دانلود رایگان


استفاده از نشاسته برای انکپسولاسیون - دانلود رایگاندانلود رایگان انکپسولاسیون , ریز پوشانی , نشاسته , صنایع غذایی

دانلود رایگان استفاده از نشاسته برای انکپسولاسیون نوع فایل : پاورپویینت
استفاده از نشاسته برای انکپسولاسیون
سمینار کامل ppt

رایج ترین روش ازاد سازی کنترل شده در صنعت غذا است .به عنوان تکنیک بسته بندی مواد جامد ،مایع یا گازی شکل درون پوشش پلیمری تعریف می شود که می تواند تحت شرایط خاص با یک سرعت کنترل شده محتویاتش را ازاد کند در سیستم های غذایی دامنه وسیعی از مواد هسته ای(انکپسولانت)،مواد تشکیل دهنده دیواره(مواد انکپسوله کننده)،و تکنولوژی های مرتبط وجود دارد که امکان تولید ریز کپسول ها با اندازه ها و شکل های مختلف را امکان پذیر می کند.
تکنیک ریز پوشانی ازجمله روش ها ی پرکاربرد ، موثر و کارآمدی است که استفاده از آن در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

کلمات کلیدی : انکپسولاسیون , ریز پوشانی , نشاسته , صنایع غذایی


انکپسولاسیون


ریز پوشانی


نشاسته


صنایع غذایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات چاپ شده وزارتین اعضای هیات علمی واحد شهرقدس از سال 2013 به بعد

4, بررسی تاثیر استفاده از آبیاری با آب شور بر درصد و عملکرد روغن در ارقام ... از
تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت ...

ریزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز با نشاسته اصلاح شده و ...

روغن زنجبیل با نشاسته اصلاح شده خالص، مالتودکسترین خالص و مخلوطی از دو ماده ...
سپس این امولسیون‌ها با استفاده از فرایند خشک کن پاششی ریزپوشانی گردیده و ...

استفاده از نشاسته برای انکپسولاسیون - سایت تخصصی علوم و ...

انکپسولاسیون , ریز پوشانی , نشاسته , صنایع غذایی. ... تکنیک ریز پوشانی
ازجمله روش ها ی پرکاربرد ، موثر و کارآمدی است که استفاده از آن در سال های اخیر رشد ...

تولید شیر کاکائوی حاوی باکتری‌های پروبیوتیک ریزپوشانی شده به ...

برای ریزپوشانی کردن از آلژینات سدیم و نشاسته مقاوم با روش اکستروژن استفاده شد
. تغییرات شمار باکتری‌ها و مقبولیت حسی نمونه‌ها طی 21 روز نگهداری در دمای 5 درجه ...

نسخه چاپی - باشگاه خبرنگاران

وی با بیان این مطلب که در این تحقیق تاثیر ریزپوشانی باکتری پرو بیوتیک
باکتوباسیلوس پلانتاروم با استفاده از آلژینات سدیم و نشاسته مقاوم بر افزایش ...

استفاده از نشاسته برای انکپسولاسیون - سایت تخصصی فروش مقالات ...

تکنیک ریز پوشانی ازجمله روش ها ی پرکاربرد ، موثر و کارآمدی است که استفاده از آن
در سال های ... کلمات کلیدی : انکپسولاسیون , ریز پوشانی , نشاسته , صنایع غذایی.

اصل مقاله (858 K) - پژوهش های صنایع غذایی

طبق بررسی. -. های حاصله استفاده از اینولین به تنهای ... روی نشاسته و ترکیبات
مربوط به آن تولید می. شوند ... آدامس عملگر با استفاده از اسید سیتریک ریز کپسوله.

فناوری اکستروژن مواد غذایی

اکستروژن را می‌توان به عنوان فرآیندی که در آن موادی مثل نشاسته ذوب‌شده با فشار از
خروجی ... دادن، خروج مواد فرار و رطوبت، ایجاد طعم، انکپسولاسیون و استریلیزاسیون
می‌باشد. ... به دلایل زیر استفاده از فرآیند اکستروژن در دو دهه اخیر رواج یافته است:

صنایع غذایی - نشاسته

نشاسته به عنوان ماده اولیه در بسیاری از رشته های صنایع غذایی استفاده می شود كه
برای هر مورد نشاسته خاص آن مناسب است. در تولید دكستروز، دكسترین، گلوكز مایع و
...

کاربرد ميکروانکپسولاسيون در مقاوم سازي باکتري هاي پروبيوتيک ...

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ... اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .
ﻋﻮاﻣـﻞ ... ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﯽ. روش اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ. ﻫﺎ، ﮐﯿﺘﻮزان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺮﺑﺖ
ذرت،.

مقالات پوستری همایش نانو

2 نوامبر 2015 ... اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل. ﭘﻮﺳﺘﺮ. 17. اﻟﻬﺎم اﺻﻐﺮي ... ﭘﻮﺳﺘﺮ. 44. داود
آﺗﻮن. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك. ﭘﻮﺳﺘﺮ ...

اینجا

اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ، ﮔﺎز در ﮐﭙﺴﻮل. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
. ... ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﯽ. روش اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ. ﻫﺎ، ﮐﯿﺘﻮزان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺮﺑﺖ ذرت،.

اثر ترکیب دیواره بر ویژگی‌های کانتاگزانتین طبیعی ریزپوشانی ...

رﯾﺰﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﺳﺎوا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
دﯾـﻮاره،. ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ذرات رﯾﺰﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه. ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ
ﺗـﺮ ...

مشخصات طرح شماره ۹۰۰۰۰۹۹۴

در مطالعه اي در دانشگاه كاليفرنيا، تركيبات ليپيدي زعفران با استفاده از دي اتيل
.... 11- انكپسولاسيون عصاره حاصل مي تواند باعث افزايش پايداري عصاره گلبرگ
... عنوان امولسيفاير و از تركيبات نشاسته اي به عنوان ماده ديواره اي استفاده مي شود.

فناوري‌هاي نوين غذايي - Google Scholar Citations

درجه بندی مغز گردو براساس اندازه و رنگ با استفاده از پردازش تصویر . امیرحسین
افکاری ... بررسی عددی اثرات درصد پری قوطی بر الگوی انتقال حرارت محلول نشاسته‎.

رزومه - دانشگاه علوم پزشکی یزد

19, بررسی استفاده از اولترافیلتراسیون بر ویژگیهای رئولوژیکی دوغ, همایش ملی
.... 50, بررسی ویژگیهای ضد میکروبی فیلم نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته،
.... 82, بررسی مقایسه ای انكپسولاسيون ويتامين D با پروتئین آب پنیر و پودر ...

امکان سنجي توليد شکلات پروبيوتيک حاوي باکتري Bifidobacterium ...

و شکلات نيز مورد استفاده قرار مي گيرند (Jung et al., 2007). ... نشاسته مقاوم ذرت
نشاسته اي است كه با آنزيم آميلاز لوزالمعده شکسته نشده و به عنوان يك تركيب مهم .....
همچنين پيشنهاد مي شود تا از ساير روش هاي انکپسولاسيون و يا سوش هاي ديگر
باکتري ...

مقالات پوستری همایش نانو

2 نوامبر 2015 ... اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل. ﭘﻮﺳﺘﺮ. 17. اﻟﻬﺎم اﺻﻐﺮي ... ﭘﻮﺳﺘﺮ. 44. داود
آﺗﻮن. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك. ﭘﻮﺳﺘﺮ ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از
باکتری جدید ... اثر استفاده از تفاله ریشه شیرین بیان در جیره غذایی بره های
پرواری کردی Fulltext ..... انکپسولاسیون و رهایش کنترل شده باکتری های
پروبیوتیک

مقالات حاوی کلیدواژه "نشاسته مقاوم" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

مقالات حاوی کلیدواژه "نشاسته مقاوم". کلیدواژه های هم استفاده:پاستا, تولید, ریولوژی,
فیبر, ویژگی های پخت, پری بیوتیک, کاربرد, ایزوله پروتیینی خردل, ...

ریزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز با نشاسته اصلاح شده و ...

روغن زنجبیل با نشاسته اصلاح شده خالص، مالتودکسترین خالص و مخلوطی از دو ماده ...
سپس این امولسیون‌ها با استفاده از فرایند خشک کن پاششی ریزپوشانی گردیده و ...

صنایع غذایی - نشاسته

نشاسته به عنوان ماده اولیه در بسیاری از رشته های صنایع غذایی استفاده می شود كه
برای هر مورد نشاسته خاص آن مناسب است. در تولید دكستروز، دكسترین، گلوكز مایع و
...

نشاسته اصلاح¬شده - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

چکیده اصلاح شیمیایی نشاسته از متداولترین روش های مورد استفاده جهت بهبود
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن می باشد. دراین تحقیق نشاسته های فسفریله و ...

theses.xlsx

123, کارآیی پلیمرها در میکرو انکپسولاسیون استیل سالیسیلیک اسید. 124,
بررسی ... 164, بررسی دوپینگ دارویی و استفاده نابجااز برخی داروها در ورزش ..... 566
, مطالعه قدرت چسبانندگی نشاسته نخودفرنگی (Pisum sativum) درفرمولاسیون قرصها
.

دانلود مقاله انکپسوله کردن باکتريهاي پروبيوتيک pdf

انکپسولاسیون با روشهای مختلفی از جمله انکپسولاسیون با آلژینات نشاسته، ...
پریبیوتیکها صورت میگیرد که مهمترین آن استفاده از آلژینات نشاسته میباشد.

فناوري‌هاي نوين غذايي - Google Scholar Citations

درجه بندی مغز گردو براساس اندازه و رنگ با استفاده از پردازش تصویر . امیرحسین
افکاری ... بررسی عددی اثرات درصد پری قوطی بر الگوی انتقال حرارت محلول نشاسته‎.

اینجا

اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ، ﮔﺎز در ﮐﭙﺴﻮل. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
. ... ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﯽ. روش اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ. ﻫﺎ، ﮐﯿﺘﻮزان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺮﺑﺖ ذرت،.

اساس و روش هاي ريز پوشينه سازي در مواد غذايي چیست؟ - کلینیک بسته ...

خشك كردن پاششي پر استفاده ترين تكنيك ميكرو انكپسولاسيون در صنايع غذايي
..... در پژوهش ديگري، استفاده از ۱۰ % ژلاتين، صمغ عربي و يا نشاسته محلول باعث ...

اکستروژن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک راه، استفاده از یک بیلت میان‌تهی است که درون بیلت اولیه، حفره با شکل موردنظر
.... اکستروژن را می‌توان به عنوان فرایندی که در آن موادی مثل نشاسته ذوب‌شده با فشار
از ... خروج مواد فرار و رطوبت، ایجاد طعم، انکپسولاسیون و استریلیزاسیون می‌باشد.

تولید میکروکپسول های چند لایه by metanat mohebbi on Prezi

5 جولای 2014 ... استفاده از ایزوله پروتئین سویا، نشاسته اصلاح شده (OSA) و کیتوزان در تولید
میکروحامل های چند لایه حاوی وانیلین ... میزان کارایی انکپسولاسیون

اثر ترکیب دیواره بر ویژگی‌های کانتاگزانتین طبیعی ریزپوشانی ...

رﯾﺰﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﺳﺎوا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
دﯾـﻮاره،. ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ذرات رﯾﺰﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه. ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ
ﺗـﺮ ...

پروژه 20 دات آی آر » صفحه 7

20 ژوئن 2016 ... ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و .... ومدل
¬سازی ایزوترم جذب فیلم نانوبیوکامپوزیتی نشاسته تاپیوکا/ ...

فناوری اکستروژن مواد غذایی

اکستروژن را می‌توان به عنوان فرآیندی که در آن موادی مثل نشاسته ذوب‌شده با فشار از
خروجی ... دادن، خروج مواد فرار و رطوبت، ایجاد طعم، انکپسولاسیون و استریلیزاسیون
می‌باشد. ... به دلایل زیر استفاده از فرآیند اکستروژن در دو دهه اخیر رواج یافته است:

ﺷﺪه ﻪ اﺻﻼح ﺘ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﻧﺸﺎﺳ ( ) رﯾﺰﭘﻮﺷﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع - Iranian Food Science ...

،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺻﻼح. ﺷﺪه. ،. روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع. ،. رﯾﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1234. روﻏﻦ. ﻫﺎي ﻣﻌﻄﺮ. 5. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﺮﺑﯽ.
دوﺳـﺖ ﻣﻌﻄـﺮ و ﻓـﺮار اﺳـﺘﺨﺮاج. ﺷﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ. دﻫﻨـﺪه. ﻫـﺎي ﺧـﻮراﮐﯽ ﻣـﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده
...

اصل مقاله (264 K)

7 ژوئن 2014 ... ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﯾﺰﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺗﻤﺸﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﭘﺎﺷﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ...
اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﭘﺎﺷﺸﯽ اﺳﺖ .)1(. ﻧﺎﺗﻪر. و ﻫﻤﮑﺎران. 1. در ﺳﺎل. 2010. ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي acai. را ﺑـﺎ. اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﺎﭘﯿﻮﮐﺎ، ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺘﻮ.

نشاسته اصلاح¬شده - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

چکیده اصلاح شیمیایی نشاسته از متداولترین روش های مورد استفاده جهت بهبود
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن می باشد. دراین تحقیق نشاسته های فسفریله و ...

متن کامل مقاله

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻧﻜﭙﺴﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻟﺒﻨﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
.... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ۱۰. %. ﮊﻻﺗﻴﻦ، ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺤ. ﻠﻮﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻘﺎﺀ. ﺑﻴﻔﻴﺪﻭﺑﺎﻛﺘﺮ. ﻫﺎ.

امکان سنجي توليد شکلات پروبيوتيک حاوي باکتري Bifidobacterium ...

و شکلات نيز مورد استفاده قرار مي گيرند (Jung et al., 2007). ... نشاسته مقاوم ذرت
نشاسته اي است كه با آنزيم آميلاز لوزالمعده شکسته نشده و به عنوان يك تركيب مهم .....
همچنين پيشنهاد مي شود تا از ساير روش هاي انکپسولاسيون و يا سوش هاي ديگر
باکتري ...

فواید پروبیوتیک ها

... برای پروبیوتیک ها پیشنهاد کرد که بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت ، در
این .... ها با کربوهیدرات ها ی غیر قابل هضم مانند اینولین و نشاسته ذرت استفاده کرد.

مقالات پوستری همایش نانو

2 نوامبر 2015 ... اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل. ﭘﻮﺳﺘﺮ. 17. اﻟﻬﺎم اﺻﻐﺮي ... ﭘﻮﺳﺘﺮ. 44. داود
آﺗﻮن. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك. ﭘﻮﺳﺘﺮ ...

میکرو کپسولاسیون - Fooda.ir

21 دسامبر 2016 ... خشك كردن پاشش مواد پوششي كه غالبا مورد استفاده قرار مي گيرند: صمغ عربي،
نشاسته هيدروليز و اصلاح شده، دكسترين، ژلاتين مي باشد.ریزپوشانی ...

مرگ ستارگان

دانلود فایل فلش چهار فایل حل مشکل رایت نشدن فایل سرت سامسونگ J710F با اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی ریاضی و تجربی پایه پیش دانشگاهی مبحث عوامل موثر بر سرعت واکنش - 29 اسلاید

دانلود تحقيق پیرامون آپاندیسیت

پاورپوینت آماده سازی برای القاء بیهوشی

بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر پذیرش اقتصاد مقاومتی از طرف دانشجویان

مقاله:بلوغ تولدی دیگر

دانلود مقاله کامل درباره اثر هوای اضافی دراحتراق

دانلود پاورپوینت بازار وام مسکن

دانلود مجموعه کامل نقشه های GIS اقلیمی و آب و هوا شناسی استان گیلان