرات آن در پسته - میوه کاری

هورمونهای گیاهی از مهمترین عوامل درونی ،موثردر رشد گیاهان و عهده‌دار تنظیم و ... بطور
کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک کننده
و ... را تولید می‌کند ، این هورمون در رشد جوانه های رویشی و تولید برگهای قوی و شاداب و
...

ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎي رﺷﺪ ﯾﻮﻧﯿﮑﻮﻧﺎزول و ﺳﺎﯾﮑﻮﺳﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻨ - مجله تولید گیاهان زراعی

[email protected] اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﺷﺪ ﯾﻮﻧﯿﮑﻮﻧﺎزول و ﺳﺎﯾﮑﻮﺳﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ. ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ. ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ... ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ. 5. ﺑﻪ
. وﯾﮋه در اروﭘﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ و ﮐ. ﻨﺘﺮل رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ. ﺑﻪ(. وﯾﮋه. ﻏﻼت
. ).

هورمون های گیاهی - گسترش بذر مهر

هورمون‌های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می‌شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان
... تنظیم کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ...

هورمون های گیاهی

اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ ﻣﺤﺴﻮﺳ در دﯾ ﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﮔﺬارد و در ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ. ... ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪروی ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ.

محرک های رشد

استیمپلکس, یک تنظیم کننده رشد گیاهی PGRحاصل از عصاره ی جلبک دریایی می ...
مقاومت طبیعی گیاهان را در برابر استرس های محیطی نظیر شوری وخشکی افزایش ...

اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال‌زایی جوانه انتهایی رقم ناز تک‌

231. اﺛﺮات. ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﺮ. ﮐﺎل. زاﯾﯽ. ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ. رﻗﻢ ﻧﺎز. ﺗﮏ. ﺷﺎﺧﻪ. ﮐﻨﺠﺪ ... ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳ. ﻪ ﺗﮑﺮار. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

آوند - خلاصه تنظیم کننده های رشد گیاهی(هورمون های گیاهی)

آوند - خلاصه تنظیم کننده های رشد گیاهی(هورمون های گیاهی) - آموزش زیست شناسی -
نویسنده:علی رضاشمس آبادی دبیر زیست شناسی - آوند.

اکسین ها - Shimi Zist :: شیمی زیست

ماده ای از نظر فیزیولوژیکی تنظیم کننده رشد طبیعی در گیاهان محسوب می شود . ...
اکسین ها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که باعث طویل شدن سلولهای گیاهی می گردند
.

اکسین ها - Shimi Zist :: شیمی زیست

ماده ای از نظر فیزیولوژیکی تنظیم کننده رشد طبیعی در گیاهان محسوب می شود . ...
اکسین ها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که باعث طویل شدن سلولهای گیاهی می گردند
.

های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه گزانگبین کننده تأثیر تنظیم ...

Fabaceae. تأثیر تنظیم. کننده. های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه گزانگبین ... از
هورمون. NAA. به دست. آمد ). 111. درصد(. بیش از. 41. درصد گیاهچه. های. تول. یدشده در ...

عامل رشد دهنده ریشه گیاهان کشف شد - سیناپرس-خبرگزاری علم و فرهنگ ...

17 آوريل 2015 ... ایجاد شرایط تعادل بین دو هورمون متضاد گیاهی ... دستیابی به مقدار رشد مطلوب ریشه،
جهت بقای گیاه در شرایط ... هورمون‌ها و تنظیم کننده‌های رشد.

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺑ 2

ﻣﻬﺪي اﺳﻜﻨﺪري. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاﺳﻴﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ. ﮔﺮوﻫﻲ. از. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺛﺮات.
زﻳﺴﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ ..... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﺷﻮﻳﺪ.

مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ...

به هرحال IBA نسبت به دو هورمون دیگر نقش معنی داری در رابطه با صفات مذکور از خود
نشان ... واژه های کلیدی: پکتین، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز ازدیادی،GF677.

هورمون های گیاهی

اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ ﻣﺤﺴﻮﺳ در دﯾ ﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﮔﺬارد و در ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ. ... ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪروی ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ.

NAA BAP ﺑﺮ ﻛﺎﻟﻮس زاﻳﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ر - ResearchGate

ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻟﻮس. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. ﺗﻴﻤﺎر. NAA. 10. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﺎﻟﻮس دﻫﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر. BAP. 2. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻛﻮرم. ،. ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ، ﻛﺸﺖ
.

تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه ...

به منظور مطالعه تأثیر دو هورمون جیبرلین و بنزیل آدنین بر روی مشخصات گیاه
گلدانی شیپوری رقم گل سفید، نیساگ ها قبل از کشت در محلول جیبرلین با غلظت‌های
...

تأثیر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی‌های کمی و ...

14 مارس 2013 ... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﻓﻮﺭﮐﻠﺮﻓﻨﻮﺭﻭﻥ. (. CPPU. ) ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﮐﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻞ ﺭﺯ ﺑﺮﻳﺪﻧﻲ ... ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ.
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺖ ﺍﻧﺘﻬـــﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ. (. ۲۳.

موسسه تحقیقاتی ایران نهال - تنظیم کننده های رشد

شاخه اولیه از رشد مریستمهای جانبی در بسیاری از گونههای گیاهی جلوگیری میکند که
این ... بین مقدار سیتوکنین و اکسین نسبت به مقدار واقعی هورمونها کنترل میشود.

آوند - خلاصه تنظیم کننده های رشد گیاهی(هورمون های گیاهی)

آوند - خلاصه تنظیم کننده های رشد گیاهی(هورمون های گیاهی) - آموزش زیست شناسی -
نویسنده:علی رضاشمس آبادی دبیر زیست شناسی - آوند.

هورمون های گیاهی - پسته رفسنجان - نوسانات قیمت و خرید و فروش پسته

15 سپتامبر 2016 ... از این رو تمام هورمونها (فرآوردههای طبیعی گیاه) تنظیم کنندههای رشد گیاهی هستند ولی
عکس این موضوع صادق نیست (فهیمی، ۱۳۷۶). هورمونها با آنزیمها و ...

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی - آوان مشرق زمین

18 دسامبر 2016 ... سلول گیاهی علاوه بر آب و مواد معدنی جذب شده از خاک و کربوئیدرات های ... چند گروه عمده
هورمون های تنظیم کننده رشد در گیاهان وجود دارد که عبارتند از: ...

هورمون جیبرلین تنظیم کننده قوی رشد گیاهان - اف اس پی مارکت ...

7 سپتامبر 2017 ... هورمون جیبرلین تنظیم کننده قوی رشد گیاهان ... بالا و در صورت خرید تلفنی و همچنین
گرفتن مشاوره، می توانید با شماره های زیر، تماس حاصل فرمایید.

نکات کنکوری رشد و نمو گیاهان - اکتازیست

21 دسامبر 2014 ... ۱۰- چون برخي از هورمون هاي گياهي باعث تحريک رشد و برخي ديگر باعث ... جاي
اصطلاح هورمون هاي گياهي از اصطلاح تنظيم کننده هاي رشد استفاده کنند.

خلاصه فصل: رشد و نمو در گیاهان - زیست یاد

18 آوريل 2016 ... ۲)طول عمر گیاهان ۳)رشد و نمو ۴)عوامل تنظیم کننده ی رشد و نمو گیاهان ... ❷ترتیب رشد
بخش های گیاهک: ریشه چه ← ساقه جوان ← جوانه ی اولیه ❸مراحل جوانه زنی: .... کننده های
رشد): نکته: در گیاهان ممکن است محل تولید و اثر هورمون یکی باشد.

هورمون های گیاهی

اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ ﻣﺤﺴﻮﺳ در دﯾ ﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﮔﺬارد و در ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ. ... ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪروی ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﺮﯾﻒ.

اثر هورمون های گیاهی بر رشد گیاه - وبلاگ دانشجوی زراعت

31 ژانويه 2013 ... از هورمون های خواب طبیعی می توان به آبسزیک اسید اشاره کرد که جوانه زنی .... در
متابولیسم گیاه میزبان با به کاربردن تنظیم کننده های رشد زمان کمی ...

تنظیم کننده های رشد و هورمون هاي گياهي - گروه زیست شناسی ناحیه 2 قم

تنظيم كننده هاي رشد و هورمون هاي گياهي. از نظر تعريف، هورمونها، تركيبات آلي هستند
كه به صورت طبيعي در گياهان عالي ساخته مي شوند و روي رشد و نمو اثر مي گذارند.

هورمونهای گیاهی - ویکی کاکتوس

13 فوریه 2016 ... تهیه و تنظیم تیم پژوهشی ویکی کاکتوس. کاربرد هومورنها و تنظیم کننده های رشد:
هورمونها مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید ...

واکنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگی در مرحله نشاء به تنظیم کننده های رشد

اکسین یکی از گروه تنظیم ک ننده های رشد گیاهی (هورمون ها) هستند. رایج ترین اشکال
اکسین عبارتند از: ایندول-3- استیک اسید (IAA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و ...

... روش های مختلف تیمار گیاهان زراعی با مرکز ملی تحقیقات شوری ١

٢. روش. های مختلف تیمار گیاهان زراعی با سال. یسیلیک اسید. در. پژوهش. های. شور. ی.
هادی پیرسته .... استفاده از مواد تنظیم کن. نده. ی رشد گیاهی. 0 . به تازگی توجه به
تنظیم. کننده. هيای رشيد ... ی شبه هورمون در نظر گرفته می شود، نقش مهمی در. تنظیم
رشد ...

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

اسید فولویک یک الکترولیت آلی قوی است که سلول ها را تنظیم می کند و به آنها انرژی
می دهد. .... چند گروه عمده هورمون های تنظیم کننده رشد در گیاهان وجود دارد که عبارتند از: ...

برای تنظیم هورمونهای بدن چه بخوریم؟ - مجله سلامت

25 جولای 2017 ... تنظیم هورمون,بهترین مواد غذایی برای تنظیم هورمون بدن,چگونه هورمون ها را تنظیم ... و
خوشبو کننده‌های هوا نیز مخفی شده‌اند، بر هم ریختن تعادل هورمون‌ها امری دور از ذهن نیست.
... و کلم قمری حاوی مقادیر فراوانی مواد مغذی گیاهی موسوم به isothiocyanates ... و
نابودی مواد مضر و نیرومند استروژنی که رشد تومورها را تسریع می‌بخشد، ...

ﻫﻮرﻣﻮن - گیتی گستر فراسو

ﺗﻌﺮف ﻫﻮرﻣﻮن. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در.
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻟﻒ. ) ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ. : اﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ.

PDF مقاله هورمون هاي گياهي و کاربرد آن در گياه و باغباني

با اين وصف براي متمايز کردن آنها مي توان گفت تمام هورمون ها ، تنظيم کننده رشد
هستند اما تمام تنظيم کننده هاي رشد هورمون نيستند. در حال حاضر در دنيا پنج گروه
مختلف ...

انواع هورمونهای کاربردی در گیاهان - رام گل

عوامل بیرونی و درونی در رشد گیاهان موثرند از مهمترین عوامل درونی ، هورمونها و از ... را
تحت عنوانPlant Growth Regulators يعني تنظيم کننده هاي رشد گياهي مي شناسند.

تنظیم کننده های رشد و هورمون هاي گياهي - گروه زیست شناسی ناحیه 2 قم

تنظيم كننده هاي رشد و هورمون هاي گياهي. از نظر تعريف، هورمونها، تركيبات آلي هستند
كه به صورت طبيعي در گياهان عالي ساخته مي شوند و روي رشد و نمو اثر مي گذارند.

برای تنظیم هورمونهای بدن چه بخوریم؟ - مجله سلامت

25 جولای 2017 ... تنظیم هورمون,بهترین مواد غذایی برای تنظیم هورمون بدن,چگونه هورمون ها را تنظیم ... و
خوشبو کننده‌های هوا نیز مخفی شده‌اند، بر هم ریختن تعادل هورمون‌ها امری دور از ذهن نیست.
... و کلم قمری حاوی مقادیر فراوانی مواد مغذی گیاهی موسوم به isothiocyanates ... و
نابودی مواد مضر و نیرومند استروژنی که رشد تومورها را تسریع می‌بخشد، ...

بررسی کلی هورمونهای گیاهی و تاثیرات آن در پسته - میوه کاری

هورمونهای گیاهی از مهمترین عوامل درونی ،موثردر رشد گیاهان و عهده‌دار تنظیم و ... بطور
کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک کننده
و ... را تولید می‌کند ، این هورمون در رشد جوانه های رویشی و تولید برگهای قوی و شاداب و
...

مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ...

به هرحال IBA نسبت به دو هورمون دیگر نقش معنی داری در رابطه با صفات مذکور از خود
نشان ... واژه های کلیدی: پکتین، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز ازدیادی،GF677.

خلاصه فصل: رشد و نمو در گیاهان - زیست یاد

18 آوريل 2016 ... ۲)طول عمر گیاهان ۳)رشد و نمو ۴)عوامل تنظیم کننده ی رشد و نمو گیاهان ... ❷ترتیب رشد
بخش های گیاهک: ریشه چه ← ساقه جوان ← جوانه ی اولیه ❸مراحل جوانه زنی: .... کننده های
رشد): نکته: در گیاهان ممکن است محل تولید و اثر هورمون یکی باشد.

تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زایی گیاه ...

با توجه به مزایای تکثیر درون شیشه ای نسبت به روش های رایج در پژوهش حاضر اثر
غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی 2,4-D (دی کلروفنوکسی استیک اسید)
...

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی (اصول و کاربرد)::گیاه شناسی::علوم پایه و ...

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی (اصول و کاربرد) ... ويژگی(های) ظاهری: ... این کتاب با
کلیاتی درباره هورمونها و تاریخچه آنها شروع می شود و در نهایت در سایر فصول نحوه ...

زراعت - هورومون پیکس بهترین تنظیم کننده رشددر گیاه پنبه

زراعت - هورومون پیکس بهترین تنظیم کننده رشددر گیاه پنبه - مسائل ومباحث نوین.
... میشود تا رشد زایشی پنبه کمتر شده و گلهای کمتری تبدیل به قوزه شده وقوزه های ...
یا هورمون پیکس به مزارع پنبه رشدونمو تنظیم و همه فعالیتهای گیاه بسمت بهبود فاز
...

باغبـــــان باشـــــی - هورمونها وتنظیم کننده های رشد -2

20 نوامبر 2006 ... مراکز ساخت جیبرلین درون گیاه عبارتند از انتهای ساقه، قسمت های فعال ریشه، برگ
های جوان، میوه های در حال رشد و بویژه بذرهای در حال رشد و رویش.

زراعت - هورومون پیکس بهترین تنظیم کننده رشددر گیاه پنبه

زراعت - هورومون پیکس بهترین تنظیم کننده رشددر گیاه پنبه - مسائل ومباحث نوین.
... میشود تا رشد زایشی پنبه کمتر شده و گلهای کمتری تبدیل به قوزه شده وقوزه های ...
یا هورمون پیکس به مزارع پنبه رشدونمو تنظیم و همه فعالیتهای گیاه بسمت بهبود فاز
...

تأثیر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی‌های کمی و ...

14 مارس 2013 ... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﻓﻮﺭﮐﻠﺮﻓﻨﻮﺭﻭﻥ. (. CPPU. ) ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﮐﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻞ ﺭﺯ ﺑﺮﻳﺪﻧﻲ ... ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ.
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺖ ﺍﻧﺘﻬـــﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ. (. ۲۳.

هورمون های گیاهی :: بیولایف متنوع ترین و متفاوت ترین سایت زیست ...

6 سپتامبر 2016 ... عوامل بیرونی و درونی در رشد گیاهان موثرند از مهمترین عوامل درونی ، . ... تنظیم
کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ...

زیست شناسی - هورمون هاي گياهي و کاربرد آن در گياه و باغباني

با اين وصف براي متمايز کردن آنها مي توان گفت تمام هورمون ها ، تنظيم کننده رشد
هستند اما تمام تنظيم کننده هاي رشد هورمون نيستند. در حال حاضر در دنيا پنج گروه
مختلف ...

هورمون هاي گياهی - سایت علمی دانشجویان ایران

25 فوریه 2012 ... بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک
کننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمونهای گیاهی محرک ...

باغبـــــان باشـــــی - هورمونها وتنظیم کننده های رشد -2

20 نوامبر 2006 ... مراکز ساخت جیبرلین درون گیاه عبارتند از انتهای ساقه، قسمت های فعال ریشه، برگ
های جوان، میوه های در حال رشد و بویژه بذرهای در حال رشد و رویش.

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺑ 2

ﻣﻬﺪي اﺳﻜﻨﺪري. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاﺳﻴﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ. ﮔﺮوﻫﻲ. از. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺛﺮات.
زﻳﺴﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ ..... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﺷﻮﻳﺪ.

ژالون-Jalon

18 مه 2016 ... تنظیم کننده رشد. ترکیب فوق‌العاده ژالون یک تنظیم کننده طبیعی رشد و نمو است که
با غلظت های ... اين كود دارای اسید فولیک و یک ترکیب متعادل از هورمونهای اکسین، ...
کلسیم، روی و سولفور در این محصول بر قدرت رشد گیاه میافزاید.

ژالون-Jalon

18 مه 2016 ... تنظیم کننده رشد. ترکیب فوق‌العاده ژالون یک تنظیم کننده طبیعی رشد و نمو است که
با غلظت های ... اين كود دارای اسید فولیک و یک ترکیب متعادل از هورمونهای اکسین، ...
کلسیم، روی و سولفور در این محصول بر قدرت رشد گیاه میافزاید.

گیاهپزشکی1391 - هورمون های گیاهی

گیاهپزشکی1391 - هورمون های گیاهی - وبلاگ علمی رشته گیاه پزشکی. ... ریشه‌ها به
روش بسیار فعال این تنظیم کننده‌های رشد را می‌سازند. جنین دانه‌ها و میوه‌ها نیز منبع ...

واکنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگی در مرحله نشاء به تنظیم کننده های رشد

اکسین یکی از گروه تنظیم ک ننده های رشد گیاهی (هورمون ها) هستند. رایج ترین اشکال
اکسین عبارتند از: ایندول-3- استیک اسید (IAA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و ...

... روش های مختلف تیمار گیاهان زراعی با مرکز ملی تحقیقات شوری ١

٢. روش. های مختلف تیمار گیاهان زراعی با سال. یسیلیک اسید. در. پژوهش. های. شور. ی.
هادی پیرسته .... استفاده از مواد تنظیم کن. نده. ی رشد گیاهی. 0 . به تازگی توجه به
تنظیم. کننده. هيای رشيد ... ی شبه هورمون در نظر گرفته می شود، نقش مهمی در. تنظیم
رشد ...

ﻫﻮرﻣﻮن - گیتی گستر فراسو

ﺗﻌﺮف ﻫﻮرﻣﻮن. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در.
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻟﻒ. ) ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ. : اﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ.

نكات فصل نهم- درس زيست شناسي– سوم تجربي – توليد مثل گياهان ...

10- چون برخي از هورمون هاي گياهي باعث تحريك رشد و برخي ديگر باعث ... ترجيح مي
دهند به جاي اصطلاح هورمون هاي گياهي از اصطلاح تنظيم كننده هاي رشد استفاده كنند.

بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتیبررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

نمونه سوالات استخدامی کاردان مکانیک شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

اقدام پژوهی دبیر چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟فرمول تولید کرم مرطوب کننده و ضد پیری پوست (RK) 3

تحقیق درباره بازار خودرو