دانلود فایل


پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 135 صفحه می باشد.
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش : برنامه ریزی درسی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله ۲
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ۳
اهداف پژوهش ۶
فرضیه های تحقیق ۷
متغیرها ۸
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها ۹
الف ) تعاریف نظری ۹
ب) تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم :پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران ۱۳
پیشینه موضوع پژوهش در جهان ۱۴
مبانی نظری تحقیق ۱۷
تعریف هیجان ۱۷
تعریف هوش ۱۹
ریشه های تاریخی هوش هیجانی ۱۹
هوش هیجانی وبهره هوشی ۲۳
آموزش هوش هیجانی ۲۶
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد ۲۷
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند ۲۸
رشد تنظیم هیجانی ۳۰
عوامل موثر در قابلیت هیجانی ۳۱
نقش خود ۳۱
مهارت های قابلیت هیجانی ۳۲
هوش هیجانی در محیط کار ۳۴
هوش هیجانی وتفکر انتقادی ۳۹
تمایز بین احساسات سازنده ومخری ۴۲
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف ۴۴
طبقه بندی هیجانی ۴۵
انگیزش وهیجان ۴۶
ترس هیجان ۴۶
دلیل اهمیت عواطف چیست ۴۷
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی ۴۸
انواع هوش ۵۱
مدل های هوش هیجانی ۵۴
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی ۵۵
آزمونی Eqi 57
زمینه های تاریخی هوش هیجانی ۶۱
نظریه سالوی ۶۷
هوش هیجانی وهوشبهر بالا ۶۹
خلاقیت چیست ۷۱
تعریف خلاقیت ۷۲
مراحل خلاقیت ۷۵
نظریه های خلاقیت ۷۷
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی ۷۸
رویکرد شناختی ۷۹
رویکرد روان کاوی ۸۰
رویکرد انسان گرایی ۸۱
رویکرد روان سنجی ۸۳
ویژگیهای افراد خلاق ۸۴
موانع خلاقیت ۸۶
موانع خلاقیت در مدرسه ۸۶
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت ۸۸
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان ۹۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۹۳
روش تحقیق ۹۳
جامعه آماری ۹۳
نمونه وروش نمونه گیری ۹۳
ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۴
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on) 94
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی ۹۵
روش آزمون خلاقیت عابدی ۹۵
چگونگی اجرای تحقیق ۹۶
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت ۹۷
روش آماری ۹۷
روش تجزیه وتحلیل داده ها ۹۷
فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه : ۹۹
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها ۱۰۰
نمودار هوش هیجانی ۱۰۱
نمودار خلاقیت ۱۰۲
آزمون فرضیه اصلی ۱۰۴
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت ۱۰۵
نتایج آزمون همبستگی ۱۰۶
آزمون فرضیه های فرعی ۱۰۷
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران ۱۰۸
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ۱۰۹
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ۱۱۰
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ۱۱۱
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ۱۱۲
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴) ۱۱۳
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴) ۱۱۳
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴) ۱۱۴
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴) ۱۱۵
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴) ۱۱۵
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴) ۱۱۶
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه ۱۱۸
پیشنهادات
الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده ۱۲۱
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۲۲
ج: پیشنهادات جانبی ۱۲۲
محدودیتها ۱۲۲
منابع فارسی ۱۲۴
منابع انگلیسی ۱۲۹
چکیده
تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دبیرستانهای نظری منطقه ۱۱ تهران می پردازد. چون هدف بررسی ارتباط بین دو مفهوم و اصطلاح مهم در روانشناسی یعنی خلاقیت و هوش هیجانی است، یک تحقیق بنیادی محسوب می گردد. اما از طرفی از آن جا که می تواند به عنوان راهنما در بخشی از مسائل تربیتی برای معلمان و مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت باشد، کاربردی نیز به شمار می رود.
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و جنسیت ، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران لحاظ گردیده است. برای اجرای آزمون از آزمون هوش هیجانی بار.آن (Bar-on) و آزمون خلاقیت عابدی استفاده شده است. که توسط دانش آموزان ، پرسشنامه های این دو آزمون تکمیل گردیده است تعداد آزمودنی ها ۳۵۰ نفر میباشد که با استفاده از pilotوسپس قرار دادن بالاترین انحراف معیار ومیانگین درفرمول تعیین حجم نمونه به دست آمده است .
بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات که با استفاده از آمار توصیفی (میانگین- فراوانی و انحراف معیارو…) و آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون در آمار استنباطی صورت گرفته، نتیجه حاصل این بوده است که بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دبیرستانهای نظری منطقه ۱۱ تهران رابطه معنادار وجود داشته است.
بین میانگین هوش هیجانی دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود دارد ودختران نسبت به پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .
بین میانگین خلاقیت دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود ندارد
بین میانگین هوش هیجانی در دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با علوم تجربی وریاضی تفاوت وجود دارد و دانش آموزان علوم تجربی وریاضی نسبت به رشته انسانی از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .
بین میانگین خلاقیت دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با تجربی وریاضی تفاوت معناداری وجود دارد ودانش آموزان رشته ریاضی وتجربی نسبت به علوم انسانی از خلاقیت بالاتری برخوردار است .
بین میانگین هوش هیجانی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم تفاوت معنا داری وجود ندارد .

مقدمه :
از میان عجایب فراوانی که بشر در زمین دریا و آ سما ن مورد بررسی قرار داده ظاهرأ جالب ترین آنها انسان ا ست . با وجود تحقیقات فراوانی که روان شناسان ّّ جامعه شناسان و مردم شناسان برروی انسا نها انجام داده اند . هنوز هم انسا ن موجود ناشناخته ای ا ست که استعدادهای نهفته بیش از آنچه تصور می کنیم دارد. آدمی از همان بدو تولد در یک محیط اجتماعی غوطه ور ا ست که در فرد به همان اندازه موثر است که محیط طبیعی و فیزیکی در دگرگونی تغییر ساختمان وجودی فرد نقش دارد.( کوچک انتظار ، ۱۳۸۳) شاید این نگرش حقیقت دا شته باشد که هدف از تعلیم و تربیت نه ارائه ی چون و چرای مطالب بلکه آموزش نحوه تفکر به افراد است. بنابراین بسیار مفید خواهد بود اگر مطالبی از این دست در دروس دا نش آموزان و دانشجویان گنجانده شود . والفی (۱۳۷۷).
تمام هیجانهادر اصل تکانه هایی برای عمل کردن هستند برنامه هایی فوری برای حفظ زندگی که تکامل در وجود ما به تدریج به ودیعه گذارده است . طبق نظر گلمن[۱] (۱۹۹۹)در پژوهشهای جدید نقش هوش هیجانی در دوران کودکی در ارتباط با خلاقیت برقراری ارتباط با والدین در سنین با لاتر در تحصیل انتخاب شغل آشکارا ست . خلاقیت نیز فرایندی ا ست که طی آ ن تلا ش برای شکوفاکردن استعدادهای با لقوه صورت می گیرد و لازم ا ست توانایی و انگیزه برای کسب آمادگی و تلاش برای رسیدن به اهداف وجود داشته باشد. اگر فردی درک هیجانی خوبی داشته باشد می توانداز تغیرات روحیه و درک احسسا سها بهره ببرد.و با چنین درکی برای اداره و کنار آمدن با هیجان استفاده کند ما یر[۲] (۱۹۹۹).
ما دانش آموزان را با یک هدف آموزش می دهیم و آ ن موفقیت آنان در زمینه تحصیلی و شغلی ا ست . اما معیار و ملاک موفقیت چیست ؟ آیا معیار تنها یک مغزعلمی است ؟در گذشته جواب این سوا ل مثبت بود . اما امروزه نظریه های جدیدی ارا ئه شده ا ست که ا ین دیدگاه را چندان مورد قبول قرارنمی دهد.
از جمله نظریه هوش گاردنر[۳] (۱۹۸۳) نظریه هوش هیجانی بار آن (۱۹۹۸) مایروسالووی (۱۹۹۰) که موفقیت تنها به هوش شناختی صرف بستگی ندارد و هوش شناختی به تنهایی معیار موفقیت فرد نیست و به عا مل دیگری نیز به نام هوش هیجانی بستگی دارد پژوهشگران همچون پیترسون (۱۹۹۸) گلمن (۱۹۹۰) ایوانز (۱۹۹۷) بر این باورند که هوش هیجانی می تواند در دستیابی فرد به موفقیت در عرصه های مختلف تحصیلی و شغلی نقشی به مرا تب مهم تر ازهوش عمومی داشته باشد..
[۱] – Golman
[2] -Mayer
[3] -gardner
بیا ن مسأ له
هوش هیجانی از سازه هایی ا ست که از طریق تظاهرا ت هیجانی و با درک وا نسجام بخشیدن به هیجا نها جلوه گر می شود . به نظر مایر وسا لووی[۱] (۱۹۹۳) هوش هیجانی گونه ای هوش اجتماعی ا ست که توانایی برخورد با عواطف در خود و دیگران را در بر می گیرد.همچنین آ نان بر این باورند که هوش هیجانی قابلیتی ا ست که تفکر و اقدامات هر فرد را هدایت می کند .چنین برداشتی از هوش هیجانی این سوال را پیش می آورد که آیا هوش هیجانی با خلاقیت که یکی از انواع تفکر بوده و رفتاری است که از فرد سر می زند دارای همبستگی است یا خیر ؟
همچنین مساله دیگر آن ا ست که بسیاری از نظریه پردازان هوش هیجانی نظریه های خود را با ارزشیابی که از بزرگسالان به عمل آورده اند عملیاتی کرده اند و از ابزارهایی در این خصوص از آنها بهره گیری شده است مقیاس چند عاملی هوش هیجانی مایر و همکاران،(۲۰۰۰) مقیاس درک عاطفی بارنت[۲] (۱۹۹۶) آزمون EQMAPکوپروساواف[۳] (۱۹۹۷) و مقیاس هوش هیجانی شوتی[۴] و دیگران (۱۹۹۸) بوده است . با این همه بیشتر ابزا رها یی که برای بر آورد هوش هیجانی با جنبه های مختلف آ ن ساخته ا ست عمومأ برای گروه سنی بزرگسالان و گاهی برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد (سالیوان ۱۹۹۹)[۵].
در میان ابزارهای که برای گروه جوانان قابل استفاده ا ست سیاهه هوش هیجانی بارآن[۶](۲۰۰۰) می باشد. به هر حال هوش هیجانی به دلیل مزایایی چون ارتقا سطح اعتماد به نفس انعطاف پذیری همدلی همسازی با دیگرا ن و تأ ثیر آ ن بر عملکرد خلاقانه افراد مورد تأ یید ا ست. چرنیس[۷] (۲۰۰۰) و عاملی سازنده در حیات اجتماعی شخص تلقی می شود . لازاروی و فولکمن[۸] (۱۹۸۴). در ایران در خصوص همبستگی و اثر گذاری هوش هیجانی و خلاقیت پژوهش چندانی انجام شده است . و با در نظر گرفتن اینکه هوش هیجانی زمینه ای برای ارتقا عملکرد خلاقانه است و نسل جوا ن برای سازندگی بیشتر نیازمندآن هستند کوشش زیادی صورت نگرفته است. ولذا پژوهش حاضر به دنبا ل پاسخگویی به ا ین سوا ل ا ست که آیا در بین دا نش آموزان دوره متوسطه همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت آنان مشاهده می شود یا نه ؟
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.
بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد. بار آن،(۱۹۹۹)،لذا شناخت خصوصیات افراد خلاق و ویژگیهای شخصیتی آنها امری ضروری است.
نلر[۹] (۱۹۶۰) یک مانع بر سر راه خلاقیت را نحوه تفکر دانش آموزان درباره خودشان می داند که آنها ارزیابی های منفی از خود داشته ونیز عدم باور دا شتن خود می تواند خلاقیت را پایین بیاورد.
گلمن[۱۰] (۱۹۹۵) معتقد است می توانیم با شناسایی پایه های هوش هیجانی و آموزش به افراد، توانایی درک خود، مقاومت و کنترل احسا سات خود را افزایش دهیم و در ابعاد مختلف رشد در بعد شناختی هیجانی اخلاقی و اجتماعی تغییرات زیادی ایجاد کنیم .
گمان بسیاری از محققان مانند گیلفورد و تورنس[۱۱] (۱۹۸۵) این است که خلاقیت را باید مجموعه یکپارچه از عناصری مانند (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط ) دانست که در کنار هم صفتی وحدت یافته را به نام خلاقیت می سازند.
در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد ؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست .
عده ای دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل می کنند . در این دیدگاه اظهار می شود خلاقیت ترکیبی یکپارچه از عناصر مختلف سیالی ابتکار انعطاف پذیری و بسط ا ست. که بعدی خاص تحت عنوان خلاقیت را می سازند و این عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند.
این گمان نیز هست که اگر پیوستگی بین هوش و خلاقیت وجود دارد تا حد معینی از ارتباط است (سطح آستانه ای ) . و پس از این حد دو حوزه عملکردی مستقل خواهند داشت. علاوه بر اینها ادعا می شود لزومأ هر فرد باهوشی خلاق نیست و هر فرد خلاقی نیز کم هوش نیست . چنین مساله ای بر این عقیده استوار ا ست که خلاقیت ویژه افرادی خاص (با ضریب هوشی معین )ا ست. که تنها آنها قادرند قدرت آفرینندگی را دارا باشند و بعبارت ساده تر خلاقیت دارای توزیعی غیر نرمال است . گیلفورد[۱۲] (۱۹۶۷) اعتقاد دارد ارتباط بین دو مفهوم در زیر سطح آستانه ای ۱۲۰ بسیار قوی تر از سطوح بالای آ ستا نه ای است .
نظریه آ ستانه ای در حقیقت به میزانی معین از هوش برای خلاقیت اشاره دارد. تورنس (۱۹۶۷) نیر این میزان را با حداقل ممکن بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ فرض می کند . (دادستان ۱۳۷۲ ).
یکی از کارکردهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش آموزان باید از همان سالهای ابتدا یی مدرسه بی همتا بودن خود و دیگران را بطور عمیق و کامل احساس کنند. فرد برای رسیدن به خلاقیت و خود شکوفایی نیازمند اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردی خود اطمینان داشته باشد . اسبورن (۱۳۷۰).
از جنبه کاربردی اهمیت موضوع پژوهش را باید بطور عمده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد. اگرچه در سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خلاقیت توجه شده اما لازم است به شناخت دقیق فرایند های هوش هیجانی و خلاقیت پرداخته شود و عوامل موثر بر آنها بررسی گردد.نتیجه ای که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد این است که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد یا خیر ؟


پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی سایر پایان نامه ها درباره سمپاد و سمپادی :: پـایـان نامـه ای درباره ...

ü نادر، مجید، «رابطه پنج عامل شخصیت و خلاقیت درمیان دانش آموزان دبیرستان‌های ... ü
فولادی، محمد، «بررسی رابطه‌ بین ضریب هوش و هوش هیجانی دانش‌آموزان مدارس عادی و ...
۱۳۹۲-۱۳۹۱» پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه‌ریزی درسی، ...

رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...

از بین سازگاری اجتماعی و ابعاد آن، تنها سازگاری اجتماعی (27%) و خلاقیت و ابعاد ...
(1373)، بررسی ارتباط شیـوه‌ها و نگرش‌های فرزند‌پروری با خلاقیــت و رابطه ...
پایان‌نامه کارشناســـی ارشد، دانشگاه شهیـــد باهنـــر کرمـــان، دانشکده ادبیـــات و
علوم‌انســـانی. ... (1384)، رابطه هوش هیجانـی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی دانش‌آموزان ...

دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت ... پایان
نامه:بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع .....
پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش
...

دانلود بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني با بهزيستي - مجله انار

16 آوريل 2017 ... دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... با سلام پایان نامه با موضوع رابطه هوش هیجانی و
خلاقیت رو می خواستم ممنون. ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت
اجتماعی با سلامت روان … پایاننامه جهت اخذ درجهی کارشناسی ارشد در رشتهی
روانشناسی بالینی. ... نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از …

لطفا مقاله خود را به شکل این مقاله آماده و ارسال کنید. بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خلاقیت در دانش‌آموزان مقطع ... 1
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، آبدانان، ایلام، ایران.
..... در شهرستان پاکدشت، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه ...

تفکر انتقادی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

افزایش تفکر انتقادی در میان زبان آموزان از طریق وقایع نگاری به صورت ... پایان‌نامه
. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی ... کارشناسی ارشد
... بررسی رابطه‌ی مهارت‌های تفکر انتقادی و هوش هیجانی با میزان دانش لغت زبان دوم و ...
تا به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی، توانایی تفکر انتقادی با میزان دانش لغت ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی و
شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم (اصفهان) 390برگ. 47. بررسی
و مقایسه ... 109.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ ... 166. بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دوره کارشناسی
150برگ.

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین ...

17 آوريل 2017 ... بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های اقتصادی – اجتماعی بر اُفت تحصیلی ... دانش
آموز در کلاس شکست در فعالیتهای فوق برنامه و میانگین درسی و معدل مشخص .... پایان
نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و … .....
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه.

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

13, بررسي رابطه بين هوش هيجاني و منبع کنترل مديران با توانمندسازي معلمان دوره ....
54, بررسی رابطه بین انواع سبک های تفکرو مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه .... اثربخشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)رشته برنامه
درسی( .... برنامه درسي پنهان پايان نامه هاي دانشجويي رشته علوم تربيتي مقطع
كارشناسي ...

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان همدان، رشته برنامه ريزي آموزشي
) ؛ ۱۳۸۳. .... بررسي رابطه بين اثر بخشي مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در
درس .... بررسي رابطه بين خلاقيت دبيران وتوانايي آنان درحل برخي از مسائل کلاس
درس ...... بررسي رابطه خويشتن پنداره و هوش هيجاني در دانش آموزان مدارس عادي و
تيزهوشان ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

13, بررسي رابطه بين هوش هيجاني و منبع کنترل مديران با توانمندسازي معلمان دوره ....
54, بررسی رابطه بین انواع سبک های تفکرو مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه .... اثربخشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)رشته برنامه
درسی( .... برنامه درسي پنهان پايان نامه هاي دانشجويي رشته علوم تربيتي مقطع
كارشناسي ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی بررسی رابطه بین ...

4 روز پیش ... صفحه اصلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی بررسی رابطه بین
هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 ...

1393 6 19 0 310 عوامل مؤثر بر روحیه علمی دانشجویان

(1371)، اجتماع علمی و رابطه آن با توسعه‌ علمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
تهران. ... (1386)، بررسی نقش جو اجتماعی دانشگاه به عنوان برنامه درسی پنهان بر
نگرش .... در بین جوانان شهر ایلام، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی رفاه
اجتماعی، ... (1384)، بررسی رابطه هوش هیجانی، هوش متعارف و سلامت اجتماعی در دانش
آموزان ...

انجام پایان نامه علوم تربیتی|مشاوره موضوع پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ... پروژه های برنامه ریزی درسی با جدید ترین موضوعات و
استخراج مقاله ... ۲٫ بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخش مديران دبيرستان هاي
شهرx ... رابطة بين ويژگي هاي كارآفريني مؤسسان مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان در .... ابزارهاي تحقيق عبارت است از:پرسشنامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ (
۱۹۹۶) و ...

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش ...

19 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش ... یادگیری
بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش پایه اول مقطع… ... 82 پایان نامه
کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در
بین… ... فایل: 119 پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با ...

لطفا مقاله خود را به شکل این مقاله آماده و ارسال کنید. بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خلاقیت در دانش‌آموزان مقطع ... 1
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، آبدانان، ایلام، ایران.
..... در شهرستان پاکدشت، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه ...

PDF: تحقیق رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت… | Metered

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ… q ... داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ از ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ… q ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭼﮑﯿﺪه: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ M.A))، ﭼﮑﯿﺪه: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ… q.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان | دانلود آنلاین فایل پروژه و تحقیق ...

پایان نامه دوره کارشناسی بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت
... راهبرد یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش پایه اول مقطع
دبیرستان ... بررسی رابطه ی بین عزت نفس و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ... پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیرتشویق بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ...

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین ...

17 آوريل 2017 ... بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های اقتصادی – اجتماعی بر اُفت تحصیلی ... دانش
آموز در کلاس شکست در فعالیتهای فوق برنامه و میانگین درسی و معدل مشخص .... پایان
نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و … .....
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه.

علوم تربیتی -ارشدبرنامه ریزی آموزشی 91 - موضوع پیشنهادی پایان نامه

موضوع پيشنهادي پايان نامه رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي ...
پیشرفت تحصیلی; بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت;
بررسی رابطه ... بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پيشرفت تحصيلي در دانش
آموزان; رابطه خودتنظيمي .... بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در
دبیرستان ها.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿ - Journals

ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي درﺳــﯽ، آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش، ﺑﻮﮐــﺎن، اﯾــﺮان ، ... ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺑﺎورﻫﺎي .... ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد ... ﻓﻠﺴﻔﯽ
دﺑﯿﺮان و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟـﻮد دارد .... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ..... راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ.

گروه آموزشی علوم تربیتی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي محمد ناعمي

مقطع دکتري: علوم تربيتي- گرايش برنامه ريزي درسي عنوان پاياننامه كارشناسي
ارشد: بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد هوشي و پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان ... داور و عضو کميته علمي همايش کشوري معلم و خلاقيت 1391 ... رابطه بين
سبک هاي هويت و هوش هيجاني با عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سبزوار
(پايان ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ در

رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﻫﻮش و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی.

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی – قسمت اول

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش
اخلاقی و ... تربیتی: بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با
تاب آوری دانش آموزان ... پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه هوش هیجانی ورضایت شغلی
باسلامت روان ... پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی
تأثیر نقش ...

مشخصات فردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

5 جولای 2015 ... ارزيابي مدل فعاليتهاي يادكيري خلاقيت محور در دانش آموزان ابندايي ساوه ... بررسی
رابطه بین توانمند سازی روان شناختی، شادکامی با رفتار ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ
های آموزشی .... رابطه هوش اخلاقی با ابعاد یادگیری سازمانی ازمنظر دبیران شهرستان
ساوه .... تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما: 50 مورد.

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش ...

19 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش ... یادگیری
بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش پایه اول مقطع… ... 82 پایان نامه
کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با حضور در مهد های کودک در
بین… ... فایل: 119 پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با ...

دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت ... پایان
نامه:بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع .....
پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش
...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی ...

15 فوریه 2014 ... مشخصات کلی طرح 1- عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه. ... عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر
بخشی کلاسهای جبرانی مدارس راهنمائی از دیدگاه مدیران ، دبیران و دانش آموزان . ... 3-
برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

دکتر محمد حسنی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد برنامه ريزي آموزشی- دانشگاه علامه طباطبایی،1377 ... قریب به 150
بازدید از موسسات آموزش عالی استان تا پایان اسفند ماه سال1392) .... 9-محمود احمد نژاد،
محمد حسنی،فیروزه سپهریان، خه بات شجاعی(1391)بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ...
با یادگیری سازمانی (مطالعه موردی:اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه) نامه آموزش عالی.

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشتهی برنامه ریزی درسی.
عنوان: بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان دختر .... جدول (3-4) آزمون ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین مهارتهای
اجتماعی با .... همانطور که وبر[13](1988) بیان داشتند: اضطراب معمولا به یک حالت
هیجانی ...

دانلود مقاله رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی · دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال‌گرایی ... 1-1
بین عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان . ... هدف
این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان
است. ... دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه .

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی و
شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم (اصفهان) 390برگ. 47. بررسی
و مقایسه ... 109.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ ... 166. بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دوره کارشناسی
150برگ.

عنوان كارشناسي ارشد - دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی - دانشگاه ...

کارشناسی ارشد، 1373، مدلسازی در روان شناسي شناختي، ليون 2- فرانسه ... 4- عنوان
پايان نامه ها: ... بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی، خلاقیت
هیجانی و سلامت عمومی در ... تأثير تصویر سازی ذهنی بر عملكرد حافظه بينايي و
كلامي دانش آموزان. ... مقایسه هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و
غیر معتاد.

دانلود مقاله رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی · دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال‌گرایی ... 1-1
بین عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان . ... هدف
این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان
است. ... دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه .

پایان نامه، بین الملل، موضوع، پروپوزال، مدیریت، بازرگانی، دولتی ...

20 نوامبر 2015 ... کارشناسی ارشد .... برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های
اطلاعاتی در………………… بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت
علمی در دانشگاه ... و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش
آموزان ... مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی (موضوع بند X اهداف برنامه X) ...

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه کاربرد الگوريتم ژنتيک در برنامه ريزي فرآيند به کمک ... پايان نامه
کارشناسي ارشد تبليغ و ارتباط فرهنگي بررسي ميزان بهره مندي و رضايت از رسانه
هاي .... بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش
آموزان سال سوم دبيرستانهاي .... بررسي رابطه بين هوش هيجاني با سازگاري دانشجويان
دانشگاه

Investigation of the association between the components - مجله علوم ...

ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮ اﺑﻌـﺎد. *. ﻣﻬﺪ. ي. ﺟﻌﻔﺮ. ي: داﻧﺸﺠﻮ. ي. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. ارﺷﺪ ... ﺑﺎ.
ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻦﯿﺑ. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻫﻮش. ﯿﻫ. ﺠﺎﻧ. ﯽ. ﭘﺑﺎ. ﯿ. ﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼ. ﯽﻠﯿ. در. داﻧﺸﺠﻮ. ﺎنﯾ ....
اﻣﺮوزه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ... اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰي ﮔﺴـﺘﺮش داد، او ......
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻧﺨﺒﮥ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. » ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی و
شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم (اصفهان) 390برگ. 47. بررسی
و مقایسه ... 109.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
130برگ ... 166. بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دوره کارشناسی
150برگ.

انجام پایان نامه علوم تربیتی|مشاوره موضوع پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ... پروژه های برنامه ریزی درسی با جدید ترین موضوعات و
استخراج مقاله ... ۲٫ بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخش مديران دبيرستان هاي
شهرx ... رابطة بين ويژگي هاي كارآفريني مؤسسان مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان در .... ابزارهاي تحقيق عبارت است از:پرسشنامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ (
۱۹۹۶) و ...

1393 6 19 0 310 عوامل مؤثر بر روحیه علمی دانشجویان

(1371)، اجتماع علمی و رابطه آن با توسعه‌ علمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
تهران. ... (1386)، بررسی نقش جو اجتماعی دانشگاه به عنوان برنامه درسی پنهان بر
نگرش .... در بین جوانان شهر ایلام، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی رفاه
اجتماعی، ... (1384)، بررسی رابطه هوش هیجانی، هوش متعارف و سلامت اجتماعی در دانش
آموزان ...

پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم ...

29 مه 2016 ... 1, فهرست پایان نامه های گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ... م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍م‍ادزاده‌,
۱۳۷۰-۱۳۷۱, ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌, ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, ۷۰ ،اک ..... 139, ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌
م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ دب‍ی‍ران‌ ب‍ه‌ اق‍دام‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ا خ‍لاق‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا در ...
147, راب‍طه‌ی‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در ...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

16, 15, بررسی رابطه بین سبک مدیریت آموزشی و عوامل نگهداری با ادامه خدمت ... 20, 19
, بررسی مقایسه ای پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های
...... کارشناسان برنامه ریزی درسی متوسطه نظری و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستانهای
... هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش ...

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

7 آوريل 2017 ... در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی به بررسی تاثیر فعالیت های ....
Diese Seite übersetzen24.01.2015 – پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه ...
دانلود بررسی رابطه بین فردی معلم و دانش آموز و تاثیر آن در پیشرفت … .... [PDF]
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ – مجله روان شناسی و علوم تربیتی.

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشتهی برنامه ریزی درسی.
عنوان: بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان دختر .... جدول (3-4) آزمون ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین مهارتهای
اجتماعی با .... همانطور که وبر[13](1988) بیان داشتند: اضطراب معمولا به یک حالت
هیجانی ...

مشخصات فردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

5 جولای 2015 ... ارزيابي مدل فعاليتهاي يادكيري خلاقيت محور در دانش آموزان ابندايي ساوه ... بررسی
رابطه بین توانمند سازی روان شناختی، شادکامی با رفتار ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ
های آموزشی .... رابطه هوش اخلاقی با ابعاد یادگیری سازمانی ازمنظر دبیران شهرستان
ساوه .... تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما: 50 مورد.

دانلود تحقیق آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردنجزوه درس مدار الکتریکی

پکیج طرح توجیهی قابل ویرایش

پاورپوینت درباره CNG

دانلود گزارش کارآموزی كتابخانه(Word+PDF)

جدیدترین طرح توجیهی احداث کافی نت

FolderMount Premium [ROOT] v2.9.11 دانلود برنامه انتقال دیتای بازی ها به مموری کارت