دانلود فایل


10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری - دانلود فایلدانلود فایل ده مقاله جدید فارسی امنیت

دانلود فایل 10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری 1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین انجمن رمز ایران)
چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های بازگشتی خطی (LFSR) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری بلوکی ارائه میدهد که علاوه بر رمزگذاری و رمز برداری اطلاعات به صورت بلوکی ، عاملی محیطی همچون نور آفتاب ، دما ، رطوبت و .... می توانند الگوی رمزگذاری را تغییر دهد.

مزیت روش رمزگذاری فوق نسبت به روش های دیگر، عدم وابستگی مولد اعداد تصادفی به هسته اولیه، ایجاد دنباله طولانی از اعداد تصادفی با آنتروپی بیشینه، قابلیت رمزگذاری بلوکی و پیادسازی رات سخت افزار آن، افزایش پیچیدگی رمزگشایی با ایاد حساسیت به عامل محیطی همچون دما و استحکام الگوریتم در برابر تغییرات ناچیز دمای محیط در فرستنده و گیرنده می باشد
2-پیچیدگی محاسباتی عملیات رمزنگاری و رمزگشایی سیستم های همگانی (چهارمین انجمن رمز ایران)
چکيده: در اين مقاله کوشش شده است روشي نوين در رمزگذاري اطلاعات با استفاده از اتوماتـاي سـلولي ارائـه شـود. ايـن روش بـا ترکيب قابليتهاي ثباتهاي بازگشتي خطي (LFSR) و اتوماتاي سلولي، تابعي ايمن، براي رمزگذاري بلوکي ارائه ميدهد که علاوه بـر رمزگذاري و رمزبرداري اطلاعات بصورت بلوکي، عاملهاي محيطي همچون نورآفتاب، دما، رطوبت و ... ميتوانند الگوي رمزگـذاري را تغيير دهند. مزيت روش رمزگذاري فوق نسبت به روشهاي ديگر، (۱) عدم وابستگي مولد اعداد تصادفي به هسته اوليه، (۲) ايجاد دنباله طولاني از اعداد تصادفي با آنتروپي بيشينه، (۳) قابليت رمزگذاري بلوکي و پيادهسازي راحت سختافزار آن، (۴) افزايش پيچيدهگي رمزگشايي با ايجاد حساسيت به عامل محيطي همچون دما و (۵) استحکام الگوريتم در برابر تغييرات ناچيز دماي محيط(خطاي حسگرهاي حرارتـي) در فرستنده و گيرنده ميباشد.
واژه هاي کليدي: رمزگذاري/ رمزبرداري اطلاعات، اتوماتي سلولي، LFSR، مکانيک آماري، توزيع گيبز و زنجيرههاي مارکوف
3-الگوريتم پر سرعت براي تقسيم کنندههاي مدولار ( ) GF 2در رمزنگاري (چهارمین انجمن رمز ایران)
کيده: در اين مقاله، يک الگوريتم پرسرعت براي انجام عمليات تقسيم مدولار ارايـه شـده اسـت. تقـسيم کننـده هـاي مـدولار در بسياري از روشهاي رمزنگاري، بخصوص رمز نگاري منحني بيضوي کاربرد فراوان دارند. الگوريتم ارايه شده بر پايه الگوريتم تقسيم GCD ميباشد و در رمزنگارهاي پرسرعت ميتواند جايگزين الگوريتم هاي رايج پيشين براي تقسيم باشد. در تقسيم کننده ارايه شده با بردن الگوريتم عمليات از مبناي دو به مبناي چهار، سـرعت الگـوريتم دو برابـر شـده وسـپس بـا ايجـاد تغييرات ساده و بهبود الگوريتم، تعداد شرطهاي آن براي پياده سازي نرم افزاري و سختافزاري کمتر و بهينه تر شـده اسـت. شـايان ذکر است که دو برابر شدن سرعت الگوريتم, تنها با افزايش ٢٩% در سطح تراشه به دست آمده است.
واژه هاي کليدي: تقسيم کننده مدولار، ميدانهاي محدود، الگوريتم GCD

4-طراحی پردازنده خاص منظوره جهت پیاده سازی الگوریتم رمز معماگر بر روی FPGA (نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده: الگوریتم رمزنگاری معماگر، ی الگوریتم رمزنگار قطعه ای با قطعه ورودی، خروجی و کلید 160 بیتی می باشد. طراحان این الگوریتم آن را برای پیاده سازی سخت افزاری مناسب می دانند. این مقاله ضمن بررسی این ادعا به طراحی یک پردازنده خاص منظوره جهت پیاده س
)ازی الگوریتم رمزنگار معماگر بر روی FPGA می پردازیم.....
5- یک سیستم احراز هویت در یک محیط توزیع شده (نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران)
چکیده: مهمترین مسئله در ایجاد یک سیستم توزیع شده امن ، احراز هویت کاربران سیستم است. ساده ترین تکنیک در اراز هویت کاربران استفاده از کلمه عبور است. در این مقاله سیستم احراز هویتی بر مبنای کلمه عبور ارائه می شود. اساس این سیستم پرتکل Gng است که پرتکلی مقاوم در برابر دس کلمه عبور و در عین ال بهینه در نوع خود است. معماری سیستم به صورت سلسه مراتبی و در دو سطح است. احراز هویت در هر ناحیه به صورت متمرکز و توسط دو کارگذار بر خط و یک پایگاه داده انجام میشود.
6-طراحی و پیاده سازی یک کمک پردازنده برای رمزگذاری مبتنی بر منجنی های بیضوی(نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران):
7-امنیت اطلاعات با استفاده از مبدل جدید بر عکس سیستم اعداد مانده ای و الگوریتم (سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران)
8-امکان سنجی انتقال امن داده هاي شرکت ملی گاز ایران از طریق پروتکل هاي رمز نگاري
چکیده : انتقال داده هاي دیجیتال در شرکت گاز ایران از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. نوع این داده ها عموما از نوع متنی جهت نامه نگاري و یا داده هاي میزان کارکرد کنتور مشترکین است که جهت صدور قبض و همچنین ارسال به تهران گرداوري می شود. بسیاري از مواقع نیز این داده ها بصورت ارتباطات بی سیم که توسط هر گیرنده غیر مجاز دیگري قابل شنود است ارسال می گردد. در این مقاله به منظور جابجایی امن و پر سرعت داده ها مطالعه جامعی در الگوریتمهاي رمزنگاري موجود انجام شده و مزایا و معایب هر روش براي بکارگیري در شرکت بیان شده است. معیار بررسی امنیت، سرعت،کارایی، میزان حافظه مورد نیاز، میزان مصرف انرژي و قابلیت بکار گیري در شرکت در نظر گرفته شده است. بخصوص الگوریتم هاي رمزنگاري متقارن BLOWFISH و Rc2 و6 Rc و DES و 3DES و AES از نظر امنیت و قابلیت سازگاري و انعطاف پذیري مورد بررسی قرار گرفته و همچنین انواع حملات و تهدیدات موجود برروي آنها بررسی شده است. در نهایت با توجه به مقایسات بعمل آمده، چنین نتیجه گیري شده است که براي مخفی کردن داده و اطلاعات در زمان جابجایی میان مبداً و مقصد به نحوي که برنامه هاي مخرب نتوانند به ماهیت اصلی اطلاعات آگاهی یافته الگوریتم AES بهترین الگوریتم می باشد و براي جابجایی اطلاعات در محیط هاي بدون سیم و با امنیت بالا همانند قرائت مصرف کنتور از راه دور و یا سیستم دیسپچینگ، بهترین الگوریتم BLOWFISH می باشد. به این منظور یک سیستم جامع ارتباطاتی طراحی و ارائه گردیده است.
9-بررسی روش های امضا دجیتال به همراه رمزنگاری ، برای فراهم نمودن امنیت در ارتباطات کنتور های برق هوشمند
10-ارائه یک مدل وب کاوی جهت بررسی و مدیریت رفتار استفاده از اینترنت کاربران یک سازمان


مقاله فارسی


امنیت


رایگان


مقاله جدید رایگان


رمزگذاری


رمزنگاری


رمزگشایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تئوری رمزگذاری و رابطه آن با علم کامپیوتر

رﻣﺰﻧﮕﺎري و رﻣﺰﮔﺬاري ﻫﻨﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻛ. ﺲ. ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از درﻳﺎﻓـﺖ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﻐﺎم را ﺑﺨﻮاﻧﺪ . اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آن. دﻻﻳﻞ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت. در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن. اﺷﺎره ﻛﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را در ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﻛﺪﻳﻨﮓ و اﻧﻮاع روش ﻫﺎي آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ. : رﻣﺰﮔﺬاري، ﺗﺌﻮري ...

10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

25 نوامبر 2016 ... 1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران) چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی ( LFSR ) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری ...

توسعه آموزش و سلامت شناختی آحاد جامعه در سال جدید پیگیری می شود

6 ساعت قبل ... تهران-ایرنا-دبیر ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی گفت: توسعه ابزارها و
زیرساخت های شناختی جهت مداخله و تعامل با مغز، سلامت شناختی آحاد جامعه، توسعه و
بهبود آموزش، دفاع و امنیت ملی و همچنین بهره گیری از علوم شناختی در حل مشکلات
کشور از اولویت برنامه های این ستاد در سال جاری است.

کمی در مورد رمزنگاری - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود

7 ا کتبر 2016 ... یک نوشته‌ی قدیمی از «ریاضیکده» در مورد رمزنگاری. ... با همین حدس زدن‌ها پیش رفتم و
حدود نیم ساعت بعد متن فارسی کامل رو در کمال افتخار به دست آوردم! استفاده از
رمزنگاری ... اگه قرار بذاریم که به جای سومین حرف، دهمین حرف بعدی رو جایگزین حروف
متن اصلی بکنیم، در اون صورت کلید رمز ما عدد 10 خواهد بود. هر کس که ...

دانلود Steganos Privacy Suite 19.0.2 Revision 12306 – نرم افزار ...

نرم افزار Steganos Privacy Suite مجموعه‌ ای از ابزار های کاربردی است که برای ایمن
نگه داشتن اطلاعات شخصی شما برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز مورد
استفاده قرار می‌ گیرد را شامل می شود. دانلود-Steganos-Privacy. قابلیت های کلیدی
نرم افزار دانلود Steganos Privacy Suite : رمزگذاری ایمیل حفاظت کامل از رمزهای
الکترونیکی ...

ترجمیک | ترجمه کتاب‌ تخصصی| ترجمه فوری

ترجمیک برای سفارش‌های کوچک (مثلاً مقالات ISI زیر 10 هزار کلمه) به مشتریان
پیشنهاد می‌کند سرعت بیشتری را برای انجام سفارش انتخاب کنند ولی در مورد ترجمه
کتاب این ... ترجمیک با اساتید دانشگاهی که می‌خواهند کتابی را به زبان فارسی
ترجمه کنند یا نتایج تحقیقات خود را به صورت کتاب و مقاله به زبان انگلیسی و
سایر زبان‌ها ...

10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

25 نوامبر 2016 ... 1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران) چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی ( LFSR ) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری ...

امکان تکمیل ثبت‌نام طرح ترافیک برای سهمیه‌های خاص از امروز/ ثبت نام ...

آینده سوریه به مردم این کشور تعلق دارد/جامعه جهانی باید خواست مردم سوریه را مورد
حمایت قرار داده ... العالم ، هفت ساعت پیش · هدف قرار دادن ناوچه ائتلاف سعودی در پاسخ
به بمباران الحدیده بود. العالم ، هفت ساعت پیش · ظریف: غربی‌ها خود را قیم سوریه
ندانند. پارسینه ، هفت ساعت پیش · انفجار در رستوران فست فود در ایروان+فیلم.
ریانووستی ...

راهنمای نگارش مقاله - پژوهش های نوین فیزیک

مقاله‌های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیدهٔ فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه،
مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی به
زبان انگلیسی ... علائم ریاضی: علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط
درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطه مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار
گیرد.

بایگانی دانلود ها - صفحه 4 از 10 - ترجمه مقاله | دانلود رایگان مطالب علمی ...

ترجمه مقاله : بهبود روابط موجودات با محیط صنعتی به همراه مطالعات تجارتی: نگرش‌ها و
سهام نهایی حاصل از ادبیات مدل‌های تجاری و نوآوری ترجمه مقاله : Strengthening
Industrial Ecology's Links with Business Studies: Insights and Potential
Contributions from the Innovation and Business Models Literature ترجمه مقالات در
سایت دانلودنما.

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1. ... Pile Group | Unified
Design Method | گروه شمع | روش طراحی واحد | دانلود مقاله | دانلود مقاله isi با ترجمه
فارسی | دانلود مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی ... 9 - ارزیابی روش های موجود
بر اساس GIS در مورد مناسب بودن زمین برای اختصاص بهینه در کوه های کوینلینگ چین
.

از این 10 اشتباه رایج برنامه‌نویسی دوری کنید تا موفق شوید - گوگلی

در این مقاله، 10 مورد از رایج‌ترین اشتباهات برنامه‌نویسی که ممکن است در زمان
کدنویسی با آن‌ها روبه‌رو شوید را مورد بررسی قرار داده‌ایم. \n تقریباً همه افرادی که به
دنیای برنامه‌نویسی قدم می‌گذارند، در ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو و د.

توسعه آموزش و سلامت شناختی آحاد جامعه در سال جدید پیگیری می شود

6 ساعت قبل ... تهران-ایرنا-دبیر ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی گفت: توسعه ابزارها و
زیرساخت های شناختی جهت مداخله و تعامل با مغز، سلامت شناختی آحاد جامعه، توسعه و
بهبود آموزش، دفاع و امنیت ملی و همچنین بهره گیری از علوم شناختی در حل مشکلات
کشور از اولویت برنامه های این ستاد در سال جاری است.

ترجمه مقالات درباره رمزنگاری - ترجمه فا

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد رمزگذاری (Encryption) با ترجمه فارسی
رمزنگاری (Cryptography): دانشی است که به بررسی و شناختِ اصول و روش‌های انتقال
یا ذخیرهٔ اطلاعات به صورت امن (حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانال‌های ارتباطی یا
محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) می‌پردازد.رمزنگاری استفاده از تکنیکهای ریاضی،
برای ...

بررسی اپلیکیشن ایتا و ویژگی‌های این پیام‌رسان ایرانی ؛ گزینه‌ای ...

1 روز پیش ... تقریبا در رابط کاربری مورد خاصی وجود ندارد که برای ایتا اختصاصی شده باشد و
شاید اگر حداقل بعضی از امکانات تلگرام نیز به این اپلیکیشن منتقل می‌شد، .... در
مورد امنیت فنی طبق توضیحات موجود در این اپلیکیشن، استفاده از پروتکل Mtproto
و همچنین رمزنگاری AES سیمتریک ۲۵۶ بیتی، رمزنگاری ۲۰۴۸ RSA از ...

مقالات فارسی - Dr. Reza Ebrahimi Atani - Google Sites

مقالات در نشریات علمی پژوهشی. جمشید صالحی صدقیانی، سمانه سرورنژاد، رضا
ابراهیمی آتانی، مریم اخوان خرازیان، "بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس پرداخت
موبایل با استفاده از روش های داده کاوی، مورد مطالعه : کاربران ایرانی"، فصلنامه مطالعات
مدیریت فناوری اطلاعات سال اول، شماره 2، زمستان 91، صفحات 147-162. گیلاندخت
مفسر ...

پاورپوینت رمزنگاری | مقاله فارسی - 20link.ir

7 مارس 2018 ... پاورپوینت رمزنگاری: [مقاله فارسی] مشاهده بهترین مقالات با عنوان پاورپوینت
رمزنگاری در این سایت امکان پذیر است. - [مقاله فارسی] Download پاورپوینت
رمزنگاری titles on this site to download scientific articles. » مقاله فارسی -- مقاله
فارسی {مقاله فارسی} هدف ما گردآوری مقالات باکیفیت با عنوان پاورپوینت ...

کمی در مورد رمزنگاری - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود

7 ا کتبر 2016 ... یک نوشته‌ی قدیمی از «ریاضیکده» در مورد رمزنگاری. ... با همین حدس زدن‌ها پیش رفتم و
حدود نیم ساعت بعد متن فارسی کامل رو در کمال افتخار به دست آوردم! استفاده از
رمزنگاری ... اگه قرار بذاریم که به جای سومین حرف، دهمین حرف بعدی رو جایگزین حروف
متن اصلی بکنیم، در اون صورت کلید رمز ما عدد 10 خواهد بود. هر کس که ...

امنیت سایت چیست؟ - آقای گروه - دیجیتال مارکتینگ

امنیت سایت چیست : به شرایط و وضعیتی گفته می شود که در آن سایت با وجود خدمات
دهی معمول و مورد نیاز ، بالاترین سطح امنیتی مورد نیاز را داشته و سطح آسیب پذیری آن
در پایین ترین سطح ممکن .... گواهی ssl بر روی سایت اطلاعات ورودی و خروجی را با
الگوریتم بسیار پیچیده ای رمزنگاری کرده و از شنود و دزدیده شدن آنها جلوگیری می
کند.

کمی در مورد رمزنگاری - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود

7 ا کتبر 2016 ... یک نوشته‌ی قدیمی از «ریاضیکده» در مورد رمزنگاری. ... با همین حدس زدن‌ها پیش رفتم و
حدود نیم ساعت بعد متن فارسی کامل رو در کمال افتخار به دست آوردم! استفاده از
رمزنگاری ... اگه قرار بذاریم که به جای سومین حرف، دهمین حرف بعدی رو جایگزین حروف
متن اصلی بکنیم، در اون صورت کلید رمز ما عدد 10 خواهد بود. هر کس که ...

تلاش ترجمه - مرکز ترجمه‌های تخصصی

تلاش ترجمه (مرکز تخصصی ترجمه های تخصصی) - ترجمه تخصصی فارسی به
انگلیسی و انگلیسی به فارسی - فروش مقالات ترجمه شده مجلات معتبر خارجی.

دانلود رایگان مقاله ISI - گیگاپیپر

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.
..... سلام لطفا مقاله درباره مبانی واصول ارزش های اسلام( فارسی )میل کنید ..... سلام
متشکر از سایت خوبتون مقاله های خوبی تو این سایت هست خیلی بهم تو تحقیقاتم
کمک کرد اگه میشه یه مطلب در مورد رمزنگاری شبکه بیسیم برام بفرستین متشکر
موفق ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : الگوریتم رمزنگاری تصویر RGB بر ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : A RGB image encryption algorithm
based on DNA encoding and chaos map دانلود رایگان مقاله.

پاورپوینت بررسی مسئله امنیت در اینترنت اشیاء - digefile.ir

9 ساعت قبل ... ... خصوصی در اینترنت اشیا رمزنگاری سبک و پروتکل های امنیتی آسیب پذیری نرم
افزار در IOT پلت فرم سیستم عامل شبکه های حسگر بی سیم نتیجه گیری … دریافت
فایل. دسته‌هافنی و مهندسی برچسب‌هاامنیت در اینترنت اشیا، بررسی مسئله امنیت در
اینترنت اشیا، پاورپوینت بررسی مسئله امنیت در اینترنت اشیا ...

مقالات فارسی - Dr. Reza Ebrahimi Atani - Google Sites

مقالات در نشریات علمی پژوهشی. جمشید صالحی صدقیانی، سمانه سرورنژاد، رضا
ابراهیمی آتانی، مریم اخوان خرازیان، "بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس پرداخت
موبایل با استفاده از روش های داده کاوی، مورد مطالعه : کاربران ایرانی"، فصلنامه مطالعات
مدیریت فناوری اطلاعات سال اول، شماره 2، زمستان 91، صفحات 147-162. گیلاندخت
مفسر ...

کارآموزی درباره بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب ...

تحقیق درباره امنیت ملی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و
قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 امنیت ملی خبرگزاری فارس: مقاله پیش رو
.... 49 امنیت اطلاعات در شبکه - سرویس های امنیتی در شبکه 3 - دیوار آتش 6 - اصول
رمزنگاری 17 - رمزگذاری جانشینی و جایگشتی 19 - رمزگذاری DES 23 - رمزگذاری
RSA 30 ...

احتمال وجود حیات در سیاره زهره! - ندای آغاز

9 ساعت قبل ... به تازگی و با مطرح شده اعداهایی در مورد حیات فرازمینی در منظومه شمسی، تعدادی از
دانشمندان آژانس فضایی ناسا از وجود حیات در سیاره زهره صحبت کرده‌اند. اخیرا گزارشی
در قالب یک مقاله، از طرف محققان وابسته به ناسا (NASA)، در ژورنال “Journal
Astrobiology” منتشر شده که در آن صحبت‌های جنجال‌برانگیزی در مورد وجود …

SID.ir | پدافند الكترونيك و سايبري-بهار 1395-دوره 4-شماره 1 (پياپي 13)

نمایه مقالات پدافند الكترونيك و سايبري 1 (پياپي 13) علمی پژوهشی کشور و امکان
دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی. ... 1 : ارائه
روشی نوین برای تلفیق کدگذاری کانال و رمزنگاری مبتنی بر کدگذاری قطبی · اصل
مقاله ...

10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

25 نوامبر 2016 ... 1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران) چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی ( LFSR ) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری ...

تئوری رمزگذاری و رابطه آن با علم کامپیوتر

رﻣﺰﻧﮕﺎري و رﻣﺰﮔﺬاري ﻫﻨﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻛ. ﺲ. ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از درﻳﺎﻓـﺖ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﻐﺎم را ﺑﺨﻮاﻧﺪ . اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آن. دﻻﻳﻞ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت. در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن. اﺷﺎره ﻛﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را در ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﻛﺪﻳﻨﮓ و اﻧﻮاع روش ﻫﺎي آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ. : رﻣﺰﮔﺬاري، ﺗﺌﻮري ...

دانلود کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه | مقاله آی تی

15 نوامبر 2017 ... به همین منظور وبسایت مقاله آی تی کتابی را تهیه کرده که به معرفی دانش مورد نیاز
برای تامین امنیت ارتباطات امروزی می پردازد. در کتاب ... این کتاب یکی از بهترین و
جامع ترین منابع فارسی جهت یادگیری روش های رمزنگاری اطلاعات می باشد. جهت
دریافت فایل با لینک ... کتاب قابلیت های امنیتی ویندوز 10 دانلود کتاب ...

رهپویان دانش 10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری

1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران). چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی (LFSR) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری بلوکی ارائه
میدهد که ...

رهپویان دانش 10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری

1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران). چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی (LFSR) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری بلوکی ارائه
میدهد که ...

تحقیق رمزنگاری | مقاله فارسی - 20link.ir

1 مارس 2018 ... تحقیق رمزنگاری: [مقاله فارسی] مشاهده بهترین مقالات با عنوان تحقیق رمزنگاری در
این سایت امکان پذیر است. - [مقاله فارسی] Download تحقیق رمزنگاری titles on this
site to download scientific articles. » مقاله فارسی -- مقاله فارسی {مقاله فارسی} هدف ما
گردآوری مقالات باکیفیت با عنوان تحقیق رمزنگاری می باشد.

کمی در مورد رمزنگاری - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود

7 ا کتبر 2016 ... یک نوشته‌ی قدیمی از «ریاضیکده» در مورد رمزنگاری. ... با همین حدس زدن‌ها پیش رفتم و
حدود نیم ساعت بعد متن فارسی کامل رو در کمال افتخار به دست آوردم! استفاده از
رمزنگاری ... اگه قرار بذاریم که به جای سومین حرف، دهمین حرف بعدی رو جایگزین حروف
متن اصلی بکنیم، در اون صورت کلید رمز ما عدد 10 خواهد بود. هر کس که ...

انجمن راسخون - سخن امام صادق(ع) درباره گناهی که جلوی روزی را می‌گیرد

1 ساعت قبل ... امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند، هفت گناهی که موجب هفت عقوبت در دنیا
می‌شوند را بیان فرموده‌اند. مشرق- امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمودند: گناهی که نعمت ها
را تغییر می دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است.
گناهی که گرفتاری ایجاد می کند، ظلم است. گناهی که آبرو می بَرد، ...

دانلود Steganos Privacy Suite 19.0.2 Revision 12306 – نرم افزار ...

نرم افزار Steganos Privacy Suite مجموعه‌ ای از ابزار های کاربردی است که برای ایمن
نگه داشتن اطلاعات شخصی شما برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز مورد
استفاده قرار می‌ گیرد را شامل می شود. دانلود-Steganos-Privacy. قابلیت های کلیدی
نرم افزار دانلود Steganos Privacy Suite : رمزگذاری ایمیل حفاظت کامل از رمزهای
الکترونیکی ...

پاورپوینت بررسی مسئله امنیت در اینترنت اشیاء - digefile.ir

9 ساعت قبل ... ... خصوصی در اینترنت اشیا رمزنگاری سبک و پروتکل های امنیتی آسیب پذیری نرم
افزار در IOT پلت فرم سیستم عامل شبکه های حسگر بی سیم نتیجه گیری … دریافت
فایل. دسته‌هافنی و مهندسی برچسب‌هاامنیت در اینترنت اشیا، بررسی مسئله امنیت در
اینترنت اشیا، پاورپوینت بررسی مسئله امنیت در اینترنت اشیا ...

مقالات فارسی - Dr. Reza Ebrahimi Atani - Google Sites

مقالات در نشریات علمی پژوهشی. جمشید صالحی صدقیانی، سمانه سرورنژاد، رضا
ابراهیمی آتانی، مریم اخوان خرازیان، "بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس پرداخت
موبایل با استفاده از روش های داده کاوی، مورد مطالعه : کاربران ایرانی"، فصلنامه مطالعات
مدیریت فناوری اطلاعات سال اول، شماره 2، زمستان 91، صفحات 147-162. گیلاندخت
مفسر ...

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1. ... Pile Group | Unified
Design Method | گروه شمع | روش طراحی واحد | دانلود مقاله | دانلود مقاله isi با ترجمه
فارسی | دانلود مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی ... 9 - ارزیابی روش های موجود
بر اساس GIS در مورد مناسب بودن زمین برای اختصاص بهینه در کوه های کوینلینگ چین
.

وی آی پی فور یو | به روز رسانی الگوریتم هسته Google Broad Core ...

مرجع آهنگ فارسی , دانلود , مطالب جالب روز , سایت سرگرمی , دانلود آهنگ , جوک , دانلود
فیلم جدید, متن , متن های خواندنی , آهنگ , دانلود جدید. ... در مورد پردازنده ویژگی‌هایی
مانند تعداد هسته، فرکانس و حافظه درونی مهم هستند و علاوه بر آن ..... اجازه بدهید این مقاله
را با یک نقل قول آغاز کنم: “همه‌چیز تغییر می‌کند و هیچ‌چیزی ثابت و پایدار باقی
نمی‌ماند.

خبر آنلاین (khabaronline.ir) | خبر فارسی

نوعی کوادکوپتر با پرواز در ارتفاع 10 هزار متری از سطح زمین در نزدیکی شهری در
سیبری، رکورد جهانی ارتفاع در پرواز با پهپاد را شکست. .... همزمان با سی و ششمین
جشنواره جهانی فیلم فجر کتابی درباره سینمای عباس کیارستمی شامل مقالات
تالیفی و ترجمه درباره آثار این سینماگر شاخص و سه گفتگو با او رونمایی می شود.

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : الگوریتم رمزنگاری تصویر RGB بر ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : A RGB image encryption algorithm
based on DNA encoding and chaos map دانلود رایگان مقاله.

رهپویان دانش 10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری

1-رمزنگاري اطلاعات بر اساس عوامل محيطي با استفاده از اتوماتاي سلولي (چهارمین
انجمن رمز ایران). چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با
استفاده از اتوماتای سلولی ارائه شود.این روش با ترکیب قابلیت های ثبات های
بازگشتی خطی (LFSR) و اتوماتای سلولی ، تابعی ایمن برای رمزگذاری بلوکی ارائه
میدهد که ...

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1

دانلود مقالات ترجمه شده : جغرافيا | Geography::صفحه 1. ... Pile Group | Unified
Design Method | گروه شمع | روش طراحی واحد | دانلود مقاله | دانلود مقاله isi با ترجمه
فارسی | دانلود مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی ... 9 - ارزیابی روش های موجود
بر اساس GIS در مورد مناسب بودن زمین برای اختصاص بهینه در کوه های کوینلینگ چین
.

انجمن راسخون - سخن امام صادق(ع) درباره گناهی که جلوی روزی را می‌گیرد

1 ساعت قبل ... امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند، هفت گناهی که موجب هفت عقوبت در دنیا
می‌شوند را بیان فرموده‌اند. مشرق- امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمودند: گناهی که نعمت ها
را تغییر می دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است.
گناهی که گرفتاری ایجاد می کند، ظلم است. گناهی که آبرو می بَرد، ...

پاورپوینت رمزنگاری | مقاله فارسی - 20link.ir

7 مارس 2018 ... پاورپوینت رمزنگاری: [مقاله فارسی] مشاهده بهترین مقالات با عنوان پاورپوینت
رمزنگاری در این سایت امکان پذیر است. - [مقاله فارسی] Download پاورپوینت
رمزنگاری titles on this site to download scientific articles. » مقاله فارسی -- مقاله
فارسی {مقاله فارسی} هدف ما گردآوری مقالات باکیفیت با عنوان پاورپوینت ...

تلگرام برای بار دوم درخواست روسیه برای در اختیار قرار دادن سیستم ...

11 ساعت قبل ... تلگرام برای بار دوم درخواست روسیه برای در اختیار قرار دادن سیستم رمزنگاری پیام
های تلگرامی را رد کرد و در معرض فیلتر شدن در روسیه قرار گرفت به گزارش گروه
بین الملل خبرگزاری دانشجو - / #تلگرام#روسیه#پیام#سیستم#دولت#افزار.

ﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد رﻣﺰﻧﮕﺎري ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌ

1 ژانويه 2016 ... ت ﮐﻠﯿﺪي. : ﻢ ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي رﻣﺰﻧﮕﺎري ، رﻣﺰﻧﮕﺎري ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻫﻢ ﺳﺎزي ، ﮐﺪ ﻫﺶ ، pt , Hash. , MD5
,MD6 ,M. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد رﻣﺰﻧ. ﺻﻔﺤﻪ. 1. از. 113. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﻣﻌﺎدل رﻣﺰﻧﮕﺎري در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ. Cryptography. اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻟﻐﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ kryptos. ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم. « ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. و» graphien. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي. « ﻧﻮﺷﺘﻦ. ».

تحقیق درمورد plc – ramze 20

برچسب‌ها PLCتحقیق plcدانلود plcمقاله plc. شما ممکن است این را هم بپسندید. 0 ·
بررسی الگوریتم‌های بهینه رمزنگاری مقاوم به‌منظور پیاده‌سازی روی FPGA · 0 · تحقیق
در مورد مسئوليت ظهر نويس در قانون چك 32 ص · 0 · تحقیق در مورد جوشکاری خال، شکاف
و طرح 10 ص. پاسخ دهید لغو پاسخ. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز
...

تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه نهم (کارکردهای خانواده)

بهداشت روانی

ادغام تصاویر برپایه تبدیل موجک گسسته

دانلود پایان نامه تأثیرات مثبت توسعه توریسم در ایران از نظر روابط بین الملل

مقاله قسمتهاي مختلف كلاچ

پروژه ی کامل مسجد مدرن2 با شیت لایه باز

جزوه شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد دکتر هاشم محلوجی دانشگاه صنعتی شریف

پروژه ی کامل مسجد مدرن2 با شیت لایه باز

فایل فلش فارسی نوکیا 2690 RM-635