دانلود رایگان


پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی,دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

دانلود رایگان پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی.
تعداد سوالات: 58
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه - نمره گذاری و تفسیر - مولفه - پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی


دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی|na11679

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی دارای6صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .

بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتاب های ...

4 ژانويه 2010 ... هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان استفاده از مفاهيم تربيت شهروندي در محتواي
کتابهاي درسي تعليمات اجتماعي در دوره راهنمايي از ديدگاه دبيران اين دروس در ... ديپلم
تا ليسانس با استفاده از چهار چوب نظري، نظريات مربوط به شهروندي مطابق با قانون
اساسي جمهوري اسلامي و از طريق پرسشنامه 30 سئوالي محقق ساخته در قالب ...

ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ. درداﻧﺸﮕﺎه. (. ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. ). ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر ﺧﻮﺷﺮودي. 1.
ﺣﺠﺖ ﺻﻔﺎر ﺣﯿﺪري. ٢. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﻼﻣﯽ ... ﺗﺮﺑﯿﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ. اﺳﻼﻣﯽ. ﻧﺪارد .. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺷﻬﺮوﻧﺪ، اﺳﻼم، داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮاﻧﻊ .. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19. /. 10.
/. 93. ؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ. : 28. /. 02. /. 94 . .1. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت شهروندی دانش آموزان از دیدگاه ...

برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از
طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با اجرای آزمایشی پرسشنامه و از طریق
آلفای کرونباخ 0.831 برای پرسشنامه برنامه درسی پنهان و 0.951 برای پرسشنامه
تربیت شهروندی برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون
های آمار ...

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی ...

3-4-شیوه نمره گذاری پرسش نامه 70. 3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71. فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها. 4- مقدمه 73. 4-1- یافته های توصیفی. 73. 4-2- یافته های
استنباطی. 78. 4-2-1- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی
تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود
دارد؟ 78.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - کمیاب وب

18 نوامبر 2017 ... پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت اجتماعی، فرهنگی، فردی، ...

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی ...

3-4-شیوه نمره گذاری پرسش نامه 70. 3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71. فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها. 4- مقدمه 73. 4-1- یافته های توصیفی. 73. 4-2- یافته های
استنباطی. 78. 4-2-1- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی
تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود
دارد؟ 78.

ایران تایپیست پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58. تعداد صفحات: 5.

آﻣﻮزان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻧﺶ ﻣﻬﺎرت

1 فوریه 2011 ... 2727. ﻧﻔﺮ ﺑﻮده، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺪاد. 276. ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪﻧﺪ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ... درﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ
دوره. ي. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ و اﻳـﻦ. ﻧﻴﺎزﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻛﻠﻴﺪ وا. ﮋه. ﻫﺎ. : ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فروشگاه توول ها

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. زیر مقیاس ها و گویه های
مربوط به آن.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

رشته تحصيلي. 1. حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش دفتر سالمت و پيشگيري. دكتر
حسن ضياءالديني. دكتري. پزشكي. 2. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آقاي مسعود
كبيري. فوق ليسانس. تحقيقات آموزشی. 3. موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و
نوآوري ها آموزشي. دكتر حيدر توراني. دكتري. مديريت آموزشي. 4. پژوهشكده تعليم و
تربيت.

نقش برنامه درسی پنهان در جامعه‌پذیری دانش آموزان (موردمطالعه دانش آموزان ...

برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با 52 سؤال 4 گزینه‌ای که بر اساس
مقیاس لیکرت تنظیم‌شده است استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ... شناسایی
آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه
معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهای برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه علمی و پژوهشی ...

رابطه برنامه درسی پنهان با تربیت شهروندی و عملکرد تحصیلی ...

جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پسر متوسطه شهر میناب به تعداد230 نفر بوده که
به صورت خوشه ای انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تربیت
شهروندی، واحد و کاظمی،پرسشنامه عملکرد تحصیلی، (EPT)و پرسشنامه برنامه درسی
پنهان، فتحی واجارگاه، که سه بعد برنامه درسی پنهان را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده
شد.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی|na11679

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی دارای6صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .

SID.ir | لحاظ کردن ارزش هاي شهروندي در برنامه درسي براي تدريس در دوره ...

هدف اين پژوهش شناخت نظام ارزش هاي شهروندي براي لحاظ کردن در برنامه هاي درسي با
توجه به موازين ديني در ايران، متناسب با فرهنگ کشور و آموزش و تدريس در دوره
دبستان است. ماهيت پژوهش کاربردي و در بعد کمي و توصيفي از نوع پيمايشي است.
به دليل لزوم متخصص بودن پاسخگويان، جامعه آماري شامل متخصصان امر تعليم و
تربيت و برنامه ...

آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ا

17 ژوئن 2012 ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧـﻪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻻن. و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻮده. اﻧﺪ. ..... ﻫﺎي
اﻫﺪاف. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ... 79. اردوﻫﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ. » (
اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎري. ،. 1387. ص. 19. ). ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ در. اﯾـﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.

تحقیقات آماده رشته علوم تربیتی بایگانی - پروپوزال آماده-مقاله بیس ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی وضعیت موجود و
مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی 2-2- مفهوم شهروند و شهروندی. 14 2-3-
آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. 18 2-4- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی
سیاسی. 21 2-5- آموزش ... مشاهده جزئیات. مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم
پایان ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فروشگاه توول ها

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. زیر مقیاس ها و گویه های
مربوط به آن.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – زیپو - وبلاگدهی

24 دسامبر 2017 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .
در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و ...

دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر رشد مهارت تفکر انتقادی و ...

ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه‌های دموکراسی آموزشی بود که روایی
آن به تأیید 5 نفر از اساتید تعلیم و تربیت رسید و پرسش‌نامه گرایش به تفکر ... (
1388) نقد و بررسی رویکردهای تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران
وارایه طرح برنامه درسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به منظور ...

تحقیقات آماده رشته علوم تربیتی بایگانی - پروپوزال آماده-مقاله بیس ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی وضعیت موجود و
مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی 2-2- مفهوم شهروند و شهروندی. 14 2-3-
آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. 18 2-4- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی
سیاسی. 21 2-5- آموزش ... مشاهده جزئیات. مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم
پایان ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آراﺳﺘﻪ. 1. ﺗﺮاﻧﻪ
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ. 2. ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺪون ﺷﮏ. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺧﻮب. ﯾﮑﯽ. از. اﻫﺪاف. اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از آزﻣﻮن. T. ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺑﻌﺎد
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. T. ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ.

تحقیق مفهوم شهروند و تربیت شهروندی و اهمیت و دلالت های پرداختن به ...

واحد چوکده، سکینه (۱۳۸۴) آسیب شناسی تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان نظام
آموزش متوسطه نظری از منظر معلمان شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن.
.... تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی
می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آراﺳﺘﻪ. 1. ﺗﺮاﻧﻪ
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ. 2. ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺪون ﺷﮏ. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺧﻮب. ﯾﮑﯽ. از. اﻫﺪاف. اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از آزﻣﻮن. T. ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺑﻌﺎد
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. T. ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ.

های تئوری آنتروپي‌برای‌تعیین‌میزان‌کاربرد‌ گیری تصمیم رو

جهاني. شدن. ازجمله. كمرنگ شدن نظارت. و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعليم و تربيت
و پيامدهای بعد فرهنگي. جهاني. شدن. ازجمله. ترويج فرهنگ غرب و. كمرنگ شدن. ويژگي.
های. بومي و به مخاطره افتادن هويت ملي و. ارزش. های. ديني در برنامه. های درسي مدارس اشاره.
كر. د. از طرفي مي. توان به برقراری ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگ.

آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ا

17 ژوئن 2012 ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧـﻪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻻن. و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻮده. اﻧﺪ. ..... ﻫﺎي
اﻫﺪاف. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ... 79. اردوﻫﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ. » (
اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎري. ،. 1387. ص. 19. ). ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ در. اﯾـﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - دنلود مقاله و پروژه و پایان ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد . در ابتدا برای تعیین پایایی
ابزار مورد نظر ...

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)

اطلاع از نکات کاربردی آمار و روش تحقیق، نرم افزار ها، وبسایت ها و کارگاه های آموزشی
(به ویژه علوم تربیتی و روانشناسی) ممنون خواهیم شد ما را به .... دانلود پرسشنامه طرح
برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه .... دانلود
پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴. دانلود
پرسشنامه ...

شناسايي آسيب هاي تربيت شهروندي در برنامه درسي پنهان

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اراﺋﻪ. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ. : ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی. و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن . ﻣﻘ. ﺪﻣﻪ.
وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ......
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از. 35. ﺳﺌﻮال ﺗـﺸﮑﯿﻞ و ﻃﺒـﻖ ﻣﻘﯿـﺎس. 5. درﺟﻪ. ای ﻟﯿﮑﺮت ﺗ. ﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و. آﺳﯿﺐ. ﻫﺎ. ﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺳﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ ﭘﻨﻬـﺎن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺟـﻮ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻢ و. داﻧﺶ.
آﻣﻮز.

نیازسنجی برنامه درسی دوره پیش دبستانی تحت نظر آموزش و پرورش از ...

زهره سعادتمند,محمد جواد لیاقت دار,زهرا صادقیان ; مجله: پژوهش در برنامه ریزی درسی ;
زمستان 1391 - شماره 35 ;

دانلود فایل: پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - همکاری در فروش ...

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: ۵۸ تعداد صفحات: ۵ شامل:
...

چالش‌های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ آموزش مجازی (مورد مطالعه ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالشهای کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی
است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری 48 نفر
از اعضای هیئت علمی آموزش مجازی بود که 42 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش
تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری داده‌ها از پرسشنامه ...

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی ...

3-4-شیوه نمره گذاری پرسش نامه 70. 3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71. فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها. 4- مقدمه 73. 4-1- یافته های توصیفی. 73. 4-2- یافته های
استنباطی. 78. 4-2-1- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی
تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود
دارد؟ 78.

آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ا

17 ژوئن 2012 ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧـﻪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻻن. و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻮده. اﻧﺪ. ..... ﻫﺎي
اﻫﺪاف. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ... 79. اردوﻫﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ. » (
اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎري. ،. 1387. ص. 19. ). ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ در. اﯾـﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.

دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی درسی - ایران پژوهش

دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی درسی: مشخصات: موضوع پروپوزال: ارزیابی
وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره
راهنمایی ... ابزار گردآوری اطلاعات ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق
ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه
درسی ...

به نام خدا - دانشنامه ایرانی برنامه درسی

طراحي الگويي براي ارزشيابي برنامه درسي و بكارگيري آن در ارزشيابي درس روش ها و
فنون تدريس دوره هاي تربيت دبير دانشگاهها. ... نام درس. رديف. كارشناسي. مقدمات
برنامه ريزي آموزشي و درسي. 1. كارشناسي. مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي. 2.
كارشناسي ارشد. اصول برنامه ريزي آموزشي. 3 ...... پروژه آموزش شهروندی در استان کرمان.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

رشته تحصيلي. 1. حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش دفتر سالمت و پيشگيري. دكتر
حسن ضياءالديني. دكتري. پزشكي. 2. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آقاي مسعود
كبيري. فوق ليسانس. تحقيقات آموزشی. 3. موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و
نوآوري ها آموزشي. دكتر حيدر توراني. دكتري. مديريت آموزشي. 4. پژوهشكده تعليم و
تربيت.

های تئوری آنتروپي‌برای‌تعیین‌میزان‌کاربرد‌ گیری تصمیم رو

جهاني. شدن. ازجمله. كمرنگ شدن نظارت. و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعليم و تربيت
و پيامدهای بعد فرهنگي. جهاني. شدن. ازجمله. ترويج فرهنگ غرب و. كمرنگ شدن. ويژگي.
های. بومي و به مخاطره افتادن هويت ملي و. ارزش. های. ديني در برنامه. های درسي مدارس اشاره.
كر. د. از طرفي مي. توان به برقراری ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگ.

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

ابزار اندازهگیری این پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس بود. نتایج پژوهش
نشان داد که آموزش راهبردهای ... هنجاریابی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی به عنوان
صلاحیت میان برنامهای بین دانشآموزان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه ...
تربیت شهروندی( رویکردها، دیدگاهها و برنامه درسی). تهران: یادواره کتاب. قلتاش،
عباس؛ طاهری، ...

۱۳۸۷/۱۱/۰۱ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ - تعلیم و تربیت- نگاهی ویژه به برنامه درسی

25 ژانويه 2009 ... برای بحث در مورد برنامه درسی هر دوره ای بایستی توصیفی دقیق از ویژگیهای
روانشناختی، جامعه شناختی و سایر ویژگیهای یادگیرنده در آن دوره داشته باشیم. .... به
عبارت ديگر دوره راهنمايي ، زمان تشخيص استعدادهاي خاص ، از طريق مشاهده منظم و
پرسشنامه است ، ولي دوره متوسطه ، زمان پرورش استعدادهاي خاص مي باشد.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - پاتوق فایل | پاتوق فایل

12 ژانويه 2018 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58 تعداد ...

آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ا

17 ژوئن 2012 ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧـﻪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻻن. و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻮده. اﻧﺪ. ..... ﻫﺎي
اﻫﺪاف. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ... 79. اردوﻫﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ. » (
اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎري. ،. 1387. ص. 19. ). ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ در. اﯾـﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – zigzagdl

10 ژانويه 2018 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .
در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و ...

مهارت‌های شهروندی مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران

ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 گویه بسته پاسخ بود که بعد فردی
،اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی تربیت شهروندی را در بر گرفت . اعتبار
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 77/0 برآورد گردید و برای تعیین روایی
ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد ؛ تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از ...

تأملی در نقش کانون های فرهنگی-تربیتی آموزش وپرورش در تربیت ...

ماهیت گرایان تربیت هنری را منبع دانش، عقاید و ارزش ها در مورد انسان و جهان در نظر. می
گیرند و آن را بخش اساسی از آموزش وپرورش شهروندی می دانند و معتقدند که می توان هنر
را یاد گرفت، از آن لذت. برد و در عمل هم از آن استفاده نمود. از پیروان این طرز تفکر می
توان آیزنر صاحب نظر مشهور حوزه مطالعات برنامه. درسی را نام برد. وی معتقد است؛ هنرها
...

چکیده: کلیدی: واژگان

ها پرسشنامه مح. قق ساخته بوده است. که با روش خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج
پژوهش نشان داد که میزان هماهنگی مؤلفه. هاي الگو با برنامه درسی ملی دوره. اول متوسطه
ایران، م. ؤ. لفه ... برنامه. هاي درسی. در حوزة آموزش و پرورش بویژه برنامة. ملی درسی مطرح
بوده است؛ برنامه درسی در عصر جهانی. شدن باید در قالب تعلیم و تربیت شهروندي،
تعلیم و.

طراحی الگوی برنامه درسی تعاونی در آموزش ابتدایی | irEBS Conf ...

1731 ، از مجموع مفاهیم مربوط به برنامه درسی به سرمایه اجتماعی و نقش تربیت
تعاون در رشد روحیه مشارکت و شهروندی دانش آموزان که بیشترین دلالت های را بر
پرورش .... ، متخصصان برنامه ریزی درسی ، کارشناسان آموزش وزارت تعاون و معلمان
آموزش ابتدایی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه دیدگاه های آنان در زمینه برنامه درسی
طراحی شده جمع ...

دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر رشد مهارت تفکر انتقادی و ...

ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه‌های دموکراسی آموزشی بود که روایی
آن به تأیید 5 نفر از اساتید تعلیم و تربیت رسید و پرسش‌نامه گرایش به تفکر ... (
1388) نقد و بررسی رویکردهای تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران
وارایه طرح برنامه درسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به منظور ...

تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد ...

تربیت‌ مدرسان متعهد و متخصّص که بتوانند در آینده‌ عهده‌دار تدریس، تحقیق و تربیت‌
نیروی انسانی لازم در این رشته مهم علمی باشد. جهت عنصر محتوا در قسمت دوم پرسشنامه،
دروس رشته برنامهریزی آموزشی مندرج در سند مصوب "مشخصات کلّی برنامه‌ی درسی و
سرفصل‌ دروس" فهرست گردید و در مورد هر درس ضرورت وجود درس، تعداد واحدهای آن، اهداف ...

ﻧﺪا ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮﺷﺎه ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺮﯾﻔﯿ - علوم تربیتی - دانشگاه شهید ...

ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻐﻔـﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ آﻣـﻮزش. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. اﯾﺮان ﺑﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. و. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد روﯾﮑﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺋﺪ. و. ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش.
ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ. ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘ ... آﻣﺪه، ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﻫﺪف آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻌﺎل و ﻣﺠﻬﺰ. ﺑﻪ داﻧﺶ و
اراده در زﻣﯿﻨﻪ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ ...... اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮد. ﯾـﺪ. ﻧﺤـﻮه. ي
ﺗﻮزﯾـﻊ.

رزومه - مهرزاد حمیدی - دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی. ، محسن شفیعی، محمود گودرزی ، مهرزاد حمیدی و
جهانگیر یدالهی فارسی . "طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا،
شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته." حرکت -، 32 (1386): 36-19. ، محسن
شفیعی ، محمود گودرزی ، مهرزاد حمیدی و جهانگیر یدالهی فارسی . "طراحی وتبیین
معیارهای انتخاب ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - فروشگاه توول ها

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت
شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین
گردید. آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. زیر مقیاس ها و گویه های
مربوط به آن.

SID.ir | لحاظ کردن ارزش هاي شهروندي در برنامه درسي براي تدريس در دوره ...

هدف اين پژوهش شناخت نظام ارزش هاي شهروندي براي لحاظ کردن در برنامه هاي درسي با
توجه به موازين ديني در ايران، متناسب با فرهنگ کشور و آموزش و تدريس در دوره
دبستان است. ماهيت پژوهش کاربردي و در بعد کمي و توصيفي از نوع پيمايشي است.
به دليل لزوم متخصص بودن پاسخگويان، جامعه آماري شامل متخصصان امر تعليم و
تربيت و برنامه ...

ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ. درداﻧﺸﮕﺎه. (. ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. ). ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر ﺧﻮﺷﺮودي. 1.
ﺣﺠﺖ ﺻﻔﺎر ﺣﯿﺪري. ٢. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﻼﻣﯽ ... ﺗﺮﺑﯿﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ. اﺳﻼﻣﯽ. ﻧﺪارد .. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺷﻬﺮوﻧﺪ، اﺳﻼم، داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮاﻧﻊ .. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19. /. 10.
/. 93. ؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ. : 28. /. 02. /. 94 . .1. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

فهرست چکیده‌های پذیرفته شده

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کار آفرینی
کارکنان موسسه کانون زبان ایران - 57 ... تبیین مدل مفهومی محتوای برنامه درسی
تربیت معلم شایسته به عنوان یکی از الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت نظام‌ تربیت
معلم- 76 .... ساخت پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان - 10120.

مهارت‌های شهروندی مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران

ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 گویه بسته پاسخ بود که بعد فردی
،اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی تربیت شهروندی را در بر گرفت . اعتبار
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 77/0 برآورد گردید و برای تعیین روایی
ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد ؛ تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... تحول و نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه،. دانشگاه و حوزه. تحول و
ارتقاء علوم انساني ... دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي. رضا داوري
اردكاني. استاد گروه فلسفه ..... جامعه و احياناً مبنائي براي برنامه ريزي دلســوزان
نســبت به اعتقادات مردم خواهد بود، مالك. و معيارهاي به دســت آمده بايد حتّي االمكان ...

مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان

12:42. دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» ..... منبع آموزشی درس برنامه های دولت
ویژه تربیت مدیران پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران
پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت .... فرم ارزیابی عملکرد
پژوهشی دستگاه¬های اجرایی. دریافت. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های
اجرایی94.

مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان

12:42. دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» ..... منبع آموزشی درس برنامه های دولت
ویژه تربیت مدیران پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران
پایه ( دک... منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت .... فرم ارزیابی عملکرد
پژوهشی دستگاه¬های اجرایی. دریافت. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های
اجرایی94.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی - پاتوق فایل | پاتوق فایل

12 ژانويه 2018 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است تعیین گردید. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از: تربیت
اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی. تعداد سوالات: 58 تعداد ...

تغییر برنامه درسی آموزش عالی: (مورد: برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد ...

تربیت‌ مدرسان متعهد و متخصّص که بتوانند در آینده‌ عهده‌دار تدریس، تحقیق و تربیت‌
نیروی انسانی لازم در این رشته مهم علمی باشد. جهت عنصر محتوا در قسمت دوم پرسشنامه،
دروس رشته برنامهریزی آموزشی مندرج در سند مصوب "مشخصات کلّی برنامه‌ی درسی و
سرفصل‌ دروس" فهرست گردید و در مورد هر درس ضرورت وجود درس، تعداد واحدهای آن، اهداف ...

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی |19365| سیب

14 ا کتبر 2017 ... ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از
تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این
زمینه صورت گرفته است … .. دریافت این فایل .. الگوی برنامه درسی تلفیقی و
ضررورت و موانع آن در... چکیده: هدف از این پایان نامه بررسی تاریخچه تلفیق ...

طراحی الگوی برنامه درسی تعاونی در آموزش ابتدایی | irEBS Conf ...

1731 ، از مجموع مفاهیم مربوط به برنامه درسی به سرمایه اجتماعی و نقش تربیت
تعاون در رشد روحیه مشارکت و شهروندی دانش آموزان که بیشترین دلالت های را بر
پرورش .... ، متخصصان برنامه ریزی درسی ، کارشناسان آموزش وزارت تعاون و معلمان
آموزش ابتدایی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه دیدگاه های آنان در زمینه برنامه درسی
طراحی شده جمع ...

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint

دانلود نمونه آماده فرم قرارداد کار

دانلود پاورپوینت سی تی اسکن

اموزش نقشه برداری با توتال استیشن لایکا به صورت ویدیو و متن و تصویر ،تنظیمات دوربین از ابتدا تا ...

مقاله بررسی ساختارهای تصویرگری کتاب کودک و نوجوان

دانلود پروژه پریمیر مخصوص گالری تصاویر دیواری Gallery Wall Slideshow

پاور تحلیل مصالح ساختمانی

80 سوال رشته لوله کش و نصاب وسائل بهداشتي از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت پراكندگي و انواع جنگل ها و مراتع در ايران

کد ++C درون یابی خطی