دانلود فایل


پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران - دانلود فایلدانلود فایل علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی شناسایی استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه ه

دانلود فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران مقدمه:
صنایع غذایی همگام با صنایع و تکنولوژی جدید هر روز به صورت چشمیگری گسترش می یابد. ولی با وجود این پیشرفت سریع در صنایع غذایی و کنترل بهداشتی آن شاهد موارد متعددی مسمومیت ناشی از مواد غذایی هستیم. مسمومیت های غذایی و عوارض آن یکی از مشکلات اساسی تمام جوامع می باشد. این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز به میزان زیادی دیده می شود.
از این رو افزایش بیماریهای ناشی از مواد غذایی بسیار نگران کننده تلقی می شود و علیرغم تلاش و پیگیری های دست اندرکاران هنوز میزان اندکی از بیماریهای حاصله از آلودگی غذاشناسایی شده اند. عوامل مهم درآلودگی مواد غذایی نوع غذا و اجزای متشکله آن می باشد. بدین صورت که هر چه ارزش غذایی مواد خوراکی بیشتر باشد و یا نگهداری آن شرایط ویژه ای را طلب کند و نیز در ‏فرآیند تولید آن عواملی همانند میکروارگانیسم افزوده شوند عوامل متعدد غیرمدرنیزه و احتمالا آلوده دخیل باشند آلودگی ماده غذایی و خطر ابتلا به مسمومیت ناشی از آن افزایش می یابد.
یکی از پرمصف ترین مواد غذایی شیر و فرآورده های وابسته به آن است. زیرا شیر و فرآورده های لبنی در تمامی کشورهای دنیا بخشی از غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و به سبب مواد غنی غذایی و سهولت آلودگی شیر، از لحاظ مسمومیت غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنکه مصرف بستنی که در حقیقت یک نوع شیرینی خنک می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد که خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است.
ثانیا: مصرف بستنی در بین همه مردم خصوصا کودکان شایع تر است و چون از غذاهای بسیار مطبوع و لذیذ به شمار می آید، مصرف آن به صور گوناگون نیز هر روز فزونی می یابد.
ثالثا: در تهیه بستنی از مواد مختلفی استفاده می شود که هر کدام از آنها می توانند منشا آلودگی شده و سبب بیماری گردند. همچنین میکروارگانیسم ها می توانند بصورت ثانویه از طریق تهیه کنندگان و فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در کشور ما که در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کافی در مورد انواع بیماریهای ناشی از آلودگی بستنی و نیز راههای آلوده شدن آن صورت گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع و پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر مظفری و سرکار خانم فروهش تهرانی بر آن شدم تا کار پایان نامه خود را روی این موضوع اّغاز کنم.
شایان ذکر است که به علت کمبود امکانات و نیز محدود بودن نمونه های برداشت شده و تحت پوشش قرار نگرفتن تمامی مناطق تهران جهت نمونه گیری بررسی و تحقیق حاضر خالی از اشکال نیست.

تعداد صفحات 150 word

فهرست مطالب
خلاصه فارسی ۱
مقدمه: ۳
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر ۵
فصل دوم: کلیاتی در خصوص بستنی ۱۸
۲-۱: تاریخچه بستنی ۱۹
۲-۲: تعریف بستنی ۲۰
۲-۳: ارزش غذایی بستنی ۲۲
۲-۴: مواد تشکیل دهنده بستنی ۲۴
۲-۴-۱: چربی ۲۴
۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی ۲۵
۲-۴-۳: قند ۲۷
۲-۴-۴: مواد امولسیون کننده ۲۹
۲-۴-۵: مواد پایدارکننده ۲۹
۲-۴-۶: مواد طعم دهنده ۳۰
۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده ۳۰
۲-۵: فرآیند تولید بستنی ۳۰
۲-۵-۱: مرحله دریافت ۳۰
۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی ۳۱
۲-۵-۳: توزین کردن ۳۲
۲-۵-۴: مخلوط کردن ۳۳
۲-۵-۵: یکنواخت کردن گویچه های چربی ۳۴
۲-۵-۶: پاستوریزاسیون ۳۴
۲-۵-۷: رسیدن مخلوط ۳۴
۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده ۳۵
۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم ۳۵
۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی ۳۶
۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی ۳۶
۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی ۳۷
۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی ۳۷
۲-۵-۱۱: سخت کردن بستنی ۳۸
۲-۶: باکتریولوژی بستنی ۳۹
۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میکروبی ۴۰
۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی ۴۱
۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی ۴۵
۲-۸: پیشگیری و کنترل ۴۸
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و کلینیکی باکتریهای جدا شده در بستنی ۵۱
۳-۱: میکروبیولوژی پایه ۵۲
۳-۲: میکروبیولوژی لبنیات ۵۲
۳-۳: رشد میکروبی ۵۴
۳-۴: میکروارگانیسم ها در شیر ۵۷
۳-۵: مشخصات میکروارگانیسم ها در شیر ۵۸
۳-۶: میکروارگانیسم های ایجاد کننده فساد در شیر ۵۹
۳-۷: میکروارگانیسم های بیماریزا در شیر ۶۰
۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری ۶۰
۳-۸-۱: تعریف انتروباکتریاسه ۶۱
۳-۸-۲: اشریشیاکلی ۶۳
۳-۸-۳: گروه کلبسیلا، انتروباکتر، سراتیا ۶۷
۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا ۶۹
۳-۸-۵: سیتروباکتر ۷۰
۳-۸-۶: جنس شیگلا ۷۰
۳-۸-۷: جنس سالمونلا ۷۱
۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر ۷۲
۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی ۷۴
۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی ۷۵
۳-۸-۷-۴: مواد غذایی که بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند. ۷۷
۳-۹: باکتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع ۷۸
۳-۹-۱: گروه سودموناها ۷۸
۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا ۷۸
۳-۹-۲: یرسینیا ۷۹
۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروکولیتیکا ویرسینیاپسودوتوبرکلوزیس ۸۰
۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی ۸۱
۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی ۸۲
۳-۹-۲-۴: پیشگیری و کنترل ۸۲۵
۳-۱۰: استافیلوکوک ۸۲
۳-۱۰-۱: استافیلوکوک اورئوس ۸۲
۳-۱۰-۲: مورفولوژی ۸۳
۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی ۸۳
۳-۱۰-۴: مقاومت ۸۴
۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی ۸۵
۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوکوکی ۸۶
۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی ۸۹
۳-۱۰-۸: پیشگیری وکنترل در مسمومیت غذایی ۹۰
۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور ۹۱
۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز ۹۱
۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه ۹۱
۳-۱۱-۱-۲: میکروبیولوژی ۹۱
۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس ۹۳
۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن ۹۵
۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی ۹۹
۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی ۱۰۰
۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی ۱۰۴
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز ۱۰۶
۴-۱: مدت مطالعه ۱۰۷
۴-۲: تعداد نمونه ۱۰۷
۴-۳: نحوه نمونه برداری ۱۰۷
۴-۴: بررسی های انجام شده ۱۰۸
۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده ۱۰۸
۴-۶: روش آماده سازی ۱۰۹
۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی ۱۰۹
۴-۸: رقیق کننده ها ۱۱۰
۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر ۱۱۰
۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی ۱۱۱
۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه ۱۱۱
۴-۹: روش شمارش میکروبها ۱۱۱
۴-۱۰: شمارش و شناسایی کلی فرم ها ۱۱۲
۴-۱۱: شناسایی اشریشیاکلی ۱۱۳
۴-۱۲: شناسایی سالمونلا ۱۱۳
۴-۱۳: شناسایی استافیلوکوک اورئوس ۱۱۴
۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط کشت بردپارکر ۱۱۴
۴-۱۴: شناسایی یرسینیا ۱۱۶
۴-۱۵: شناسایی لیستریا ۱۱۷
۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالکام ۱۱۸
۴-۱۶: حدمجاز میکروبی در بستنی ۱۱۸
۴-۱۷: تستهای تشخیصی ۱۱۹
فصل پنجم: نتیجه و بحث ۱۲۳
۵-۱: نتایج ۱۲۴
۵-۲: بحث ۱۳۸
۵-۳: پیشنهادات ۱۴۶
خلاصه لاتین ۱۴۸
منابع ۱۴۹میکروبیولوژی


آلودگی


پایان نامه کارشناسی ارشد


بررسی آلودگی باکتریایی بستنی


پایان نامه پزشکی


الودگی باکتریایی بستنی


سیتروباکتر یر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود (پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح ...

3 فوریه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در
سطح شهر تهران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه بررسی ...

دانلود (پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس) – پرو ...

6 روز پیش ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین ... نامه
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ...

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

خرید فایل( پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان ...

6 روز پیش ... خرید فایل( پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان ... دانلود پایان نامه
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ...

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

12 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. خلاصه:
در کشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن ...

ترجمه مقاله اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB در تنباکوی ...

8 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ... های مختلف در
سطح شهر تهران خلاصه: در کشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد ...

پاورپوینت HACCP در تولید بستنی – ویستا آرتیکل

27 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت HACCP در تولید بستنی وارد این ... پایان
نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران سلام. ... پسین
نوشته بعدی: خرید فایل( پایان نامه طراحی پرس 300 تن هیدرولیك ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

بستنی | فروشگاه فایل

پایان نامه برسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران · نوامبر
15, 2016 فنی و مهندسیآلودگی باکتریایی بستنی، ارزش غذايي بستني، باکتری،
...

دانلود پایان نامه با موضوع بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن چغارت و ...

1 روز پیش ... در این پایان نامه انواع مواد منفجره و خواص آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است بعلاوه ...
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ...

کاملترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های ...

7 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم ...

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به ...

عوامل بیماری‌زای شیر ممکن است از دام شیرده یا کارگرانی که در مراحل مختلف دوشش، ....
بستنی تنها فرآورده شیری است که از نظر آلودگی به این باکتری بررسی شده است و
در دو ..... پایان نامه دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی سال
تحصیلی. ..... بررسی مقدماتی آلودگی‌های باکتریال در بستنی‌های سنتی سطح شهر
تهران.

فارسی اول دبستان(اورجینال

فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول ...
فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ...

پاورپوینت HACCP در تولید بستنی – ویستا آرتیکل

27 ژانويه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت HACCP در تولید بستنی وارد این ... پایان
نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران سلام. ... پسین
نوشته بعدی: خرید فایل( پایان نامه طراحی پرس 300 تن هیدرولیك ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی ...

3 فوریه 2017 ... ادامه خواندن فایل پایان... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی
بستنی های مختلف در سطح شهر تهران لحظات خوشی را برای شما ...

پرسشنامه , تحقیق , پروپوزال , پایان نامه , پاورپوینت , نمونه سوال ...

پرسشنامه , تحقیق , پروپوزال , پایان نامه , پاورپوینت , نمونه سوال , استخدامی , آزمون
با جواب , طرح .... بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران.

بستنی بایگانی - تخفیفستان فایل

دانلودرایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی -بررسی آلودگی
باکتریایی ... بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران.

کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

پایا نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده انجام پایان نامه روانشناسی و حسابداری. ... بررسي
آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران, 21,000تومان. بررسي ...

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

12 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. خلاصه:
در کشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن ...

پاورپونت باکتری های گرم منفی روده ای خانواده انتروباکتریاسه

در این پروژه باکتری های گرم منفی از جنبه بیماری زایی در دستگاه گوارش و روده . .....
641, دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران ... علوم آزمایشگاهی واحد پزشکی تهران lab-b.rzb.ir/cat/4/laboratory.html ذخیره
شده ...

دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح ...

18 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران -
کامل و جامع - خرید مقاله‌ آموزشی.

بایگانی‌ها کارآفرینی ، طرح توجیهی - ژئو فایل

دانلود تحقیق بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران
خلاصه: در كشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد
غذائي و ...

سیاوش مكتبی - دانشگاه شهید چمران اهواز

محل تولد, : تهران - تهران ... بررسی میزان سطح آفلاتوكسین M1 در شیر گاوداری های
منطقه اهواز به روش الیزا , سیاوش مكتبی ... بررسی آلودگی به انتروكك دربستنی های
غیرپاستوریزه عرضه شده در اهواز با استفاده از دو روش مرجع و ... سنجش باقی مانده
تتراسایكلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله كروماتوگرافی مایع .....
پایان نامه ها.

ehsan sadeghi - پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کنترل کيفي بهداشتي مواد غذايي, (phD)دکترا تخصصی, 1388, دانشگاه تهران ...
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص ایمنی غذایی, 95044, mentor, 6, پایان
یافته ... گندزداهای مختلف در کاهش آلودگی میکروبی سبزیجات عرضه شده در شهر
کرمانشاه ... 8, بررسی آلودگی میکروبی انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر
کرمانشاه در سال ...

دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح ...

8 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در
سطح شهر تهران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از ...

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

26 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ... به
منظور بررسی آلودگی باکتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای (غیر ...

ﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻴ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و - Sid

ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرش. ﻛﻠﻲ،.
ﺷﻤﺎرش اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ، ... ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ . اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ. 8/7 ... ﺑـﺴﺘﻨﻴﻬﺎي. ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ. ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ و. 6/70. 20 و. درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ ... در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻬﺮ
ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨ. ﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ و از ..... در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮاي. ﻋﻤﻮﻣﻲ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ...

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

12 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. خلاصه:
در کشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن ...

پایان نامه بررسی الودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

پایان نامه برسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران فرمت:
word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:160 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

سیاوش مكتبی - دانشگاه شهید چمران اهواز

محل تولد, : تهران - تهران ... بررسی میزان سطح آفلاتوكسین M1 در شیر گاوداری های
منطقه اهواز به روش الیزا , سیاوش مكتبی ... بررسی آلودگی به انتروكك دربستنی های
غیرپاستوریزه عرضه شده در اهواز با استفاده از دو روش مرجع و ... سنجش باقی مانده
تتراسایكلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله كروماتوگرافی مایع .....
پایان نامه ها.

بستنی | فروشگاه فایل

پایان نامه برسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران · نوامبر
15, 2016 فنی و مهندسیآلودگی باکتریایی بستنی، ارزش غذايي بستني، باکتری،
...

پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

27 ا کتبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف
در سطح شهر تهران وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه ...

پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

1 نوامبر 2016 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: پایان نامه
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

خرید آنلاین برنامه ریزی شهری – سیب مقاله دانشگاهی

3 فوریه 2017 ... به سایت ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی
بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه ...

بایگانی‌ها کارآفرینی ، طرح توجیهی - ژئو فایل

دانلود تحقیق بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران
خلاصه: در كشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد
غذائي و ...

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

12 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. خلاصه:
در کشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن ...

دریافت فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی
آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران یکی از بهترین فایل ها در ...

دانلود (کارآموزی : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق ...

4 فوریه 2017 ... ... اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله سوار و بررسی کامل هدایت میشوید ... دانلود
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

پاورپونت باکتری های گرم منفی روده ای خانواده انتروباکتریاسه

در این پروژه باکتری های گرم منفی از جنبه بیماری زایی در دستگاه گوارش و روده . .....
641, دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران ... علوم آزمایشگاهی واحد پزشکی تهران lab-b.rzb.ir/cat/4/laboratory.html ذخیره
شده ...

خلاصه کتابها _ نگارش توسط دانشجویان پیام نور ساری - بلاگ خوان

خلاصه کتاب تشخیص فرصت های کارافرینی ... دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی
آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران } · دانلودبروزترین{ پایان
نامه ...

دانلود - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

... سراسری قرآن و عترت. 10-کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی : ... بررسی
آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران 1382. بررسی نقش ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

ﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻴ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و - Sid

ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرش. ﻛﻠﻲ،.
ﺷﻤﺎرش اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ، ... ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ . اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ. 8/7 ... ﺑـﺴﺘﻨﻴﻬﺎي. ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ. ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ و. 6/70. 20 و. درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ ... در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻬﺮ
ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨ. ﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ و از ..... در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ دﻛﺘﺮاي. ﻋﻤﻮﻣﻲ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ...

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف ...

برترین فایل پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران.

سیاوش مكتبی - دانشگاه شهید چمران اهواز

محل تولد, : تهران - تهران ... بررسی میزان سطح آفلاتوكسین M1 در شیر گاوداری های
منطقه اهواز به روش الیزا , سیاوش مكتبی ... بررسی آلودگی به انتروكك دربستنی های
غیرپاستوریزه عرضه شده در اهواز با استفاده از دو روش مرجع و ... سنجش باقی مانده
تتراسایكلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله كروماتوگرافی مایع .....
پایان نامه ها.

مجموعه فایل های تمرینی درس های آموزش فتوشاپ

بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

پاورپوینت احکام محتضر

طرح توجیهی واحد پرورش بوقلمون گوشتی 2500 قطعه ای

دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی