دانلود فایل


اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - دانلود فایلدانلود فایل اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت,سنگ های آذرین ساینده ,سنگ های آذرین نیمه ساینده ,سنگ های آذرین با سایندگی کم , حفاری الماسه, سیستم حفاری چرخشی

دانلود فایل اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت نام کامل پروژه: پایان نامه :اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت
فرمت پروژه:WORD( قابل ویرایش )
تعداد صفحات:100 صفحه
توضیحی مختصر از پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت :حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام می گیرد . به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجر می شود ، نفوذپذیری می نامند. مواد معدنی زیربنای اقتصاد و صنعت در جامعه را تشکیل می دهند. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندی ها و شناخت از مواد معدنی استفاده کرده است. اکنون نیز انسان از تمامی مواد معدنی به حالت ها و شیوه های گوناگون بهر ه برداری می نماید. به دیگر سخن همین مواد معدنی هستند که پایه و اساس تمدن را تشکیل می دهند. عوامل موثر بر آستانه اقتصادی شدن مواد معدنی عواملی چون عرضه، تقاضا و مسائل سیاسی می باشد . میزان تولید مواد معدنی در دهه گذشته افزایش شایانی داشته است. عواملی که موجب این افزایش می باشند عبارتند از : پیشرفت در تکنولوژی و روش های حفاری ، پیشرف در زمینه اکتشاف به دلیل مشخص شدن منشا محیط و چگونگی تشکیل ذخایر مختلف، مثلا نظریه تکتونیک صفحه ای کمک های موثری در رابطه با کشف ذخایر مس پروفیری نمود ه است . در دهه اخیر بکارگیری روش های نوین ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در کشف ذخایر جدید بخصوص آنهایی که در اعماق زمین قراردارند کمک مؤثری نمود. همچنین ماشین های جدید استخراج موجب شده تا ذخایری که در اعماق قرار داشته قابل بهر ه برداری شوند و با کمک از این ماشین آلات میزان تولید روزانه بالا رود. پیشرفت در زمینه صنعت تلغیظ و تصفیه موجب گردید تا بسیاری از ذخایر عمیق دور از دسترس نیز قابل بهر ه برداری شوند. همزمان با بالا رفتن تولید، میزان مصرف مواد معدنی نیز افزایش داشته است. از میان عوامل ذکر شده در فوق، در این متن به توضیح و بحث در خصوص روش های حفاری، بخصوص حفاری در سنگ های سخت می پردازیم .
فهرست مطالب پروژه صول حفاری و حفاری سنگ های سخت به صورت زیر می باشد :
 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. فصل اول : شاخص های حفاری
 4. سختی
 5. سفتی
 6. سایندگی
 7. اندازه و یکنواختی دانه ها
 8. جدایش
 9. تقسیم بندی سنگ ها بر اساس شاخص های حفاری
 10. سنگ های آذرین ساینده
 11. سنگ های آذرین نیمه ساینده
 12. سنگ های آذرین با سایندگی کم
 13. سنگ های آذرین تجزیه
 14. سنگ های متامورفیک
 15. سنگ های متامورفیک سخت و ساینده و نیمه ساینده
 16. سنگ های متامورفیک نرم
 17. سنگ های رسوبی
 18. سنگ های سخت سیلیسی
 19. سنگ های رسوبی ساینده با سختی کم
 20. شکننده اما ساینده
 21. نسبتا سخت اما فاقد خاصیت سایندگی
 22. سنگ های رسوبی نرم و فاقد , خاصیت سایندگی
 23. فصل دوم : مشخصات و پارامتر های سنگ برای حفاری
 24. حفاری پذیری اولیه
 25. پارامتر های پیشرفت
 26. پارامتر های خوردگی ابزار
 27. دانه بندی
 28. حفاری پذیری کلی
 29. خصوصیات جرم سنگ
 30. قرار گرفتن ناپیوستگی ها
 31. نتیجه گیری
 32. فصل سوم : حفاری ضربه ای
 33. حفاری کابلی
 34. دستگاه حفاری چکشی
 35. اندیس گذاری
 36. تولید و انتقال انرژی در سیستم حفاری ضربه ای
 37. انتقال انرژی در سطح تماس مته با سنگ از اولین موج ایجاد شده
 38. تراست مورد نیاز در حفاری ضربه ای
 39. تاثیر شکل سرمته در حفاری ضربه ای
 40. آزمایشات تعیین مشخصات در سیستم حفاری ضربه ای
 41. فصل چهارم : سیستم حفاری چرخشی
 42. حفر چال های انفجاری با استفاده از سیستم حفاری چرخشی
 43. عوامل موثر بر میزان نفوذ سرمته در داخل سنگ
 44. سرمته های حفاری چرخشی
 45. انواع مختلف طراحی
 46. اساس کار سرمته های مخروطی گردنده
 47. عمل فشارش و ایجاد شکست در سنگ
 48. آنالیز عمل متقابل سرمته و سنگ با در نظر گرفتن میزان انرژی ذخیره شده
 49. طوق چرخشی
 50. فصل پنجم : حفاری الماسه
 51. انواع سرمته های الماسه
 52. مقایسه هزینه ها در حفاری های الماسه
 53. لوله های مغزه گیری
 54. تکنیک حفاری با خطوط سیمی
 55. هزینه ها
 56. محاسبات عملی در حفاری الماسه
 57. نظریه حفاری بر مبنای عمل سایش
 58. تاثیر خواص سنگ در میزان نفوذ سرمته های الماسه نوع اول
 59. سرمته های الماسه نوع دوم
 60. فاقد منابع


اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت


سنگ های آذرین ساینده


سنگ های آذرین نیمه ساینده


سنگ های آذرین با سایندگی کم


حفاری الماسه


سیستم حفاری چرخشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. آﻧﻬﺎ. ﻣﻮﻓﻖ. ﺷﺪﻧﺪ. TBM. را. در. ﺳﻨﮕﻬﺎي. ﺳﺨﺖ. ﺗﺮ. ﻫﻢ. ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﯽ. ﺳﻨﮕﻬﺎي. ﻧﺮم. ﺑﻪ. ﮐﺎرﺑﺒﺮﻧﺪ. از.
آن. ﺑﻪ .... اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺳﭙﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺣﻔﺎر، ﺟﮏ
... اﮔﺮ. زﻣﯿﻦ. ﺳﺨﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺗﻮﻧﻞ. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﺬاري. در. ﺣﺎﻟﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻔﺎري.

amin(14).pptx - راهنما

حفاري سمینار درس زمین شناسی مهندسی پیشرفته 1. استاد راهنما:دکتر تلخابلو ....
مزایا: روش سریع برای حفر چالهای با قطر کم در سنگ هاي سخت; محدودیتها: 1) عدم
استفاده برای نمونه ..... اصول مهندسی حفاری، مهندس محمد رضا عادل زاده، انتشارات
ستایش. 2.

اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ و ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ روش ﺣﻔﺎري 3-

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ روش ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ. ﺷﻮد ... ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﻔﺎري
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎ. زﯾﺎد ...... ﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ.

انواع روشها و تکنیکهای حفاری | مهندسی مدیریت پروژه

1 جولای 2012 ... عمق حفاری توسط سطح ایستابی و شرایط سنگ محدود می‌شود. ... روش سریع برای حفر
چالهای با قطر کم در سنگ سخت است بهترین کاربرد را در سنگهای ...

ﻛﺎوش ﻫﺎي زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻮق وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ ﺧﺎك ﻣﺘﺮاﻛﻢ. و ﺳﺨﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . اﮔﺮ ﺧﺎك ﺑ. ﺴﺘﺮ از ﻧﻮع رس ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎدي و ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻔﺎري ﻫﺎ
...

سري ماسه: کنگلومرا - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: اطلاعات علوم زمين

برخي از ماسه سنگها آنقدر نرم هستند که مي توان به راحتي روي آنها کار کرد و بعضي
اوقات نياز به نگهداري مختصري دارند. ماسه سنگهاي سخت ابزار حفاري را از بين مي ...

آشنایی با دستگاه حفاری تونل (تی بی ام) + تصاویر - سازمان بسیج ...

12 ا کتبر 2014 ... امروزه در سنگ‌های نسبتا سخت نیز برای حفر تونل از این ماشین‌ها استفاده می‌کنند. ...
حفاری این دستگاه در اصول حفاری مکانیزه شامل مراحل خاص و با ...

تقسيم بندي سنگ ها بر اساس شاخص حفاري - TickStone| تیک استون

25 ا کتبر 2016 ... نمونه هاي سنگ بکر که بصورت مغزه سنگي از حفاري بدست مي آيد اغلب در .... دانه ريز
مثل سنگ آهك متراكم , بعضي از مدستونها , شيل سخت , ماربل.

روشهای حفر چاه - آب و فاضلاب - loxblog.Com

حفاري عميق در تشكيلات سخت يا همجوش و سست يا ناهمجوش. ... اصول حفاري در فصول
گذشته بخش حفاري بصورت كامل شرح داده شد. ... حفر چاه از طريق تراشيدن سنگ رس و
يا مواد ديگر به كمك ضربات متوالي; كاتينگها (كه همان مواد كنده شده و خرد شده در چاه مي ...

تجهیزات حفاری سنگ سخت - خانه

زیرا تجهیزات اصلی برش وسایش سنگ ها برای حفاری سنگهای سخت تر اندازه دندانه ها
کوتاه و ... مواد کانی و مکانیک سنگ و خاک و اصول مهندسی * طراحی تجهیزات حفاری و ...

پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت | فروشگاه فایل

5 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه104. بخشی از فهرست مطالب. مقدمه…

سنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین‌شناسی به عنوان ... هر
یک از چند روندی را که باعث خرد شدن و تغییر شکل مواد سخت سطح زمین و موادی که با ...

پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت | پایان نامه |مقالات ...

15 جولای 2016 ... پایان نامه |مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی|کارورزی 2 و3 فرهنگیان پایان نامه, پایان
نامه, مهندسی نفت پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت ...

مفاهیم و مبانی آب های زیرزمینی - زمین شناسی لایه های آبدار - بخش دوم ...

سنگهای رسوبی تخریبی: از سخت شدن مواد حاصل از تخریب سنگهای رسوبی، آذرین و
یا ... لذا توصیه می‌شود قبل از اقدام به حفاری، بررسی و مطالعات زمین شناسی و ...

دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - تخفیفستان فایل

31 ژانويه 2017 ... اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت. این محصول در قالب فایل word و در ۹۸ صفحه
تهیه و تنظیم شده است. توجه : شما می توانید با خرید این محصول ...

دانلود پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت - 1 - فورکیا

شکننده اما ساینده نسبتاً سخت اما فاقد خاصیت سایندگی سنگ های رسوبی نرم و فاقد ,
خاصیت سایندگی فصل دوم مشخصات و پارامترهای سنگ برای حفاری حفاری پذیری ...

تجهیزات حفاری شمع درجا - پیمانکار نیلینگ - شرکت مهندسی حفار ...

تجهیزات حفاری شمع درجا - پیمانکار نیلینگ انواع دستگاه های حفاری شمع درجا 1. ...
های آلی و غیر آلی، انواع خاک های رس، زغال سنگ نارس، لجن ها، مخلوطهای ماسه رسی، ماسه
خاک دار. ... مناسب برای حفاری و شکستن لایه های سنگی نرم، نسبتا نرم و نسبتا
سخت.

تاریخچه مختصر حفاری - شانا

20 دسامبر 2014 ... اصول کار حفاری ضربه‌ای خردکردن سنگهاست که این عمل به وسیله مته‌ای ... از زمین
نفوذ کند از لایه‌هایی از زمین که از سنگهای خیلی سخت تشکیل شده ...

دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت مرجع - osmano man

18 فوریه 2017 ... برچسب ها: اصول حفاری اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت پایان نامه : اصول حفاری
و حفاری ...

روشهای حفر چاه - آب و فاضلاب - loxblog.Com

حفاري عميق در تشكيلات سخت يا همجوش و سست يا ناهمجوش. ... اصول حفاري در فصول
گذشته بخش حفاري بصورت كامل شرح داده شد. ... حفر چاه از طريق تراشيدن سنگ رس و
يا مواد ديگر به كمك ضربات متوالي; كاتينگها (كه همان مواد كنده شده و خرد شده در چاه مي ...

بیست فایل اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت,سنگ های آذرین ساینده ,سنگ های آذرین نیمه
ساینده ,سنگ های آذرین با سایندگی کم , حفاری الماسه, سیستم حفاری چرخشی.

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - فایل ناب

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت. حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در
سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد . به طور کلی صرف نظر از نوع روش و
منشا ...

سنگ شناسي

بنابراين اصول کلى دانش مزبور سعى دارد تعيين کند که در کجا قادر خواهيم بود تا با
.... لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین‌شناسی به عنوان ....
در ماسه سنگ‌ها خلل و فرج توسط گچ (سولفات کلسیم) پر می‌شوند، پوسته‌های سخت ...

سري ماسه: کنگلومرا - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: اطلاعات علوم زمين

برخي از ماسه سنگها آنقدر نرم هستند که مي توان به راحتي روي آنها کار کرد و بعضي
اوقات نياز به نگهداري مختصري دارند. ماسه سنگهاي سخت ابزار حفاري را از بين مي ...

مفاهیم و مبانی آب های زیرزمینی - زمین شناسی لایه های آبدار - بخش دوم ...

سنگهای رسوبی تخریبی: از سخت شدن مواد حاصل از تخریب سنگهای رسوبی، آذرین و
یا ... لذا توصیه می‌شود قبل از اقدام به حفاری، بررسی و مطالعات زمین شناسی و ...

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت – نیوپارسی

25 ژانويه 2017 ... فرمت : Word. تعداد صفحات : ۱۰۸. حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ
گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد . به طور کلی صرف نظر از ...

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت حفاری معدن طلا|دانلود پروپوزال ...

15 ژانويه 2014 ... اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت حفاری معدن طلا. چکيده: در اين پروزه سعی شده
است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصيات و اهميت ...

آشنایی با دستگاه حفاری تونل (تی بی ام) + تصاویر - سازمان بسیج ...

12 ا کتبر 2014 ... امروزه در سنگ‌های نسبتا سخت نیز برای حفر تونل از این ماشین‌ها استفاده می‌کنند. ...
حفاری این دستگاه در اصول حفاری مکانیزه شامل مراحل خاص و با ...

مقاله اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - پژوهش سرا

از میان عوامل ذکر شده در فوق، در این متن به توضیح و بحث در خصوص روشهای حفاری،
بخصوص حفاری در سنگهای سخت می پردازیم . بطور کلی تاریخچه حفاری مبهم است ،اما
...

سري ماسه: کنگلومرا - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: اطلاعات علوم زمين

برخي از ماسه سنگها آنقدر نرم هستند که مي توان به راحتي روي آنها کار کرد و بعضي
اوقات نياز به نگهداري مختصري دارند. ماسه سنگهاي سخت ابزار حفاري را از بين مي ...

مهندسي معدن

اصول‌ استخراج‌ معدن‌، برداشت‌ زمين‌شناسي‌، كاني‌شناسي‌ توصيفي‌، سنگ‌شناسي‌ ...
گرايش‌ استخراج‌ شامل‌ عمليات‌ حفاري‌ و آتشباري‌ به‌ منظور خردكردن‌ سنگ‌، بارگيري‌ .....
مختلف در سنگهاي سخت، ابتدا تعدادي سوراخ استوانه اي شكل موسوم به چال در سنگ
حفر ...

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - CYGAQWN - خانه

سنگهاي رسوبي نرم و فاقد , خاصيت سايندگي……………………………………………
.. ۱۷. فصل دوم. مشخصات و پارامترهاي سنگ براي حفاري

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت - ایران دانشجو

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت. شنبه 7 اسفند 1395. 19:33. 1: تعداد بازدید.
عکس پيشفرض. کاربر گرامی به سايت ايران دانشجو خوش آمديد .

عوامل موثر در طراحي و انتخاب روش حفاري وبررسی روش های حفاری و ...

عوامل موثر در طراحي و انتخاب روش حفاري وبررسی روش های حفاری و پارامترهاي مؤثر در
عملكرد .... 3-1- نمونه اي از تاثير درزه بر بهبود سرعت نفوذ در سنگ سخت

معرفی و دانلود فایل اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 ص word ...

2 ا کتبر 2016 ... فایل شماره 32495 در سایت. نام این فایل : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100
ص word. موضوع فایل: عمران. موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل ...

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت – نیوپارسی

25 ژانويه 2017 ... فرمت : Word. تعداد صفحات : ۱۰۸. حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ
گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد . به طور کلی صرف نظر از ...

تحقیق روش‌های حفاری pdf | نتیجه جستجو | برترین عناوین

اصول حفاري و حفاري در سنگهای سخت این محصول در قالب فایل word و در 98 صفحه
تهیه و تنظیم شده است. توجه شما می توانید با ید این محصول فایل قلق های پایان نامه ...

ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠ - SID

ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﻬﺎﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ... ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﺎﺭﻱ.
(. ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺷﺪﻥ. ) ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺣﻔﺎﺭﻱ .....
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﺑﻲ. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺨﺖ. ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ. ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺳﺨﺖ. ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺁﺳﺎﻥ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﻔﺎﺭﻱ.

روش های حفاری در تونلها و بناهای زیر زمینی و مقایسه ی آنها - مهندسی معدن ...

الگوی مناسب چالهای انفجار در حفاری سنگهای سخت معمولاًبه ابعاد مقطع بستگی دارد.
چالها در مرکز مقطع بشکل گوه های (V) شکل یا موازی و در اطراف محیط تونل به طور موازی
...

دانلود اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت | پایگاه علمی سعید سان

3 نوامبر 2016 ... حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام
میگیرد .به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که ...

پیش‌بینی سرعت نفوذ TBM در حفاری سنگ سخت با استفاده از مدل NTH ...

بررسی عملکرد، بخش مهمی از هر پروژه حفر تونل بوده و می‌تواند نقش اساسی در انتخاب
روش و ماشین حفاری داشته باشد. در این مقاله پیش‌بینی سرعت نفوذ TBM برمبنای ...

آشنایی با دستگاه حفاری تونل (تی بی ام) – شرکت سامیا صنعت راتا

24 ژانويه 2017 ... امروزه در سنگ‌های نسبتا سخت نیز برای حفر تونل از این ماشین‌ها استفاده می‌کنند. ...
حفاری این دستگاه در اصول حفاری مکانیزه شامل مراحل خاص و با ...

معرفی و دانلود فایل اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 ص word ...

2 ا کتبر 2016 ... فایل شماره 32495 در سایت. نام این فایل : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100
ص word. موضوع فایل: عمران. موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل ...

تحقیق روش‌های حفاری pdf | نتیجه جستجو | برترین عناوین

اصول حفاري و حفاري در سنگهای سخت این محصول در قالب فایل word و در 98 صفحه
تهیه و تنظیم شده است. توجه شما می توانید با ید این محصول فایل قلق های پایان نامه ...

: تکنیک حفر چاه - دانشنامه رشد

حفاریهای مکانیکی که معمولا به دو صورت انجام می‌گیرد، شامل حفاری ضربه‌ای و دورانی
می‌باشد. ... اصول کار سوندوزهای ضربه‌ای خردکردن سنگهاست که این عمل بوسیله مته‌ای
به نام مته ... پیشروی این دستگاهها در داخل سنگهای سخت به کندی صورت می‌گیرد.

ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﻮﺩ - وزارت تعاون

ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ( ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ ) . .... ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻻ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺩﺭﺳﺖ
ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ..... ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ....
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﺴﺖ ﻭ ﻧﺮﻡ.

انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز - اکتشاف و تولید

دارند، با توجه به عملکرد براساس اصول زير طراحي مي شوند: 1ـ مته هايي که باعث ... مته
و لوله ها هر دو مي چرخند و انرژي حفاري از اين طريق به سنگ. وارد مي شود و حفاري از ...
سختي الماس از ايـن نوع مته هـا در حفاري هـاي سخت کـه ساختار زمين. در آن هـا از سنگ هـاي
...

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. آﻧﻬﺎ. ﻣﻮﻓﻖ. ﺷﺪﻧﺪ. TBM. را. در. ﺳﻨﮕﻬﺎي. ﺳﺨﺖ. ﺗﺮ. ﻫﻢ. ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﯽ. ﺳﻨﮕﻬﺎي. ﻧﺮم. ﺑﻪ. ﮐﺎرﺑﺒﺮﻧﺪ. از.
آن. ﺑﻪ .... اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺳﭙﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺣﻔﺎر، ﺟﮏ
... اﮔﺮ. زﻣﯿﻦ. ﺳﺨﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺗﻮﻧﻞ. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﺬاري. در. ﺣﺎﻟﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻔﺎري.

هــوپــاد رایانه پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت سیستم حفاری چرخشی اساس کار
سرمته‌های مخروطی گردنده انواع سرمته‌های الماسه ایداری چال در حفاری.

حفاری چاه - اکتشاف ژئوفیزیک آب زیرزمینی

برای حفر چاه در سازند سخت از دستگاه حفاری روتاری استفاده می شوند. ... اصول کار
سوندوز های ضربه ای خرد کردن سنگ هاست که این عمل به وسیله ای مته ای به نام مته ...

پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت ( ورد-98صفحه با فونت ...

6 فوریه 2017 ... عنوان : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت. پروژه ای که ملاحظه میفرمایید به معرفی
و بحث در مورد روشهای حفاری بویژه حفاری در سنگهای سخت ...

دانلود اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت | پایگاه علمی سعید سان

3 نوامبر 2016 ... حفاری به معنی نفوذ در سنگ است . نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام
میگیرد .به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی ، عملیاتی را که ...

پروژه کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و ...

12 ساعت قبل ... پروژه کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف ... و دیگر
سنگهای سخت برای ساختن اسلحه و کندن غارها استفاده نموده‌اند و ...

پروژه کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و ...

12 ساعت قبل ... پروژه کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف ... و دیگر
سنگهای سخت برای ساختن اسلحه و کندن غارها استفاده نموده‌اند و ...

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت | ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی

عنوان : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت. قالب بندی : DOC. قسمتی از متن : در
این پروزه سعی شده است به بررسی کلیه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصیات و اهمیت
...

دانلود پروژه عنوان با بررسی اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت. doc ...

30 نوامبر 2016 ... دانلود پروژه عنوان با بررسی اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت. doc در زمینه فنی
و مهندسی و پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,مهندسی,عمران,سازه,کارشناسی ...

بررسی اصول حفاری در سنگ های سخت word - فایل رایگان

19 سپتامبر 2016 ... بررسی اصول حفاری در سنگ های سخت word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

برای تخمين نرخ نفوذ دستگاه - انجمن تونل ایران

ارائه يک مدل از ويژگی های توده سنگ برای تخمين نرخ نفوذ دستگاه TBM. تحليل
پايداری و ... با اتمام عمليات حفاری تونل تنگه زاغ در ..... بسيار سخت و پيچيده بود اما
با هماهنگی بين .... نياز، اصول كلي طراحي فضاهاي زيرزميني تشريح مي شود تا
متناسب.

متامورفیک

اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی رخساره های محیط ... تعیین سن سنگ ها در چینه
شناسی تعیین سن مطلق .... دانلود پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت.

دستگاه حفاری تونل - خانه

13 آوريل 2015 ... دستگاه حفاری تونل (Tunnel boring machine) که به نام مخفف TBM معروف است نوعی
... البته در این پروژه خاک و سنگهای محل نرم بوده اما برای سنگهای سخت بیشترین قطر
... حفاری این دستگاه در اصول حفاری مکانیزه شامل مراحل خاص و با ...

: تکنیک حفر چاه - دانشنامه رشد

حفاریهای مکانیکی که معمولا به دو صورت انجام می‌گیرد، شامل حفاری ضربه‌ای و دورانی
می‌باشد. ... اصول کار سوندوزهای ضربه‌ای خردکردن سنگهاست که این عمل بوسیله مته‌ای
به نام مته ... پیشروی این دستگاهها در داخل سنگهای سخت به کندی صورت می‌گیرد.

در ﺣﻔﺎري ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﻼب ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﻬﺮه وري TBM

ﺣﻔﺎري. ﺗﻤﺎم. ﻣﻘﻄﻊ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﺳﺮﻋﺖ. ﺑﺎﻻي. ﺣﻔﺎري، ﺑﻬﺮه وري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ. را. در. اﺟﺮاي. ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎي.
ﺑﯿﺶ. از. 6. ﮐﯿﻠﻮ. ﻣﺘﺮ. ﺑﻪ. ﺧﻮد. اﺧﺘﺼﺎص. داده .اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ .... ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ... اﺻﻮل ﮐﺎر ﺳﭙﺮﻫﺎ.

پاورپوینت درس 7 دین و زندگی 1 پایه دهم (فرجام کار )

فایل فلش گوشی چینی Intex Aqua Amaze

تحقیق در مورد زبان شناسی

دانلود پاورپوینت پرورش طیور گوشتی - 50 اسلاید

پاورپوینت درباره بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و همگنی بتن سبک