دانلود فایل


دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی, تحقیق تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی,مقاله تولید نانو الیاف پرانر

دانلود فایل دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی


دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ,,M.Sc,,
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
عنوان:
تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-2- اهداف تحقیق

1-3- سوالات تحقیق

1-4- فرضیه های تحقیق

1-5- کلمات کلیدی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- معرفی نانو الیاف

2-2- روش های تولید نانوالیاف

2-2-1- کشش

2-2-2- تولید از قالب

2-2-3- جدایش فازی

2-2-4- خودآرایی

2-2-5- الکتروریسی

2-2-5-1- نحوه تولید نانوالیاف با روش الکتروریسی

2-2-5-2- مزایای تولید نانو الیاف به روش الکتروریسی نسبت به دیگر روش های
تولید نانو الیاف
2-2-5-3- نکات مهم و کلیدی در خصوص الکتروریسی

2-2-5-4- پارامترهای تأثیرگذار بر الکتروریسی نانوالیاف

2-2-5-5- بررسی شرایط تولید الیاف صاف و مهره دار

2-2-5-6- برخی کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده

2-2-5-7- برخی کاربردهای نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوراید الکتروریسی شده

فصل سوم: مواد و روشها و معرفی آزمون ها
3-1- مواد

3-1-1- مشخصات ماده پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF)

3-1-2- مشخصات حلال

3-1-2-1- دی متیل استامید (DMAC)

3-1-2-2- - استون (Acetone)

3-2- نحوه آماده سازی نمونه

3-4- دستگاه الکتروریسی (Electro spinning
3-5- آزمونها

3-5-1- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

3-5-2- زاویه تماس (Contact angle
فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1- بررسی تاثیر دو نوع حلال DMAC خالص و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)
بر تشکیل نانو الیاف PVDF به روش الکتروریسی
4-1-1- بررسی نتایج آزمون میکروسکوپ الکترون روبشی

4-1-2- بررسی نتایج آزمون زاویه تماس قطره آب

4-2- بررسی تاثیر تفاوت غلظت درصد وزنی PVDF و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)
بر تشکیل نانو الیاف به روش الکتروریسی

4-2-1- بررسی نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی
16 درصد وزنی PVDF

4-2-2- بررسی نتایج آزمون زاویه تماس قطره آب روبشی از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی
16 درصد وزنی PVDF

4-2-3- بررسی نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی
PVDF 20 درصد وزنی

4-2-4- بررسی نتایج آزمون زاویه تماس قطره آب روبشی از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی
20 درصد وزنی PVDF

4-3- جمع بندی
پیشنهادات

فهرست جداول
جدول 2-1- مزیت های تولید نانو الیاف به روش الکتروریسی نسبت به دیگر روش های متداول

جدول 2-2- مزایا و معایب روشهای گوناگون تولید نانو الیاف

جدول 2-3- پارامترهای موثر در تولید برخی نانو الیاف پرکاربرد صاف و مهره دار

جدول 3-1- مشخصات ماده PVDF استفاده شده در این پژوهش

جدول 3-2- مشخصات ماده DMAC استفاده شده در این پژوهش

جدول 3-3- مشخصات ماده Acetone استفاده شده در این پژوهش

جدول 3-4- مشخصات فنی دستگاه الکتروریسی ساخته شده توسط شرکت فناوران تجهیزات
نانوآزما با نام تجاری SISTANA ES LAB SBS

جدول 3-5- مشخصات فنی دستگاه SEM مورد استفاده در این پژوهش

جدول 3-6- مشخصات فنی دستگاه اندازه گیری زاویه تماس با آب

جدول 3-7- زوایای تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF
و 82% وزنی حلال DMAC

جدول 3-8- زوایای تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول محلول 18% وزنی PVDF
و 82% وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

جدول 3-9- زوایای تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول محلول 16% وزنی PVDF
و 84% وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

جدول 3-10- زوایای تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF
و 82% وزنی حلال DMAC

فهرست نمودارها
نمودار 2-1- رابطه بین دی الکتریک حلال و میانگین قطر الیاف PEO

فهرست اشکال
شکل 2-1- نمایش شماتیک طول بیشینه لیف به عنوان تابعی ازمحصول سرعت کشش با ویسکوزیته
ماده اولیه

شکل 2-2- شماتیک الف) ساختار مولکولی، ب) نانوساختار، ج) تصویر میکروساختار و د) تصویر
ماکروساختار شبکه نانوالیاف پپتید خودآرایی شده

شکل 2-3- یک دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی متداول

شکل 2-4- الف) دستگاه استاندارد الکتروریسی و ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوالیاف
پلی اورتان الکتروریسی شده

شکل 2-5- اثر ترکیب حلال روی کشش سطحی محلول های PVC در غلظت ثابت پلیمر

شکل2-6- نایلون 6،6 در فاصله رسوب دهی الف) 2 سانتی متر و ب) 0.5 سانتی متر

شکل 2-7- میکروگراف میکروسکوپ الکترونی روبشی الیاف PSF تولید شده با الکتروریسی در فاصله
بین جمع کننده و سوزن الف) 10 سانتی متر ب) 15 سانتی متر

شکل 2-8- الف) نمایی از سیستم الکتروریسی برای تولید نانوالیاف توخالی ب) تصویر TEM نانوالیاف
توخالی که دیوار آن از کامپوزیت PVP و دی اکسید تیتانیوم تشکیل شده است. ج)تصویر TEM
نانوالیاف توخالی آناتاز

شکل 3-1- دستگاه الکتروریسی ساخته شده توسط شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما با نام تجاری
SISTANA ES LAB SBS

شکل 3-3- نمونه ای از یک دستگاه آزمون SEM مرسوم

شکل 3-4- طرح کلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی

شکل 3-5- شمایی از دستگاه کندوپاش جهت پوشش دهی نمونه SEM

شکل 3-6- تصویر میکروسکوپ الکترونی بدست آمده از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی 18
درصد وزنی PVDF و 82 درصد وزنی DMAC در مقیاس های 5 و 2 و 1میکرومتری و 500 و
200 نانو متری

شکل 3-7- تصویر میکروسکوپ الکترونی بدست آمده از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی 16
درصد وزنی PVDF و 84 درصد وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) در مقیاس های
5 و 2 و 1میکرومتری و 500 و 200 نانو متری

شکل 3-8- تصویر میکروسکوپ الکترونی بدست آمده از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی 18
درصد وزنی PVDF و 82 درصد وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) در مقیاس های
5 و 2 و 1میکرومتری و 500 و 200 نانو متری

شکل 3-9- تصویر میکروسکوپ الکترونی بدست آمده از نانو الیاف تولید شده از محلول حاوی 20
درصد وزنی PVDF و 80 درصد وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) در مقیاس های
5 و 2 و 1میکرومتری و 500 و 200 نانو متری

شکل3-10- مقایسه دو سطح آب دوست و آب گریز

شکل 3-11- مدل یانگ رابطه بین تنش ها در فصل مشترک را بیان می کند
(جامد-مایع گاز- مایع و مایع-گاز)

شکل 3-12- این تصویر زاویه دوربین 0 درجه را نشان می دهد

شکل 3-13- این تصویر زاویه دوربین 3 درجه را نشان می دهد

شکل 3-14- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی
PVDF و 82% وزنی حلال DMAC

شکل 3-15- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 16% وزنی
PVDF و 84% وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 3-16- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی
PVDF و 82% وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 3-17- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای نانو الیاف تولید شده از محلول 20% وزنی
PVDF و 80% وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 4-1- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی - تصاویر 1، 3، 5، 7 و 9 برای نانو الیاف تولید شده
از محلول 18% وزنی PVDF و 82% وزنی حلال DMAC در بزرگ نمایی های مختلف و تصاویر 2،
4، 6، 8 و 9 برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF و 82% وزنی حلال
DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 4-2- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی در مقیاس 200 نانو متر و تعیین متوسط قطر
الیاف تشکیل شده برای 1- نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF و 82% وزنی حلال
DMAC 2- برای نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF و 82% وزنی حلال
DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 4-3- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای الیاف تولید شده از PVDF 18 درصد وزنی
و حلال DMAC

شکل 4-4- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای الیاف تولید شده از PVDF 18 درصد وزنی
و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل4-5- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی - تصاویر 1، 3، 5، 7 و 9 برای نانو الیاف تولید شده
از محلول 16% وزنی PVDF در بزرگ نمایی های مختلف و تصاویر 2، 4، 6، 8 و 10 برای نانو الیاف
تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF

شکل 4-6- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی در مقیاس 200 نانو متر و تعیین متوسط قطر الیاف
تشکیل شده برای 1- نانو الیاف تولید شده از محلول 16% وزنی PVDF و 2- نانو الیاف تولید شده از
محلول 18% وزنی PVDF و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 4-7- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای الیاف تولید شده از PVDF 16 درصد وزنی و حلالDMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل4-8- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی - تصاویر 1، 3، 5، 7 و 9 برای نانو الیاف تولید شده
از محلول 20% وزنی PVDF در بزرگ نمایی های مختلف و تصاویر 2، 4، 6، 8 و 10 برای نانو الیاف
تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF

شکل 4-9- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی در مقیاس 200 نانو متر و تعیین متوسط قطر الیاف
تشکیل شده برای 1- نانو الیاف تولید شده از محلول 18% وزنی PVDF و 2- نانو الیاف تولید شده از
محلول 20% وزنی PVDF و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

شکل 4-10- آزمون اندازه گیری زاویه تماس با آب برای الیاف تولید شده از 20 درصد وزنی PVDF
و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)

چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش الکتروریسی که روشی برای تولید بهینه نانو الیاف در ابعاد دلخواه و قطر قابل کنترل به صورت صنعتی می باشد، به تولید نانو الیاف پر انرژیِ آب گریز پرداختیم. بدین منظور در ابتدا به منظور تولید نانو الیاف پرانرژی از ماده PVDF استفاده کردیم و نخست، تاثیر نوع حلال با استفاده از دو حلال متفاوت DMAC و همچنین حلالDMAC/Acetone (6/4) (w/w) را بر روی الیاف تولید شده با محلول حاوی 18 درصد وزنی PVDF بررسی کردیم و پس از اثبات اثر حلال توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آزمون زاویه تماس با آب (Contact angle) و مشخص شدن حلال مطلوب، تاثیر غلظت های متفاوتی از PVDF در درصدهای 16 و 20 درصد وزنی در حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) در مقایسه با 18 درصد وزنی از این ماده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: پس از تهیه نانو الیاف از محلول حاوی 18 درصد وزنی PVDF و دو نوع حلال DMAC و حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) به روش الکتروریسی، آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM انجام گرفت که نشان داد نمونه تهیه شده با حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) منجر به تولید الیاف ممتد و پیوسته و صاف در محور طولی الیاف شده که مطلوب بوده است اما نمونه تهیه شده با حلال DMAC، بیشتر نواحی مهره دار ایجاد شده است همچنین میانگین قطر الیاف تولید شده در 18 درصد وزنی PVDF با حلال DMAC 27.25 نانومتر بوده و در حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) 56.79 نانومتر بوده است یعنی بیش از دو برابر. لذا با توجه به موارد فوق، تاثیر نوع حلال اثبات گردید و در ادامه تصمیم گرفته شد تا دو نمونه دیگر با حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) با غلظت 2 درصد وزنی PVDF کمتر و بیشتر از 18 درصد وزنی تهیه و مورد بررسی قرار گیرد. تصاویر آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان دادند که در نمونه های تهیه شده در حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w) با غلظت 16 درصد وزنی PVDF نواحی مهره دار بسیار بیشتری نسبت به غلظت 18 درصد وزنی PVDF ایجاد کرده اند همچنین متوسط قطر الیاف تشکیل شده در 16 درصد وزنی، 26.99 نانومتر است که کمتر از نصف قطر الیاف تشکیل شده در 18 درصد وزنی یعنی 56.79 نانومتر است. همچنین تصاویر آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان دادند که نمونه تهیه شده در الیاف تولید شده با غلظت 20 درصد وزنی نواحی مهره دار بیشتری وجود دارد که این پدیده در این سطح در الیاف تولید شده با غلظت 18 درصد وزنی مشاهده نمی گردد همچنین متوسط قطر الیاف تشکیل شده با غلظت 20 درصد وزنی PVDF، 46.57 نانومتر می باشد که در حدود 10 نانومتر کمتر از متوسط قطر الیاف تولید شده با غلظت 18درصد وزنی PVDF یعنی 56.79 نانومتر می باشد. آزمون زاویه تماس قطره آب برای هر 4 نمونه ثابت کرده است که نانو الیاف تشکیل شده در هر 4 نمونه خاصیت آب گریزی فوق العاده بالایی دارد و مورفولوژی الیاف تشکیل شده و وجود نواحی مهره دار و همچنین متوسط قطر الیاف تشکیل شده در نمونه های مختلف تاثیر منفی بر آب گریزی الیاف نداشته اند که این امر، نشان از خاصیت بسیار بالای آب گریزی ماده PVDF می باشد. آزمون زاویه تماس قطره آب نیز برای نمونه های تولید شده در الیافی که در طول محور الیاف دارای نواحی مهره دار بوده اند، ثابت کرده است که هرچقدر نواحی مهره دار بیشتر باشد آب گریزی بیشتری در نمونه ها ایجاد می شود که این نتایج، با مقایسه نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نیز تایید می شوند. یکی از نتایج اصلی این پژوهش این است که می توان با استفاده از محلولی حاوی 18 درصد وزنی PVDF و 82 درصد وزنی حلال DMAC/Acetone (6/4) (w/w)، به روش الکتروریسی نانو الیافی تولید کرد که علاوه بر داشتن متوسط قطر الیاف بالا، میزان آب گریزی بسیار مطلوبی دارند و همچنین به لحاظ مورفولوژی نیز دارای نواحی صاف و فاقد مهره در طول محور الیاف می باشند.
مقدمه
1- معرفی نانو الیاف
الیاف، رشته های بسیار باریکی هستند که دارای طول بلندی نسبت به قطر خود بوده و کاربردهای متفاوتی دارند. الیاف به طور کلی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند. محدودیت هایی که از نظر تأمین منابع در مورد الیاف طبیعی وجود دارد، موجب جهت دهی دانشمندان به سمت تولید الیاف مصنوعی شده است. این الیاف معمولاً دارای قطری در محدوده 5 تا 500 میکرومتر هستند، ولی در سال های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، تولید الیاف با قطر نانومتری مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. نانوالیاف، به صورت الیاف با قطر کمتر از 100 نانومتر تعریف می شوند و با دارا بودن یک بعد خارج از محدوده نانومتری، جزء دسته نانومواد تک بعدی قرار می گیرند. نسبت سطح به حجم بسیار بالا(این نسبت در مورد نانوالیاف تقریباً 1000 برابر الیاف میکرونی است)، انعطاف بالا در عامل دار کردن سطوح و خواص مکانیکی عالی از قبیل چقرمگی و استحکام کششی از خواص مورد توجه نانوالیاف در مقایسه با الیاف معمولی است. این خواص برجسته موجب شده است تا نانوالیاف گزینه مناسبی برای بسیاری از کاربردهای مهم باشند.
تعداد صفحات پایان نامه:86
فرمت پایان نامه: ورد و با قابلیت ویرایش


دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی


تحقیق تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی


مقاله تولید نانو الیاف پرانر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت خانه | Mank1

1 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق آماده نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت خانه. درس تفکر ... دانلود
پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی · بعدی ...

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی

دانشکده فنی و مهندسی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ,,M.Sc,,. مهندسی
پلیمر – صنایع پلیمر. عنوان: تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی.

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...

18, 17, شهرام, بيگدلی, بررسی آلودگيهای کنه های سخت به ارليشيا به روش PCR ......
حرکت و تعیین مقصد نانوالیاف تولید شده در فرایند الکتروریسی در حضور یک ...

خراسان | شماره :19237 | تاریخ 1395/2/4

23 آوريل 2016 ... ... عرف تایید نمی شوند. captcha. ارسال. دوست داشتن به سبک آمریکایی · ویژه های
خراسان · نیازمندیها · ویژه نامه · neyazmandiha · ویژه نامه شهرستان ها ...

مذهب | بی بلاگ

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و ...
دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی · مداحی مهدی کمانی ...

بولتن خبری - صاحب خبر

23 آوريل 2016 ... سیاست و فرهنگ و نیز سیاست داخلی ما باید دانش بنیان باشد دولت مدرن یعنی دولت
دانش بنیان. در تمام رشته‌ها و در تمام بخش‌ها علم و دانش باید حاکم ...

مشاهده مقاله | تهیه نانومواد با روش سل – ژل (1) - آموزش فناوری نانو

8) امکان استفاده از محصول به اشکال خاص مثل الیاف ، آئروژل و تهیه پوشش سطوح 9)
امکان استفاده از این فرایند برای سنتز مواد در حالت بی¬شکل و به کارگیری آنها جهت
...

معرفی محصولات نانویی ساخت ایران - مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

ســند »فناوری نانو در ایران 1404 ،»در ۸ فصل مجزا به شرح ذیل تنظیم شده است: 1 -
چارچوب ... در پایان ســال 94 در مجموع 194 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و
خدمات .... با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روش های استخراج اطالعات شرکت
تولید ...... ایـران حوزه نانـوالیاف مقدمه الکتروریسی و سازوکار تولید نانوالیاف نانو
الیاف در ...

معرفی محصولات نانویی ساخت ایران - مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

ســند »فناوری نانو در ایران 1404 ،»در ۸ فصل مجزا به شرح ذیل تنظیم شده است: 1 -
چارچوب ... در پایان ســال 94 در مجموع 194 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و
خدمات .... با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روش های استخراج اطالعات شرکت
تولید ...... ایـران حوزه نانـوالیاف مقدمه الکتروریسی و سازوکار تولید نانوالیاف نانو
الیاف در ...

نیوزهاب - بولتن خبری روزانه

در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مطرح شد تقدیر رهبر انقلاب ‌از ایستادگی تیم هسته‌ای در
.... در پایان با توجه به اتفاقات مهم اخیر و ثبات نسبی به وجود آمده در بازارهای موازی با
...... اما بهترین روش برای ورود مایکروسافت به یک عصر جدید وجود رهبری جدید است که
...... پلیمر مصنوعی برای تولید نانوالیاف طی فرایند الکتروریسی به عنوان یکی از
...

مقالات بررسی(20) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

29 نوامبر 2016 ... آنچه باید از رشته “پایان نامه مواد و متالوژی” (۱) ...... بررسی خواص انرژیتیک مشتقات
ماده پر انرژی TEX با نانو ساختارهای فولرنی دارای ..... بررسی اثر ضد میکروبی و
رهایش دارو از نانو الیاف سلولز میکروبی تکمیل شده با مواد آنتی بیوتیکی ......
بهینه سازی و ساخت سامانه ی تولید نخ نانولیفی به روش الکتروریسی

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

0 نظر | 41 . دانلود فیلم آموزش تولید تصاویر محتوایی و بصری برای Cinema 4D .
..... پایان نامه : روش تغییراتی برای حل مسایل دیریکله پی- لاپلاسین ... در فصل
...... در سحری، باید وعده غذای سنگین، پرانرژی و “دیر هضم” میل شود، مثل: ... 99 . ......
عنوان پایان نامه: ساخت نانو الياف آلومينا به روش الكتروريسي جهت بهبود خواص
حرارتي و ...

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
و زهکشی کشاورزی ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های ......
الیاف کربنی از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده به روش الکتروریسی و ......
انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه ...

انجمن راسخون - فناوری نانو

31 ژانويه 2013 ... در واقع دانشمندان به تدریج و با استفاده از روش‌های نوین و فنون خاصی توانستند ابعاد
... دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی ..... در این مواد، الیاف شیشه به صورت تارهای
نازک و تحت شرایط خاصی تولید شده و به ...... **ستاد نانو در این زمینه حمایت های خوبی
از پایان نامه ها و موضوعات در زمینه نانو دارند و یا اینكه به تشویق ...

مقالات همایش کاربرد دفاعی علوم نانو (سومین دوره همایش) - سایت نواندیشان

20 نوامبر 2014 ... دانلود مقالات همایش کاربرد دفاعی علوم نانو ارائه شده در سومين دوره همايش سراسري ...
مغناطیسی به عنوان کاتالیزور ناهمگن قابل بازیافت در سنتز ترکیب پرانرژی ...
سنتز نانوالیاف کامپوزیتی AP-MgO به عنوان جاذب عوامل رفع آلودگی ... تولید
فروشاره بر پایه نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی بارویکرد ...

دانلود مقاله سوختگی - ایران کوئیز

23 نوامبر 2016 ... لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب * فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) تعداد صفحه
: 3 فهرست طبقه‌بندی و ارزیابی سوختگیها عامل و منبع ایجاد ...

مقاله روش تولید - مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و ...

مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و روشهای تولید آن, در سومین همایش ...
بر نانوالیاف و روش های تولید - آموزش فناوری نانوروش هاي توليد فولاد با توجه به
تنوع ... فازی، خودآرایی، الکتروریسی و ویژگی های هر کدام از این روش ها بحث شده است
و . .... بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از
سیویلیکا.

مقاله های مهندسی پلیمر [بایگانی] - باشگاه مهندسان ایران

پلیمرهای طبیعی · تفلون؛ از بمب اتمی تا درون ماهیتابه · [دانلود] مطالب و مقالات
مرتبط با | ... روی استحكام به UHMWPE /PET كششي و دانسيته كامپوزيت روش
طراحی آزمايشی ... اثر دما و نانو ذرات كربنات كلسيم بر خواص كششي پلي اتيلن با
چگالي متوسط ... روش قيطان بافي- پولتروژن و بررسي خواص مكانيكي ميله هاي
كامپوزيتي توليد ...

مشاهده مقاله | تهیه نانومواد با روش سل – ژل (1) - آموزش فناوری نانو

8) امکان استفاده از محصول به اشکال خاص مثل الیاف ، آئروژل و تهیه پوشش سطوح 9)
امکان استفاده از این فرایند برای سنتز مواد در حالت بی¬شکل و به کارگیری آنها جهت
...

محققان موفق به تولید وان فشار خون شدند - تبلیغات - این

محققان برای حل این مشکل واکسنی توليد کرده اند که قادر به کنترل فشار خون در مدل
های حیو .... این محققان توانستند به روش الکتروریسی سل ژل، نانو الیاف سیلیکا
توليد کنند و به ... كه موجب بهبود وضعیت میتوكندری آنها شد و امكان زندگی پرانرژی
..... پروژه-پایان نامه تاثیر فضای مجازی بر هویت دانش آموزان جهت اخذ درجه کارشناسی [
1022 ...

انجام پایان نامه - بورس آگهی

15 مارس 2014 ... انجام پایان نامه های کارشناسی نساجی اطلاع رسانی روابط عمومی و دانلود پرسشنامه ...
استفاده مجدد از پساب صنایع نساجی در فرایند تولید به روش ... اکسیداسیون
فتوکاتالیستی ترفتالیک اسید توسط نانو ذرات TiO2 و ... بررسی اثر تثبیت
روی خواص مکانیکی ن خ بخیهیPLGAتولید شده به روش الکتروریسی Fulltext

مذهب | بی بلاگ

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و ...
دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی · مداحی مهدی کمانی ...

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

0 نظر | 41 . دانلود فیلم آموزش تولید تصاویر محتوایی و بصری برای Cinema 4D .
..... پایان نامه : روش تغییراتی برای حل مسایل دیریکله پی- لاپلاسین ... در فصل
...... در سحری، باید وعده غذای سنگین، پرانرژی و “دیر هضم” میل شود، مثل: ... 99 . ......
عنوان پایان نامه: ساخت نانو الياف آلومينا به روش الكتروريسي جهت بهبود خواص
حرارتي و ...

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی ...

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی : ارجینال فایل - -
ارجینال فایل.

انجام پایان نامه - بورس آگهی

15 مارس 2014 ... انجام پایان نامه های کارشناسی نساجی اطلاع رسانی روابط عمومی و دانلود پرسشنامه ...
استفاده مجدد از پساب صنایع نساجی در فرایند تولید به روش ... اکسیداسیون
فتوکاتالیستی ترفتالیک اسید توسط نانو ذرات TiO2 و ... بررسی اثر تثبیت
روی خواص مکانیکی ن خ بخیهیPLGAتولید شده به روش الکتروریسی Fulltext

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی - داک ...

دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ,,M.Sc,, مهندسی
پلیمر – صنایع پلیمر عنوان: تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی چکیده
...

مقاله روش تولید - مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و ...

مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و روشهای تولید آن, در سومین همایش ...
بر نانوالیاف و روش های تولید - آموزش فناوری نانوروش هاي توليد فولاد با توجه به
تنوع ... فازی، خودآرایی، الکتروریسی و ویژگی های هر کدام از این روش ها بحث شده است
و . .... بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از
سیویلیکا.

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

0 نظر | 41 . دانلود فیلم آموزش تولید تصاویر محتوایی و بصری برای Cinema 4D .
..... پایان نامه : روش تغییراتی برای حل مسایل دیریکله پی- لاپلاسین ... در فصل
...... در سحری، باید وعده غذای سنگین، پرانرژی و “دیر هضم” میل شود، مثل: ... 99 . ......
عنوان پایان نامه: ساخت نانو الياف آلومينا به روش الكتروريسي جهت بهبود خواص
حرارتي و ...

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
و زهکشی کشاورزی ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های ......
الیاف کربنی از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده به روش الکتروریسی و ......
انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه ...

مقاله تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر… | شبکه مقاله

5 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش ... ای سیاره
ای پرانرژی تحت اتمسفر گاز نیتروژن، مورد مطالعه قرار گرفت. ... پایان نامه کاربرد
نانو تکنولوژی در الکترونیک توضیح مختصر: .... روش دیگر تولید الکتروریسی
می باشد که می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا…

پایان نامه های نانو (1) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

5 ا کتبر 2016 ... افزودن الیاف شیشه (GF) به PP منجر به بهبود برخی خواص مکانیکی شده ......
الکتروریسی یکی از فرآیند‌های بسیار مهم در تولید نانو الیاف است که ... هدف از این
پایان ‌نامه، استفاده از روش DPD برای مدل‌کردن بخشی از فرآیند الکتروریسی می‌باشد.
...... نانو ساختار تولید شده توسط فرآیند آسیا کاری پر انرژی، توسط پاشش ...

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
و زهکشی کشاورزی ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های ......
الیاف کربنی از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده به روش الکتروریسی و ......
انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه ...

مقاله تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر… | شبکه مقاله

5 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش ... ای سیاره
ای پرانرژی تحت اتمسفر گاز نیتروژن، مورد مطالعه قرار گرفت. ... پایان نامه کاربرد
نانو تکنولوژی در الکترونیک توضیح مختصر: .... روش دیگر تولید الکتروریسی
می باشد که می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا…

مقاله های مهندسی پلیمر [بایگانی] - باشگاه مهندسان ایران

پلیمرهای طبیعی · تفلون؛ از بمب اتمی تا درون ماهیتابه · [دانلود] مطالب و مقالات
مرتبط با | ... روی استحكام به UHMWPE /PET كششي و دانسيته كامپوزيت روش
طراحی آزمايشی ... اثر دما و نانو ذرات كربنات كلسيم بر خواص كششي پلي اتيلن با
چگالي متوسط ... روش قيطان بافي- پولتروژن و بررسي خواص مكانيكي ميله هاي
كامپوزيتي توليد ...

مقاله تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر… | شبکه مقاله

5 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش ... ای سیاره
ای پرانرژی تحت اتمسفر گاز نیتروژن، مورد مطالعه قرار گرفت. ... پایان نامه کاربرد
نانو تکنولوژی در الکترونیک توضیح مختصر: .... روش دیگر تولید الکتروریسی
می باشد که می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا…

دانلود دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی ...

8 جولای 2014 ... دانلود دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی در زمینه فنی و
مهندسی و دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش ...

تولید نانوالیاف پرانرژی به روش الکتروریسی [پایان‌نامه‌] - کتابخوان ...

تولید نانوالیاف پرانرژی به روش الکتروریسی [پایان‌نامه‌]/نام و نام‌خانوادگی دانشجو
مصطفی مشفقیان؛ استاد راهنما ..... دانلود رایگان اپلیکیشن از طریق لینک های زیر:.

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
و زهکشی کشاورزی ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های ......
الیاف کربنی از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده به روش الکتروریسی و ......
انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه ...

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

0 نظر | 41 . دانلود فیلم آموزش تولید تصاویر محتوایی و بصری برای Cinema 4D .
..... پایان نامه : روش تغییراتی برای حل مسایل دیریکله پی- لاپلاسین ... در فصل
...... در سحری، باید وعده غذای سنگین، پرانرژی و “دیر هضم” میل شود، مثل: ... 99 . ......
عنوان پایان نامه: ساخت نانو الياف آلومينا به روش الكتروريسي جهت بهبود خواص
حرارتي و ...

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی دانشکده فنی و
مهندسی.

زارع در صحن علنی مجلس: سهم ایران از تجارت جهانی به ۴۰ صدم درصد کاهش ...

7 ژوئن 2016 ... مشوق‌های صادراتی کار خوبی بود، اما در داخل 60 درصد واحدهای تولیدی یا تعطیل ...
نماینده آباده در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قوانین شهرک‌های صنعتی ...

آي بلاگ ها: فروشگاه گل رز

آي بلاگ ها سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي
مطلب ... عقل در قرآن · دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی
...

دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی - داک ...

دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ,,M.Sc,, مهندسی
پلیمر – صنایع پلیمر عنوان: تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی چکیده
...

معرفی محصولات نانویی ساخت ایران - مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

ســند »فناوری نانو در ایران 1404 ،»در ۸ فصل مجزا به شرح ذیل تنظیم شده است: 1 -
چارچوب ... در پایان ســال 94 در مجموع 194 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و
خدمات .... با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روش های استخراج اطالعات شرکت
تولید ...... ایـران حوزه نانـوالیاف مقدمه الکتروریسی و سازوکار تولید نانوالیاف نانو
الیاف در ...

مقاله روش تولید - مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و ...

مقاله مزایا و معایب کمپوست مایع (Compost Tea) و روشهای تولید آن, در سومین همایش ...
بر نانوالیاف و روش های تولید - آموزش فناوری نانوروش هاي توليد فولاد با توجه به
تنوع ... فازی، خودآرایی، الکتروریسی و ویژگی های هر کدام از این روش ها بحث شده است
و . .... بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از
سیویلیکا.

موارد استفاده از عکاسی - صفحه نخست

23 دسامبر 2016 ... ج – با جاذبه و بی جاذبه د – کم انرژی و پر انرژی ... بیماری از نظر اقتصادی حاﺋز اهمیت
است چون باعث کاهش تولید و در مواردی به علت پیشرفت ... دانلود پایان نامه با موضوع
دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته ... این محققان توانستند به
روش الکتروریسی سل ژل، نانو الیاف سیلیکا تولید کنند و به این ...

مقالات حاوی کلیدواژه "انالیز حرارتی" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

... بتن حجیم, مورفولوژی, نانوکامپوزیت, احتراق, الکتروریسی, انالیز المان محدود, ...
پليمر پلي وينيل الكل بر مورفولوژي نانوالياف سنتز شده به روش الكتروريسي ...
دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir ... یکی از آن‌ها برای تولید
نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید) جدید دارای بخش‌های 5،1- ... پایان‌نامه (17) ... مواد پر
انرژی (2).

+ مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
و زهکشی کشاورزی ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های ......
الیاف کربنی از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده به روش الکتروریسی و ......
انعقاد لخته سازی و پرتودهی با الکترونهای پرانرژی جهت رنگزدایی از پساب شبه ...

مهندسی شیمی, سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, جداسازی آمونیاک ...

27 ژوئن 2016 ... دانلود پروژه توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد. 9,000 .....
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی
...... دانلود پایان نامه تولید نانو الیاف پرانرژی به روش الکتروریسی.

دانلود پاورپوینت در مورد بررسي ميزان كمي و كيفي آب مناسب براي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا، آزاد ماهيان و ماهيان گرمابي

تحقیق در مورد کاربرد ترمودینامیک در متالوژیپاورپوینت جامع با عنوان آموزش کامل تابع لژاندر در 62 اسلاید

پاورپوینت جامع با عنوان آموزش کامل تابع لژاندر در 62 اسلاید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران تاثیر برداشت مصالح رودخانه ای بر پایداری سازه های هیدرولیکی توسط مدل Mike11..