دانلود رایگان


نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان - دانلود رایگاندانلود رایگان نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان,نقش پلی آمین ها در گیاهان, فیزیولوژی گیاهی,پلی امین ها,

دانلود رایگان نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان به طور کلی پلی آمین ها یک گروه ازترکیبات آلی هستند که دارای حداقل دو گروه آمین –NH ۲ هستند. این ترکیبها بسیار متنوعند و کارکردهای متعددی دارند از جمله پلی آمین های زیستی می توان به اسپرمیدین و از پلی آمین های ساختنی می توان به داروی پیپرازین اشاره کرد. پلی آمین ها در ساختار گیاهی با جلوگیری از تولید آنزیم های ضروری برای سنتز اتیلن از پیری جلوگیری می کنند،در جوانه زنی بذر و تشکیل و رشد پیازها نقش دارند و نیز باعث حفظ سطوح اکسین و سایتوکینین می شوند.


نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان


نقش پلی آمین ها در گیاهان


فیزیولوژی گیاهی


پلی امین هامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری‌های محرک رشد (.Azospirillum spp ...

ﻛﻠﺰا، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ... ﻫــﺎي ﺟــﻨﺲ.
Azospirillum. ﻋﻤﻮﻣــﺎً. ﺑــﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻮرﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﭘﻠـﻲ. آﻣــﻴﻦ. ﻫــﺎ و ... ﻓـﺴﻔﺮ در
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ... درﺻـﺪي ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﮔﻴـﺎه. ﺷـﺪﻧﺪ . ﭘﻴـﺮز و ﻫﻤﻜـﺎران. (Perez et al(2007 ,. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي.
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ...

بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات ...

10 سپتامبر 2013 ... مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی ... نقش پلی آمین ها در افزایش تقسیم و
نمو سلولی گل ها و میوه های کوچک در گیاهان مختلف ... است بنابراین با افزایش سنتز
پلی آمین ها و یا افزایش غلظت آنها در گیاه، سنتز اتیلن کاهش .... توصیه های فنی برای
کاهش میزان آفلاتوکسین در مراحل مختلف تولید،فرآوری و انبارداری

ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي روﻧﻮ - نشریات علمی دانشگاه

ﻫﺎ. ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮدي. و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ژن. ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه آﻟﻮروﭘﻮس ﻟﯿﺘﻮراﻟﯿﺲ ﺑﻪ. ﺗﻨﺶ. ﻣﺬﮐﻮر
..... ﺷﺪ. ﭘﻠﯽ. آﻣﯿﻦ. ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ. و در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و. ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ.

FC422 - myChem

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ.. ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎﺭﻳﺪ ﻫﺎ. (. ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺎﻥ، ﺁﻟﮋﻳﻨﺎﺕ، ﺩﻛﺴﺘﺮﺍﻥ، ﮔﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﻭ. ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻧﻴﻚ
ﺍﺳﻴﺪ. ). ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻲ ﺁﻣﻴﺪ ﻫﺎ. (. ﻛﻼژﻥ، ژﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ. ). ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺮ ﻫﺎ. (. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ...

همه چیز درباره هورمون ها

تعریف هورمون ها، ساختار آنها و ذخیره شان، نحوه انتقال آنها در بدن، عمر آنها در خون، ...
هورمون های پلی پپتیدی و پروتئینی تا زمان نیاز در وزیکول های ترشحی ذخیره می
شوند. ... فرايندهاي بسيار تخصص يافته اي در بافت هاي بدن وجود دارند كه حتي به اين
مقادير ... هورمون هاي پروتئيني و كاتكول امين ها (اپي نفرين و نوراپي انفرين) از اين
طريق ...

اثر آنتی آنژیوژنیک عصاره پوست انار سیاه (Punica granatum L.) بر ...

طی دهه هاي اخیر شناسایی فرایند رگزایی و نقش حیاتی این پدیده در بروز و گسترش ...
طبیعی گیاهی در جوامع مختلف و به دلیل اثر ضد رگ زایی آنها، نقش پیشگیرانه و
درمانی ... آنژیوژنز یک فرایند لازم در فیزیولوژي طبیعی است ، در صورتی که تعادل
بین ... هاي مختلف ميوه و درخت انار شامل انواع قند ها، اسيدهاي آلي، آلكالوييدها، پلي فنل
ها، ...

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان - فایلهای مورد نیاز ...

11 سپتامبر 2016 ... به طور کلی پلی آمین ها یک گروه از ترکیبات آلی هستند که دارای حداقل دو گروه آمین
NH ۲ هستند. این ترکیبها بسیار متنوعند و کارکردهای متعددی ...

تأثیر پوترسین و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیک - مجله علوم و فنون ...

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻴـﻒ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳـﮏ ﮔﻴـﺎﻩ،. ﺑﻪ. ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﻫـﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺯﻧـﺪﻩ ﻭ
ﻏﻴـﺮ. ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺷﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ، ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻠﻲ. ﺁﻣﻴﻦ. ﻫـﺎ ﺩﺭ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
...

اصل مقاله - فیزیولوژی تنش گیاهان

های عالمت. دهنده. )نیتریک اکسید و. پراکسید هیدروژن(، پلی. آمین. ها )اس. پرمیدین، ...
نقش. افزایش. توان سیستم آنتی اکسیداتیو و تحریک. متابولیسم فنل. ها ]. [3. در
سازوکار ...... تورژسانس ناشی از محدودیت دسترسی به آب برای فرآیند. های گسترش ...

اثر آنتی آنژیوژنیک عصاره پوست انار سیاه (Punica granatum L.) بر ...

طی دهه هاي اخیر شناسایی فرایند رگزایی و نقش حیاتی این پدیده در بروز و گسترش ...
طبیعی گیاهی در جوامع مختلف و به دلیل اثر ضد رگ زایی آنها، نقش پیشگیرانه و
درمانی ... آنژیوژنز یک فرایند لازم در فیزیولوژي طبیعی است ، در صورتی که تعادل
بین ... هاي مختلف ميوه و درخت انار شامل انواع قند ها، اسيدهاي آلي، آلكالوييدها، پلي فنل
ها، ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

اثر تنش آللوپاتیک کومارین بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه
زراعی کلزا ..... ردیابی تنش های محیطی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهی با بهره
گیری از .... نقش پلی آمین ها درعلم پس ازبرداشت و کاهش ضایعات محصولات باغی
Fulltext

تأثیر پوترسین و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیک - مجله علوم و فنون ...

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻴـﻒ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳـﮏ ﮔﻴـﺎﻩ،. ﺑﻪ. ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﻫـﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺯﻧـﺪﻩ ﻭ
ﻏﻴـﺮ. ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺷﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ، ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻠﻲ. ﺁﻣﻴﻦ. ﻫـﺎ ﺩﺭ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
...

واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری‌های محرک رشد (.Azospirillum spp ...

ﻛﻠﺰا، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ... ﻫــﺎي ﺟــﻨﺲ.
Azospirillum. ﻋﻤﻮﻣــﺎً. ﺑــﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻮرﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﭘﻠـﻲ. آﻣــﻴﻦ. ﻫــﺎ و ... ﻓـﺴﻔﺮ در
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ... درﺻـﺪي ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﮔﻴـﺎه. ﺷـﺪﻧﺪ . ﭘﻴـﺮز و ﻫﻤﻜـﺎران. (Perez et al(2007 ,. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي.
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ...

54.ppt

مراحل مختلف منحنی رشد و ویژگی های آنها. 1- مرحله لگاریتمی- در .... ترکیبات رده
جدیدی از هورمون ها ی گیاهی به نام فاکتوهای. حرکت دوره ای .... آشنایی با اثرات
فیزیولوژیکی اکسین طبیعی و شناخت اکسین های مصنوعی .... آشنایی با
سیتوکینین ها، اتیلن، اسید آبسیسیک و پلی آمین ها و بررسی نقش های این تنظیم
کنندگان رشد. تاریخچه ...

Effect of Nitric oxide and Putrescine on Quality Attributes - SID

ﭘﻠﻲ. ﺁﻣﻴﻦ. ﻫﺎ. ﻧﻴﺰ. ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ. ﻫﺎﻱ.
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ. ﻭ. ﻧﻤﻮ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ. pH. ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺑﻪ ...

) و ﺑﻨﺰیﻞ ﺁدﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻐﺬیﻪ ای اﻧﺎر هﺎی ﭘﻠﯽ ﺁﻡ

ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻨﺰﯾﻞ آدﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای. و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ. ی ... آﻧﺘﯽ.
اﮐـﺴﯿﺪاﻧ. ﻬﺎﺘ. ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ. ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ. اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن در ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ... اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭘﻠـﯽ آﻣـﯿﻦ
ﻫـﺎ در.

مروری بر تاثیر کاربرد پوشش های خوراکی بر حفظ کیفیت پس از برداشت ...

8 ژوئن 2015 ... هدف این مقاله مروري، بررسی تاثیر پوشش هاي خوراکی و طبیعی، گیاهی و .... pH گیاهی
شناخته می شوند و در بسیاري از فرایندهاي رشد و نمو نقش دارند. در هستند که این
طبیعت پلی کاتیونی آن ها از خواص مهم در فعالیت هاي فیزیولوژیکی محسوب می شود،
به ... کاربرد این نوع پلی آمین ها روي میوه انبه باعث حفظ اسیدیته و

هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی

ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪ،ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و اﺛﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ و رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ... او ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺣﺘـﻲ ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﻧـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻛـﺎﻓﻲ ﭘـﻴﭽﺶ رﺷـﺪ ﻛﻠﺌﻮﭘﺘﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ي ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺳـﺎده ..... ﻧﻘـــﺶ
ﭘﻠـــﻲ آﻣـــﻴﻦ ﻫـــﺎ ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﺗﻨﻈـــﻴﻢ ﻛﻨﻨـــﺪه ﻫـــﺎي رﺷـــﺪ ﻗـــﻮي ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﮔﺴـــﺘﺮده ﻣـــﻮرد ﺑﺤـــﺚ
ﻗـــﺮار.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

اثر تنش آللوپاتیک کومارین بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه
زراعی کلزا ..... ردیابی تنش های محیطی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهی با بهره
گیری از .... نقش پلی آمین ها درعلم پس ازبرداشت و کاهش ضایعات محصولات باغی
Fulltext

واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری‌های محرک رشد (.Azospirillum spp ...

ﻛﻠﺰا، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ... ﻫــﺎي ﺟــﻨﺲ.
Azospirillum. ﻋﻤﻮﻣــﺎً. ﺑــﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻮرﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﭘﻠـﻲ. آﻣــﻴﻦ. ﻫــﺎ و ... ﻓـﺴﻔﺮ در
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ... درﺻـﺪي ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﮔﻴـﺎه. ﺷـﺪﻧﺪ . ﭘﻴـﺮز و ﻫﻤﻜـﺎران. (Perez et al(2007 ,. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي.
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ...

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان # وبلاگ یاد

ویژگی های بیابان های ایران الف) وضعیت بیابان های ایران قسمت اعظم سرزمین ایران
تحت سلطة سلول های پرفشار مجاور حاره ای قرار دارد. استقرار این سلول ها حاکمیت کم ...

و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠ (

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ اﺳﭙﺮﻣﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺳﻴﻜﻼﻣﻦ. اﻳﺮاﻧﻲ ....
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﭘﻠﻲ آﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ و. ﻳﮋه اي در. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ . ﭘﻠﻲ. آﻣﻴﻦ ﻫﺎي. راﻳﺞ. ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﻮﺗﺮﺳﻴﻦ،. اﺳﭙﺮﻣﻴﻦ
... ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ. ﺷﺪه و در. ﻣﺤﺪوده. وﺳﻴﻌﻲ. از. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. از. ﺟﻤﻠﻪ. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ
...

آمینو اسید-آمین استار - صفحه اصلی

آمین استار به مقاومت گیاهان در برابر انواع تنش ها کمک می کند و مزایای بسیار ... در
این بین جذب آمینواسیدها می تواند از روزنه های گیاهی به صورت محلول پاشی ...
آمینواسیدها از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند. ... گلیسین و
گلوتامیک اسید نوع Lدر کلات کردن عناصر نقش شایانی ایفا می .... بیماری های
فیزیولوژیک.

کوئوروم سنسینگ در باکتری ها - آزمایشگاه و تشخیص

فرآیند کوئوروم سنسینگ در تنظیم بیان ژن های ویروالنس. دخیل است، هدف مناســبی
.... تراکم و قدرت انتشار پایین ماتریکس پلی ساکاریدی موجود ... از جمله فرآیندهــای
فیزیولوژیکی تحت کنترل کوئوروم. سنسینگ می ... عمدتا در ســیگنالینگ
باکتری های گرم منفی نقش داشته و ... در AHL ها می باشــد و به عنــوان دهنده عامل آمین
عمل. می کند.

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان | جستجو در اسپیناد

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان در بین اطلاعات و محتوای سایت
جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در آمده است. لطفا توجه داشته باشید محتوای جستجو
...

و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠ (

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ اﺳﭙﺮﻣﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺳﻴﻜﻼﻣﻦ. اﻳﺮاﻧﻲ ....
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﭘﻠﻲ آﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ و. ﻳﮋه اي در. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ . ﭘﻠﻲ. آﻣﻴﻦ ﻫﺎي. راﻳﺞ. ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﻮﺗﺮﺳﻴﻦ،. اﺳﭙﺮﻣﻴﻦ
... ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ. ﺷﺪه و در. ﻣﺤﺪوده. وﺳﻴﻌﻲ. از. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. از. ﺟﻤﻠﻪ. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ
...

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان # وبلاگ یاد

ویژگی های بیابان های ایران الف) وضعیت بیابان های ایران قسمت اعظم سرزمین ایران
تحت سلطة سلول های پرفشار مجاور حاره ای قرار دارد. استقرار این سلول ها حاکمیت کم ...

سیان جرقویه اصفهان - آکواپورین های گیاهی

در فرایند کده بندی داخل سلولی یون ها وارد سلول های برگ می شوند و به داخل واکوئل ها
پمپ می .... افزایش یون مخصوص در غلظت های پلی آمین ها نیز یافت شده است. ..... در مورد
تنظیم آکواپورین ها توسط کلسیم و نقش فیزیولوژیکی آنها در تمام شرایط گیاه است.

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان – نیوپارسی

25 ژانويه 2017 ... به طور کلی پلی آمین ها یک گروه ازترکیبات آلی هستند که دارای حداقل دو گروه آمین
NH ۲ هستند. این ترکیبها بسیار متنوعند و کارکردهای متعددی ...

: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه

ﺛﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داﻧﻬﺎل. ﻫﺎي. ﺧﻴﺎر .... ﻫﺎي رﺷﺪ. (. ﺟﺎﺳﻤﻮﻧﺎت.
ﻫﺎ، ﺑﺮازﻳﻨﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ. آﻣﻴﻦ. ﻫﺎ. ) در. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺮي ﺑﺮگ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻪ. ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. (. آﺑﺮﻳﻮ و ﺳﺮﺟﻲ،.

ﻫﺎي زﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪ ﺛﯿﺮ ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ و اﺳﯿﺪ - تحقیقات بذر

ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣـﻮﺛﺮه ارزﺷـﻤﻨﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه. اي
در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻏﺪه ... ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺬر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ. DNA. ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻧﺴﺨﻪ ... ﭘﻠـﯽ. آﻣـﯿﻦ. ﻫـﺎ. 1. ، اﺗـﯿﻠﻦ و. اﺳـﯿﺪ. ﺳﺎﻟ. ﯿ. ﺴـﯿﻠﯿﮏ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ. ﻫﺎﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻮرﻣﻮن
... ﺷﻮد. اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و. ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. 1-
Polyamines ...

واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری‌های محرک رشد (.Azospirillum spp ...

ﻛﻠﺰا، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ... ﻫــﺎي ﺟــﻨﺲ.
Azospirillum. ﻋﻤﻮﻣــﺎً. ﺑــﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻮرﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﭘﻠـﻲ. آﻣــﻴﻦ. ﻫــﺎ و ... ﻓـﺴﻔﺮ در
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ... درﺻـﺪي ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﮔﻴـﺎه. ﺷـﺪﻧﺪ . ﭘﻴـﺮز و ﻫﻤﻜـﺎران. (Perez et al(2007 ,. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي.
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ...

هورمون گیاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هورمون گیاهی به مواد مختلفی اطلاق می‌شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و ...
تنظیم کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای
فیزیولوژیکی ... ۱- طویل شدن سلولها: ژیبرلین‌ها همانند اکسین در طویل شدن اندامهای
گیاهی نقش ..... Jasmonates; Karrikins; Plant peptide hormones; پلی آمین · اسید
سالیسیلیک ...

تأثیر پوترسین و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیک - مجله علوم و فنون ...

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻴـﻒ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳـﮏ ﮔﻴـﺎﻩ،. ﺑﻪ. ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﻫـﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺯﻧـﺪﻩ ﻭ
ﻏﻴـﺮ. ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺷﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ، ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻠﻲ. ﺁﻣﻴﻦ. ﻫـﺎ ﺩﺭ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
...

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش شوری

یک هالوفیت Aeluropus littoralis فیزیولوژی تحمل به شوری و بهنژادی گیاهان زراعی
می باشند. در همین راستا با ... ایجاد پاسخ و بروز رفتار در شرایط تنش نقش دارند،
کشف نشده. و یا در ابهام باقی ... )Signalingنوری، تنظیم متابولیسم و فرآیندهای
سیگنالینگ .... سنتز اسمولیت ها، بیوسنتز اسیدهای چرب، بیوسنتز پلی آمین ها،.
بیوسنتز ...

مهندسی نانوذرات در فرآیندهای کشت و برداشت میکروجلبک ها برای تولید ...

1مراحل مختلف توليد بيودیزل با استفاده از ميکروجلبک ها. توســعه یافته اســت. ...
اخير در زمينه استفاده از فرآیندهای كشت و برداشت عملی ... زمین های بايــر و مناطق
گیاهی به وجود آمده. با آب های ..... فیزيولوژيکی گونه هــای معین میکروجلبک ها ..... برهم
کنش الکترواســتاتیک، نقش اساســی در ... ( را برای فرآيندPEIپوشــش پلی اتیلن
آمین ).

نقش پلی آمین ها در فرایند های فیزیولوژیکی گیاهان – فایل رایگان ...

9 فوریه 2017 ... به طور کلی پلی آمین ها یک گروه ازترکیبات آلی هستند که دارای حداقل دو گروه آمین
NH ۲ هستند. این ترکیبها بسیار متنوعند و کارکردهای متعددی ...

(cynodon dactylon L.) اﺛﺮ اﺳﭙﺮﻣﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷ

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ... داﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري و ﺧﺸﻜﻲ دارﻧﺪ و ﻛﻤﺒﻮد آب در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺪت و .... اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي. ﻧﺨﻮد.

هاي دانهال تحمل افزايش بر پوترسين پاشي محلول اثر بررسي (Juglans ...

به. کلي. ۀ. فرايند. هاي. فيزيولوژيکي. و. بيوشيميايي. گياه. تأثير. مي. گذارند ....
هاي. مختلفي. در. مورد. نقش. پلي. آمين. ها. در. کاهش. آثار. تنش. ها. در. برخي. گياهان.

اصل مقاله (542 K) - دانشگاه تربیت مدرس

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. ﺟﻬﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ... ﯾﺎ ﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎﯾﺮ. آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎي آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪان ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ. اﮐﺴﯿﺪاز، ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز ... ﻫﺎي. ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز و
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز. ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ. ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﯾﻦ. آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎ را در دﻓﺎع از ﮔﯿﺎه ﺗﺤﺖ دﻣﺎﻫﺎي .... و ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و. ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ..... ﻣﻮﻻر اﺗﯿﻠﻦ دي آﻣﯿﻦ ﻣﺘﯿﻞ آﻣﻮﻧﯿﻮم
.

زراعت و اصلاح نباتات - اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی

صفات مختلف مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی باعث ایجاد مقاومت به ...
های متعددی همچون پرولین، ترهالوز، و پلی آمینها از موجودات مختلف به گیاهان زراعی از ...
مکانیزم های تحمل به خشکی عبارتند از حفظ آماس از طریق تنظیم اسمزی (فرایندی که
.... ژنهایی که تحت تنش خشکی بیان می شوند و هیچ نقش خاصی برای آنها پیدا نشده ...

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش شوری

یک هالوفیت Aeluropus littoralis فیزیولوژی تحمل به شوری و بهنژادی گیاهان زراعی
می باشند. در همین راستا با ... ایجاد پاسخ و بروز رفتار در شرایط تنش نقش دارند،
کشف نشده. و یا در ابهام باقی ... )Signalingنوری، تنظیم متابولیسم و فرآیندهای
سیگنالینگ .... سنتز اسمولیت ها، بیوسنتز اسیدهای چرب، بیوسنتز پلی آمین ها،.
بیوسنتز ...

همه چیز درباره هورمون ها

تعریف هورمون ها، ساختار آنها و ذخیره شان، نحوه انتقال آنها در بدن، عمر آنها در خون، ...
هورمون های پلی پپتیدی و پروتئینی تا زمان نیاز در وزیکول های ترشحی ذخیره می
شوند. ... فرايندهاي بسيار تخصص يافته اي در بافت هاي بدن وجود دارند كه حتي به اين
مقادير ... هورمون هاي پروتئيني و كاتكول امين ها (اپي نفرين و نوراپي انفرين) از اين
طريق ...

پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی

دانلود پروپوزال ارشد رشته عمران - بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سبکدانه در ترکیب با الیاف

پایان نامه بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

کامپوننت تجاری com_invoices_1.3.3_pro_3.0

پروژه مدیریت رستوران و کافی شاپ به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی SQL Server بصورت کامل

تحقیق درمورد تآثیر سردخانه بر روی مواد غدایی

ادبیات همراه پاسخنامه

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم هویت

پاورپوینت با عنوان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا

نقش زن و مرد در مدیريت اقتصادی خانه