دانلود رایگان


هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان - دانلود رایگاندانلود رایگان هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان, تنظیم کننده های رشد در گیاهان, هورمونهای گیاهی,

دانلود رایگان هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان

هورمونها و تنظیم کننده های رشد گیاهان


تنظیم کننده های رشد در گیاهان


هورمونهای گیاهیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسـی اثـرات هورمون هـای رشـد اکسـین و سـیتوکینین بـرای تولیـد کالــ

مطالعـه تاثیـر تنظیـم کننده هـای رشـد گیاهـی اکسـین و سـیتوکینین بـر کالوس
زایـی و باززایـی گیـاه اسـتویا بـه صـورت آزمایـش فاکتوریـل بـر پایـه طـرح کامـا ...

... روش های مختلف تیمار گیاهان زراعی با مرکز ملی تحقیقات شوری ١

٢. روش. های مختلف تیمار گیاهان زراعی با سال. یسیلیک اسید. در. پژوهش. های. شور. ی.
هادی پیرسته .... استفاده از مواد تنظیم کن. نده. ی رشد گیاهی. 0 . به تازگی توجه به
تنظیم. کننده. هيای رشيد ... ی شبه هورمون در نظر گرفته می شود، نقش مهمی در. تنظیم
رشد ...

هورمونهای گیاهی و کاربرد آنها - جام جم آنلاین

10 آگوست 2013 ... هورمون‌های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می‌شود در بافتهای مریستمی و یا ... تمام
هورمون‌ها، تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده‌های رشد هورمون ...

هورمونهای گیاهی و کاربرد آنها - جام جم آنلاین

10 آگوست 2013 ... هورمون‌های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می‌شود در بافتهای مریستمی و یا ... تمام
هورمون‌ها، تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده‌های رشد هورمون ...

مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ...

به هرحال IBA نسبت به دو هورمون دیگر نقش معنی داری در رابطه با صفات مذکور از خود
نشان ... واژه های کلیدی: پکتین، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز ازدیادی،GF677.

هورمون ریشه‌دار کردن قلمه‌ها | گلستان علی

12 دسامبر 2012 ... هورمونها در تعریف، مواد شیمایی هستند که در مقادیر کم تاثیرات شگرفی در گیاهان ...
امروزه از نظر علمی استفاده از عنوان «تنظیم کننده‌های رشد گیاهی» ...

کتابخانه عمومی شهید نیازی بخش گرمادوز - نقش هورمون وكاربردآن درجامعه

از طرف ديگر به دليل اين که برخي از هورمون هاي گياهي باعث تحريک رشد و برخي ...
هورمون ، تنظيم کننده اي است که توسط گياه توليد شده و در غلظت هاي کم فرايندهاي ...

بررسي اثر مواد تنظيم کننده رشد گياهي - راسخون

مدت زيادي است که از تنظيم کننده هاي رشد گياهي براي رشد افزايش خواص کمي و
کيفي ... اين هورمون در بذر داخل ميوه توليد شده و محلول پاشي آن باعث بالا رفتن
کميت و ...

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺑ 2

ﻣﻬﺪي اﺳﻜﻨﺪري. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاﺳﻴﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ. ﮔﺮوﻫﻲ. از. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺛﺮات.
زﻳﺴﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ ..... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﺷﻮﻳﺪ.

هورمون‌های گیاهی - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

2 ژانويه 2013 ... بعضي از هورمونهاي گياهي محرک رشد هستند، در حالي که هورمونهاي ديگري همين فرآيندها
.... ريشه‌ها به روش بسيار فعال اين تنظيم کننده‌هاي رشد را مي‌سازند.

تفاوت هورمون های گیاهی و تنظیم کننده های رشد چیست؟…The ...

4 آگوست 2016 ... تفاوت هورمون های گیاهی و تنظیم کننده های رشد چیست؟…The differences between
plant hormone and plant growth regulator. 1 سال پیش.

تنظیم کننده های رشد و هورمون هاي گياهي - گروه زیست شناسی ناحیه 2 قم

تنظيم كننده هاي رشد و هورمون هاي گياهي. از نظر تعريف، هورمونها، تركيبات آلي هستند
كه به صورت طبيعي در گياهان عالي ساخته مي شوند و روي رشد و نمو اثر مي گذارند.

زیست شناسی - هورمون هاي گياهي

كه از محل پيوند اتيلن و محل تنظيم كننده واكنش ها تشكيل مي يابد . .... ABA تاثير
هورمون هاي محرك رشد گياه ( اكسين ، جيبرلين ، سيتوكنين ) در چند بافت گياهي را ...

... روش های مختلف تیمار گیاهان زراعی با مرکز ملی تحقیقات شوری ١

٢. روش. های مختلف تیمار گیاهان زراعی با سال. یسیلیک اسید. در. پژوهش. های. شور. ی.
هادی پیرسته .... استفاده از مواد تنظیم کن. نده. ی رشد گیاهی. 0 . به تازگی توجه به
تنظیم. کننده. هيای رشيد ... ی شبه هورمون در نظر گرفته می شود، نقش مهمی در. تنظیم
رشد ...

محرک های رشد

استیمپلکس, یک تنظیم کننده رشد گیاهی PGRحاصل از عصاره ی جلبک دریایی می ...
مقاومت طبیعی گیاهان را در برابر استرس های محیطی نظیر شوری وخشکی افزایش ...

تأثیر تنظیم کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی‌های کمی و ...

14 مارس 2013 ... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﻓﻮﺭﮐﻠﺮﻓﻨﻮﺭﻭﻥ. (. CPPU. ) ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﮐﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻞ ﺭﺯ ﺑﺮﻳﺪﻧﻲ ... ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ.
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺖ ﺍﻧﺘﻬـــﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ. (. ۲۳.

بررسـی اثـرات هورمون هـای رشـد اکسـین و سـیتوکینین بـرای تولیـد کالــ

مطالعـه تاثیـر تنظیـم کننده هـای رشـد گیاهـی اکسـین و سـیتوکینین بـر کالوس
زایـی و باززایـی گیـاه اسـتویا بـه صـورت آزمایـش فاکتوریـل بـر پایـه طـرح کامـا ...

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺑ 2

ﻣﻬﺪي اﺳﻜﻨﺪري. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاﺳﻴﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ. ﮔﺮوﻫﻲ. از. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺛﺮات.
زﻳﺴﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ ..... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﺷﻮﻳﺪ.

گیاهپزشکی1391 - هورمون های گیاهی

گیاهپزشکی1391 - هورمون های گیاهی - وبلاگ علمی رشته گیاه پزشکی. ... ریشه‌ها به
روش بسیار فعال این تنظیم کننده‌های رشد را می‌سازند. جنین دانه‌ها و میوه‌ها نیز منبع ...

بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کشت بافت ...

ارتباط بین غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد و چگونگی تمایز بافت برگی
مورد .... هورمونهایBA و NAA می باشد و بررسی به منظور دستیابی به تولید انبوه گیاه
...

طبقه بندی هورمونهای گیاهی - دانشنامه رشد

بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک
کننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمونهای گیاهی محرک رشد هستند، در حالی ...

زیست شناسی - هورمون هاي گياهي

كه از محل پيوند اتيلن و محل تنظيم كننده واكنش ها تشكيل مي يابد . .... ABA تاثير
هورمون هاي محرك رشد گياه ( اكسين ، جيبرلين ، سيتوكنين ) در چند بافت گياهي را ...

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﯽ - پایگاه اطلاع رسانی حشره ...

اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺵﻴ. ﻤﻴﺎﻳﯽ،. ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ رﺵﺪ ﺡﺸﺮات. (IGR). ﻳﺎ ﺡﺸﺮﻩ ﮐﺶ هﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ
. اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ. ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁﻓﺎت دارﻧﺪ، ﻓﺼﻞ ﺗﺎزﻩ ای در ﻋﻠﻢ ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺰﺵﮑﯽ ﮔﺸﻮدﻩ اﻧﺪ.

واکنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگی در مرحله نشاء به تنظیم کننده های رشد

اکسین یکی از گروه تنظیم ک ننده های رشد گیاهی (هورمون ها) هستند. رایج ترین اشکال
اکسین عبارتند از: ایندول-3- استیک اسید (IAA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و ...

بیوتکنولوژی گیاهی - مطالب درس استاد - فایل متنی درس استاد جلسه ...

هورمون های گیاهی ترکیبات آلی هستند که بطور طبیعی در گیاهان های عالی سنتز
میشوند و ... در کشت بافت به این ترکیبات تنظیم کننده های رشد گفته میشود و دو
گروه ...

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ...
سپس گیاه شناسان نیز واژة هورمون برای موادی که پدیده های رشد و نمو گیاهان را تحت ...

هورمونهای گیاهی - ویکی کاکتوس

13 فوریه 2016 ... تهیه و تنظیم تیم پژوهشی ویکی کاکتوس. کاربرد هومورنها و تنظیم کننده های رشد:
هورمونها مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید ...

هورمون های گیاهی :: بیولایف متنوع ترین و متفاوت ترین سایت زیست ...

6 سپتامبر 2016 ... عوامل بیرونی و درونی در رشد گیاهان موثرند از مهمترین عوامل درونی ، . ... تنظیم
کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ...

تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه ...

تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum
.... شکل 1: اثر متقابل غلظت های هورمون اسید جیبرلیک و زمان (24 و 48 ساعت) بر الف)
...

طبقه بندی هورمونهای گیاهی - دانشنامه رشد

بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریک
کننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمونهای گیاهی محرک رشد هستند، در حالی ...

دانلود کتابچه هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی – کشاورزی نوین

7 فوریه 2015 ... دانلود کتاب کشاورزی, دانلود کتابچه هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی, کتاب
هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی, هورمون ها و تنظیم کننده های رشد ...

باغدیس - هورمون سیتوکنین در گیاه

19 فوریه 2017 ... هورمون های گیاهی به موادی گفته می شود که در قسمتی از بدن موجود زنده ( گیاه ... پس می
توانیم بگوییم که هورمون تنظیم کننده رشد هست ولی تنظیم کننده ...

تنظیم سرعت رشد و نمو گیاهان - آکادمی کنکور

جزوه درسی کنکوری - تنظیم سرعت رشد و نمو در گیاهان، رسیدن میوه‌ها و غیره توسط
هورمون‌های گیاهی اتفاق ... با این حال بسیاری از پاسخ های یک گیاه را به محرّک های
محیطی، هورمون های تنظیم کنندهٔ رشد شروع می کنند. شرایط محیطی تنظیم کننده رشد
گیاهان ...

اکسین ها - اوکسین ها - هورمون ریشه زایی

( تنظیم کنندگان رشد گیاهان کشاورزی ) ... اولین گروه هورمون گیاهی هستند که کشف
شدند و مورد استفاده قرار گرفته. ... از آکسین های مصنوعی می توان به اسید -نفتالین-
استیک، اسید ایندول -3- ... 3- زمین گرایی: در ریشه نظییر ساقه که رشد افقی دارد
تجمع زیادتر اکسین در نیمه زیرین رشد ریشه را کند کرده و سبب خمیدگی می شود.

تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژیک و روابط ...

برنج گیاهی حساس به تنش شوری است و رشد و عملکرد آن تحت این تنش کاهش می‌یابد.
هورمون‌های گیاهی که از مهم‌ترین عوامل داخلی تنظیم کننده رشد و توسعه در پاسخ به ...

تنظیم کننده های رشد گیاهی (اکسین و سایتوکنین)

مجموع هورمون ها و تركيبات مصنوعي توليد شده، تنظيم كننده هاي رشد ناميده مي شود. علاوه
بر مواد غذایی، افزودن یک یا چند تنظیم کننده رشد گیاهی از قبیل اکسین ها، ...

نكات فصل نهم- درس زيست شناسي– سوم تجربي – توليد مثل گياهان ...

10- چون برخي از هورمون هاي گياهي باعث تحريك رشد و برخي ديگر باعث ... ترجيح مي
دهند به جاي اصطلاح هورمون هاي گياهي از اصطلاح تنظيم كننده هاي رشد استفاده كنند.

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ه ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮ

ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎ ﻋﻼوه. ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي رﺷﺪ. و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ. ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻴﺮﻫ. ﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ آن. ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻃﻮل. رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ...

نکات کنکوری رشد و نمو گیاهان - اکتازیست

21 دسامبر 2014 ... ۱۰- چون برخي از هورمون هاي گياهي باعث تحريک رشد و برخي ديگر باعث ... جاي
اصطلاح هورمون هاي گياهي از اصطلاح تنظيم کننده هاي رشد استفاده کنند.

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ...
سپس گیاه شناسان نیز واژة هورمون برای موادی که پدیده های رشد و نمو گیاهان را تحت ...

بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کشت بافت ...

ارتباط بین غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد و چگونگی تمایز بافت برگی
مورد .... هورمونهایBA و NAA می باشد و بررسی به منظور دستیابی به تولید انبوه گیاه
...

هورمون های گیاهی - گسترش بذر مهر

هورمون‌های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می‌شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان
... تنظیم کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ...

زیست شناسی - هورمون هاي گياهي

كه از محل پيوند اتيلن و محل تنظيم كننده واكنش ها تشكيل مي يابد . .... ABA تاثير
هورمون هاي محرك رشد گياه ( اكسين ، جيبرلين ، سيتوكنين ) در چند بافت گياهي را ...

تنظیم کننده های رشد و هورمون هاي گياهي - گروه زیست شناسی ناحیه 2 قم

تنظيم كننده هاي رشد و هورمون هاي گياهي. از نظر تعريف، هورمونها، تركيبات آلي هستند
كه به صورت طبيعي در گياهان عالي ساخته مي شوند و روي رشد و نمو اثر مي گذارند.

واکنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگی در مرحله نشاء به تنظیم کننده های رشد

اکسین یکی از گروه تنظیم ک ننده های رشد گیاهی (هورمون ها) هستند. رایج ترین اشکال
اکسین عبارتند از: ایندول-3- استیک اسید (IAA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و ...

ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺑ 2

ﻣﻬﺪي اﺳﻜﻨﺪري. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاﺳﻴﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ. ﮔﺮوﻫﻲ. از. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺛﺮات.
زﻳﺴﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ ..... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و آﺑﻴﺎري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﺷﻮﻳﺪ.

دانلود فايل فلش فارسی rm-1133 گوشی نوکیا 105 ورژن 13.00.11 با لينك مستقيم

افزونه تولید پیش فاکتور و فاکتور اختصاصی جوملا hikainvoices 1.0.19 برای جوملا 3

حل تمرینات گروههای جایگشتی کتاب گروههای جایگشتی ویلانت

پــاورپــویــنــت درس شــشــم امــادگــی دفــاعــی

پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی هشتم (نشان ارزشمندی .قوانین راه سعادت .آثار پوشش نامناسب .بدحجابی)

دانلود پاورپوینت سنگ شناسی رسوبی

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد اكتوات هاي فلزي

تحقیق درباره اثرات كتابخواني

دانلود پاورپوینت موزه ي گوگنهايم بيلبائو

الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE