دانلود رایگان


مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه : تقریباً در بیشتر آثار متفکرین مسلمان , بهره مترادف واژه ربا به کار رفته است . همچنین , حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ,

دانلود رایگان مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب
عنوان ............................................................................. صفحه
مقدمه .................................................................................................................... 1
بهره در ادبيات اقتصادي غرب ............................................................................... 1
ربا در فقه اسلامي ................................................................................................ 4
فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي .................................................................... 5
پول سرمايه بالقوه است ......................................................................................... 7
پول كالاست .......................................................................................................... 9
پول سرمايه است ................................................................................................... 12
آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟................................... 13
بهره طبيعي و سود ............................................................................................... 16
اجاره و بهره طبيعي ............................................................................................... 21
نتيجه گيري .......................................................................................................... 23
فهرست منابع ........................................................................................................ 27


مقدمه :
تقريباً در بيشتر آثار متفكرين مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنين ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادي ، مورد تأييد اسلام تلقي شده است با توجه به مفهوم فراگير بهره در نظام اقتصاد سرمايه داري ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان يك اصل مسلم ، فصل تمايز دو نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام است . لذا از نقطه نظر علمي ، مفهوم بهره و انطباق يا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهميت ويژه اي در نفي نظام سرمايه داري و پي ريزي مباني تئوريك نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام برخوردار است .
در اين تحقيق ابتدا مفهوم بهره در ادبيات اقتصادي غرب توضيح داده مي شود ؛ سپس مفهوم ربا در شريعت اسلام تبيين مي شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت ديدگاه متفكرين مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظريات اقتصادي اين متفكرين در اين باره كه غالباً به توجيه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما مي تواند در تبيين مفهوم بهره از نگاه اين متفكرين موثر باشد – مورد بررسي قرار مي گيرد .
بهره در ادبيات اقتصادي غرب
در ادبيات اقتصادي غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنيزي ، بهره در تحليل هاي كلاسيك به دو مفهوم كاملاً مجزا از هم تفكيك مي شود اين دو مفهوم را مي توان ، به تبعيت از بوم باورك، بهره قراردادي و بهره طبيعي ناميد .
بهره قراردادي درآمدي است كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي ، در قبال واگذاري سرمايه خود به غير ، مطالبه مي كند به دليل درج صريح در قراردادهاي رسمي و قابليت پيگيري قانوني در محاكم قضايي جنبه هاي حقوقي اين درآمد نسبت به ماهيت اقتصادي آن مورد توجه بيشتري قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادي و كنجكاوي بشر در مفهوم سرمايه ، اقتصاد دانان متوجه ماهيت اقتصادي اين درآمد شدند ، و اين حقيقت ، به عنوان يك قانون آماري ( نظم توده اي ) كشف شد كه از نقطه نظر اقتصادي براي مالك سرمايه ، بدون نياز به انتقال آن به غير ، درآمدي مستقل از ارزش سرمايه داري ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، كه مي توان آن را بهره طبيعي ناميد .
نرخ بهره طبيعي ، نسبت اين درآمد به ارزش سرمايه اي است و مهمترين عامل تأثير گذار بر تصميم گيريهاي برنامه ريزي شده در نظام بازار مي باشد . در اين درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهاي حقوقي نمود عيني پيدا ميكند و بهره قراردادي ثابت در سالم ترين انواع قراردادهاي وامي ، صريحترين و نزديك ترين نمود عيني آن در بازار است ، شايد به اين دليل كه بهره طبيعي جز در قالب قراردادهاي حقوقي نمود عيني ندارد ، موضوع تحليل هاي بهره در بخش عظيمي از تاريخ ، بهره قراردادي بوده است .
لذا ، ماهيت بحث بهره در اين دوران ، بيشتر صيغه حقوقي يافته است تا اقتصادي . از نقطه نظر اقتصادي و طبيعي ، ماهيت وجودي بهره قراردادي ، ريشه در بهره طبيعي دارد و تئوريهاي بهره، از آغاز انديشه فيزيكراسي تاكنون ، به تبيين مفهوم بهره طبيعي و چگونگي شكل گيري آن در نظام بازار اختصاص دارد .
مي توان مدعي شد كه فيشر در كتاب تئوري بهره ، مفهوم نسبتاً كاملي از بهره طبيعي ارائه مي كند. در اين كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازي جامعي از درآمد ، سرمايه را جرياني از درآمد توصيف مي شود كه در طول زمان توزيع شده است صاحب سرمايه با تبديل درآمد حاضر خود به سرمايه ، درآمد حاضر را با جرياني از درآمدهاي آتي كه ويژگيهاي خاصي دارد ، مبادله مي كند. در اين مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتي ارزش گذاري مي شود بهره طبيعي از فرآيند ارزش گذاري در چارچوب نظام بازار ايجاد مي شود .اين ارزش نگاري به طور ضمني در جاي جاي نظام مبادله تأثير مي گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادي بشر ، بهره در اين شكل طبيعي كمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صريح و بارز آن در قراردادهاي وامي مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفكيك مفهوم نرخ بهره طبيعي از نرخ بهره قراردادي ، صرفاً از اين جهت اهميت دارد كه قضاوت هاي ارزشي نهفته در مباحث حقوقي بهره ، به كاركرد طبعي نرخ بهره طبيعي تعميم نيابد .


مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام


تحقیق درباره بهـره و ربـا در اسـلام


تحقیق درمورد بهـره و ربـا در اسـلاممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ

ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻘﺪ و ... اﻧﺒﻮه ﻣﻘﺎﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ.

عملیات رایج بانکی در ترازوی فقه اسلامی

با توجه به محتویات تحقیق میتوان گفت که اگر چنانچه سپردهها را به عنوان اندوختهای
... عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در
ناحیه ... درباره مجله · اعضای هیات تحریریه · پایگاه‌های نمایه کننده · پیوندهای مفید .... و
سپرده‌های پسانداز از ربا خالی نیستند، مثلاً در سپردههای سرمایهگذاری سود و بهره ...

بانکداری در کلام حضرت امام خمینی(ره) - جنبش ممانعت از جنگ با خدا

4 ژوئن 2014 ... فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راه‌هایی گفته شده است، لکن آن‌ها هم صحیح نیست؛ بهره
برداری از این پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که ...

دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن

يكي‌ از بارزترين‌ ويژگي‌هاي‌ اقتصاد اسلامي، عدم‌ وجود ربا در آن‌ است. ... در مقالة‌ حاضر
سعي‌ شده‌ است‌ در ابتدا جايگاه‌ نرخ‌ بهره‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ روشن؛ سپس‌ عمده‌ترين‌ ...

مبحث ربا

عنوان مقاله : مبحث ربا ... در ادامه به بحث درباره ربا از ديدگاه اجتماعى و همچنين شاخصها
و انواع آن - رباى قرضى و معاملى - مى پردازد و در .... «اى كسانى كه به دين اسلام گرويده
ايد ربا مخوريد كه دايم بهره بر سرمايه افزاييد تا چند برابر شود از خدا بترسيد و ترك
...

«شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی» - پایگاه ...

علی رضا شریف مقدسی ; مجله: علوم اسلامی ; پاییز 1386 - شماره 7 ; ... فهرست مقالات. «
شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی». نویسنده: شریف ...

آیا ربا در اسکناس (پولهای کاغذی) تحقق پیدا می - نوگرا

14 فوریه 2009 ... آیا ربا در اسکناس (پولهای کاغذی) تحقق پیدا می کند؟ سوال: در مورد بهره ای که شخص
طلبکار (قرض دهنده) از شخص بدهکار (مقروض) دریافت می دارد، ...

بانک مقالات فقهی حقوقی

18 فوریه 2016 ... در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
.... مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره ... به
پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت ...

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در (ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬ - فصلنامه راهبرد

31 دسامبر 2011 ... ﺑـﻪ. اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺤﺚ در. ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ.
اﺛﺮات. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ... ي. ﻧﻈﺎم. ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺑﺪون رﺑﺎ،. ﻧﺮ. خ ﺑﻬﺮه، ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ،. ﻧﺮخ ﺗـﻮرم.
، ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اﺳـﻼﻣﯽ، ..... درﺑﺎره رﺑﺎﺧﻮاري آﻣﺪه اﺳﺖ: اﮔـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ. را ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ...

مبحث ربا

عنوان مقاله : مبحث ربا ... در ادامه به بحث درباره ربا از ديدگاه اجتماعى و همچنين شاخصها
و انواع آن - رباى قرضى و معاملى - مى پردازد و در .... «اى كسانى كه به دين اسلام گرويده
ايد ربا مخوريد كه دايم بهره بر سرمايه افزاييد تا چند برابر شود از خدا بترسيد و ترك
...

کلام پویا - ربا

نظرات امام فخر رازي درباره بهره (ربا). .... آري بايد به حقايق زنده اسلام آگاه شويم تا
بفهميم كه اگر ما اسلام خودمان را با خلوص نيت و با تحقيق صحيح بشناسيم به قدرت ...

«شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی» - پایگاه ...

علی رضا شریف مقدسی ; مجله: علوم اسلامی ; پاییز 1386 - شماره 7 ; ... فهرست مقالات. «
شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی». نویسنده: شریف ...

نسخه چاپی - رباخواری یهودی در حجاز قبل از اسلام و مبارزه اسلام با آن

19 ا کتبر 2016 ... در بخش بعدی این مقاله نیز دلایل حرمت ربا در میان یهودیان و مسیحیان و ... ربا یا بهره،
امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی مطرح می‌شود. ..... 2- درباره علت مهاجرت
یهودیان به سرزمین عربستان تاریخ عوامل مختلفی بیان شده است ...

بررسي اجمالي ربا | معرفت

6 جولای 2010 ... درميان مباحث اقتصاد اسلامي، ربا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ... درباره اين موضوع هم
گرچه كارهاي ارزشمندي از طرف بعضي صاحبنظران صورت ... در اين مقاله ابتدا استدلال
بعضي مكاتب معروف و نظريات اقتصادي همراه پاسخ آن مطرح، و سپس ... «اسميت» در
مطالعات خود بين سود و بهره فرقي نمي‌گذارد و از سود به عنوان بازدهي كه ...

وظایف و اختیارات - بانک مرکزی

3- الف- ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) «بانک ها می‌توانند، با اجازه بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به
...

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در (ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬ - فصلنامه راهبرد

31 دسامبر 2011 ... ﺑـﻪ. اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺤﺚ در. ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ.
اﺛﺮات. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ... ي. ﻧﻈﺎم. ﺑﺎﻧﮑﺪاري. ﺑﺪون رﺑﺎ،. ﻧﺮ. خ ﺑﻬﺮه، ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ،. ﻧﺮخ ﺗـﻮرم.
، ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اﺳـﻼﻣﯽ، ..... درﺑﺎره رﺑﺎﺧﻮاري آﻣﺪه اﺳﺖ: اﮔـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ. را ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ...

ﭼﮑﯿﺪه اﺳﻼم ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺎﻟم و ﻏﯿ

در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﻼﻣﯽ رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه ﺗﺤﺮﯾم .... اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻫﺪف از ا. ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ و
ارﮐﺎن. آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ .... ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪﺷﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره. ي.

بانک در اسلام - دانشنامه جهان اسلام

در کتاب‌ علامة‌ حلی‌ درباره‌ دیه‌ جان‌ آدمی‌، بخوبی‌ نسبت‌ کالاهای‌ پولی‌ مشخص‌ شده‌ است‌: «
دیه‌ مرد ... (/strong)علاوه‌ بر منع‌ ربا، در معاملات‌ اسلامی‌، تقدم‌ مالکیت‌ عمومی‌ بر مالکیت‌
.... در کتابها و مقالات‌ مختلف‌ او، بخصوص‌ کتابهای‌ بانک‌ اسلامی‌ (بانک‌ بدون‌ ربا در ...
در این‌ کتاب‌ دو فرض‌ اساسی‌ مطرح‌ است‌: الف‌) حذف‌ بهرة‌ وام‌ با توجه‌ به‌ تحریم‌ ربا در ...

بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا

در طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم «ربا» میان طیفهای گوناگونی
از اندیشمندان ... در مطالعۀ پیش رو برای نخستین بار این مفهوم با بهره گیری از دانش
معناشناسی، و رویکرد معناشناسی ساخت‌گرا کاویده می‌شود. ... درباره نشریه · اهداف و چشم
انداز · اعضای هیات تحریریه · همکاران دفتر نشریه · اصول اخلاقی ... اصل مقاله (425 K).

سود چیست بهره چیست ربا چیست - آفتاب

23 ژوئن 2007 ... سود چیست بهره چیست ربا چیست. ... ۴) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم
واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک ...

بانک مقالات فقهی حقوقی

18 فوریه 2016 ... در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
.... مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره ... به
پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت ...

روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ

ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻘﺪ و ... اﻧﺒﻮه ﻣﻘﺎﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ.

گفتگو درباره راهکارهای مشروع جلوه دادن ربا و بهره - اگر دینی حق باشد ...

26 ژوئن 2012 ... گفتگو درباره راهکارهای مشروع جلوه دادن ربا و بهره ... برخی مدعی شده‌اند، چیزی که
اسلام به عنوان ربا حرام کرده، مواردی است که قرض دهنده نرخ بهره ..... ضمنا این مفاهیم در
مقالات بین المللی حوزه توسعه و اشتغال قابل پیگیری و مباحثه است.

نظر مراجع درباره سود بانکی - افکار نیوز

21 نوامبر 2010 ... ایشان همچنین بهره ۱۳ درصدی که بانکها در ازای وام میگیرند یا بهره ۱۰ درصدى ... ندارد؛
اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانک بدهد، ربا و حرام است.

بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى - نقد و نظر

از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که
جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و ...

بهره ربا و ارزیابی دلایل حرمت آن به لحاظ اقتصادی - نشریه اقتصاد و ...

چکیده حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت
دستیابی ... در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به
ارزیابی ...

اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در مورد بانکداری، ربا، معاملات اسلامی و ...

29 آگوست 2016 ... کتاب - منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی ...
علاوه بر حرمت ربا، حضرت امام در مورد بهره فرموده اند که: «اصلاً بهره از ...

بانکداری اسلامی چیست؟ - بانک ملی

جمعه 26 آبان 1396 صفحه اصلی | عربی | English. بانک ملی ایران; درباره ما .... این نوع
نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن
مستلزم استقرار ... در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش
کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ ... مقالات بانکداری اسلامی.

آیا سود بانکی و وام ربا محسوب می شود؟ - پارسینه

5 جولای 2015 ... در ادامه به بحث درباره ربا از دیدگاه اجتماعی و همچنین شاخصها و انواع آن - ربای قرضی ...
«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر ...

روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ

ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻘﺪ و ... اﻧﺒﻮه ﻣﻘﺎﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ.

الف - تفاوت نرخ بهره و ربا/ چرا نظام بانکی کشور شائبه ربوی دارد؟

19 نوامبر 2016 ... ربا یک اصطلاح اسلامی است که معادل دانستن آن با نرخ بهره، دقیق و ..... بفهمه
بانکداری اسلامی چی هست بره درباره نظام بانکی عربستان تحقیق کنه تا ...

دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن

يكي‌ از بارزترين‌ ويژگي‌هاي‌ اقتصاد اسلامي، عدم‌ وجود ربا در آن‌ است. ... در مقالة‌ حاضر
سعي‌ شده‌ است‌ در ابتدا جايگاه‌ نرخ‌ بهره‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ روشن؛ سپس‌ عمده‌ترين‌ ...

رباخواری و مجازات آن - وکیل

9 آگوست 2017 ... مقالات و دانستنی های حقوقی, دانستنی های حقوقی, رباخواری و مجازات آن. ... و در بسیاری
از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ ...

بانکداری اسلامی چیست؟ - بانک ملی

جمعه 26 آبان 1396 صفحه اصلی | عربی | English. بانک ملی ایران; درباره ما .... این نوع
نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن
مستلزم استقرار ... در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش
کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ ... مقالات بانکداری اسلامی.

نرخ سود سپرده ارزی - بانک دی :: بانک ارزش آفرین

چهار دغدغه قرآنی و اسلامی مراجع درباره معاملات بانکی ... باید تدابیر لازم صورت پذیرد
که البته در بانک دی بخش تحقیق و توسعه در مباحث بانکداری اسلامی فعال است که ...
و قانون کشوری بیان می‌کند وجه التزام ولو اینکه شبیه بهره دیرکرد است، ربا ...

حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوتۀ نقد و بررسی - فقه و حقوق اسلامی

در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه‌شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و
اهل ... اصل مقاله (234 K) ... و اندیشمندان درجاتی از بهره و ربا را مشروع جلوه داده‌اند یا ربا
را به مصرفی و تولیدی ..... از امام صادق (ع) پرسیدم: درباره کسی که صد درهم به‌صورت
شمارش به من بدهکار بود و صد درهم با وزن کردن (که بیش‌تر از شمارش می‌شد) بازپس داد.

بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى - نقد و نظر

از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که
جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و ...

وضعیت شرط تضمین سود - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن،
در ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ...
اصل مقاله (251 K) ... یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که
با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این
...

دروغی به نام اسلامی ترین کشور دنیا :: شیعه

30 ژانويه 2016 ... نتایج تحقیق دکتر حسین عسگری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده ...
مثلا در بعد اقتصاد، شاخص سلامت و عدم فساد و ربا و بهره پول و در بعد .... اسلامی بودن
هیچ نقشی قائل نیستیم و اصولا اجاره نمی دهیم درباره آن حرف شده شود!

مقاله دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن | NCBA

ﻣﻘﺪس اﺳﻼم روﺷﻦ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ... ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﮑﺮر درﺑﺎره ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ و رﺑﺎﺧﻮاری اﺷﺎره ﮐﺮد. در.

مقاله در مورد بانك‌داري اسلامي (بدون ربا) - مگ ایران

بانك‌داري اسلامي (بدون ربا)حكم ربا در قرآن و سنت«یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما
بقی من ... بهترین راهکار بانکداری اسلامی پرداخت وام بدون بهره به نیازمندان است .

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى - نقد و نظر

از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که
جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و ...

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه ...

فرضیۀ اصلی تحقیق این است که بین بهرۀ طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. ...
مسلمان کوشیده‌‌اند نشان دهند که بهرۀ طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید
شده است ... Criticism of Contemporary Justifications about the Difference between
Natural ... بررسی آثار نرخ بهره در تخصیص بین‌زمانی منابع در الگوهای اقتصادی (
طرح ...

مقالات فارسی - انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

کلیدواژه ها : مشتقّات مالی ، بهره ( الفائده ) ، سهام ( الأسهم ) ، قرارداد ها ( العقود ) ، سرمایه
( رأس المال ) ، کالاها ( السلع ) ، بدهی ... تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا ....
نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره اسلام و سرمایه داری - ۱۳۹۱/۶/۱۷ -.

روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ

ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻘﺪ و ... اﻧﺒﻮه ﻣﻘﺎﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ.

بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا

در طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم «ربا» میان طیفهای گوناگونی
از اندیشمندان ... در مطالعۀ پیش رو برای نخستین بار این مفهوم با بهره گیری از دانش
معناشناسی، و رویکرد معناشناسی ساخت‌گرا کاویده می‌شود. ... درباره نشریه · اهداف و چشم
انداز · اعضای هیات تحریریه · همکاران دفتر نشریه · اصول اخلاقی ... اصل مقاله (425 K).

مقالات فارسی - انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

کلیدواژه ها : مشتقّات مالی ، بهره ( الفائده ) ، سهام ( الأسهم ) ، قرارداد ها ( العقود ) ، سرمایه
( رأس المال ) ، کالاها ( السلع ) ، بدهی ... تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا ....
نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره اسلام و سرمایه داری - ۱۳۹۱/۶/۱۷ -.

ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ربا نازل شده‌اند، یکی از احکام ثابت و ..... 3
- مقاله تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی، ...

نظریه های بهره و ربا

نویسنده مقاله با ارائه نظریه ای مبنی بر تفاوت ماهوی ربا و بهره نظام سرمایه داری ... «از
تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادی صدر اسلام نکات جالبی آموختم که ...

مبحث ربا

عنوان مقاله : مبحث ربا ... در ادامه به بحث درباره ربا از ديدگاه اجتماعى و همچنين شاخصها
و انواع آن - رباى قرضى و معاملى - مى پردازد و در .... «اى كسانى كه به دين اسلام گرويده
ايد ربا مخوريد كه دايم بهره بر سرمايه افزاييد تا چند برابر شود از خدا بترسيد و ترك
...

کلام پویا - ربا

نظرات امام فخر رازي درباره بهره (ربا). .... آري بايد به حقايق زنده اسلام آگاه شويم تا
بفهميم كه اگر ما اسلام خودمان را با خلوص نيت و با تحقيق صحيح بشناسيم به قدرت ...

بانک مقالات فقهی حقوقی

18 فوریه 2016 ... در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
.... مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره ... به
پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت ...

آیا سود بانکی و وام ربا محسوب می شود؟ - پارسینه

5 جولای 2015 ... در ادامه به بحث درباره ربا از دیدگاه اجتماعی و همچنین شاخصها و انواع آن - ربای قرضی ...
«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر ...

مقدمه

نرخ بهره بانكي به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه گذار و هزينه فرصت پول از ....
ربا بانك در كارهاي شرعي و حلال با متقاضيان در قالب يكي از عقود اسلامي مشاركت ...

سود و بهره بانکی در کشور ما حرام هست یا حلال - صفحه 2 - تالار ...

روایات در مورد لغمه حرام بسیار هست و ایات قران متعدد که بیان نمیکنم ولی به ... آیات
قرآن درباره حرام بودن ربا ..... اگه تاپیک رو زدم دلیل نمیشه تحقیق نکرده باشم دوست
دارم ببینم دوستان در .... حسن نزول خور، کامی ده درصد، ساسان بهره و.

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

مقاله دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن | NCBA

ﻣﻘﺪس اﺳﻼم روﺷﻦ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ... ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﮑﺮر درﺑﺎره ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ و رﺑﺎﺧﻮاری اﺷﺎره ﮐﺮد. در.

بانک سپه-نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا

نقطه نظرات كارشناسي در خصوص بانكداري بدون ربا ... مقاله (2)- مبانی فقهی و حقوقی
بانکداری اسلامی · مقاله (3)- نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها.

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه ...

فرضیۀ اصلی تحقیق این است که بین بهرۀ طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. ...
مسلمان کوشیده‌‌اند نشان دهند که بهرۀ طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید
شده است ... Criticism of Contemporary Justifications about the Difference between
Natural ... بررسی آثار نرخ بهره در تخصیص بین‌زمانی منابع در الگوهای اقتصادی (
طرح ...

در رﺑـﺎ ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻬﺮه ﻧﺮخ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑ - پژوهشکده پولی و بانکی

-1. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺻﻔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. داري و ﺗﺤﻠﯿـﻞ آن. ﻫـﺎ از.
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. -2. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺗﺨﺎذ. « روﯾﮑﺮدي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي.

کلام پویا - ربا

نظرات امام فخر رازي درباره بهره (ربا). .... آري بايد به حقايق زنده اسلام آگاه شويم تا
بفهميم كه اگر ما اسلام خودمان را با خلوص نيت و با تحقيق صحيح بشناسيم به قدرت ...

روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ

ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻘﺪ و ... اﻧﺒﻮه ﻣﻘﺎﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ.

مفهوم ربا و حرمت آن در قرآن،رابطه ربا با تورم و کاهش ارزش پول - احکام ...

«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا
..... و نظرات خود را درباره آن، در قالب مقاله ای تحت عنوان «بهره بانکی همان رباست » در ...

نظریه های بهره و ربا

نویسنده مقاله با ارائه نظریه ای مبنی بر تفاوت ماهوی ربا و بهره نظام سرمایه داری ... «از
تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادی صدر اسلام نکات جالبی آموختم که ...

در ﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﻮﻟ : داري ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي اﻗﺘﺼﺎد - اقتصاد اسلامی

15 نوامبر 2012 ... ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﯿﺶ. رو. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮي ﻧﻘﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ رﺑﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. داري. اﺳﺖ .... ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان
داﻧﺴﺘﻪ و روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره رﯾﺴﮏ، ﺧﺮﯾﺪ دﯾﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ را.

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > اقتصاد - بررسي عملكرد ...

3 نوامبر 2010 ... بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا ... خريد در
طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي ...

مقالات ISI تحقیقات اسلامی : 167 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مضوعاتی مانند اقتصاد در اسلام،بانکداری بدون ربا و حقوق اسلامی از جمله عناوین
تحقیقات ... معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تحقیقات
اسلامی ... مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف : مدل کسب وکار، بهره وری و
ثبات.

بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام

عنوان مقاله: بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام ...
تحول پيش گفته، نسبت اين نظريه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرار گيرد.

آیا سود بانکی همان رباست؟ - شفاف

14 مه 2011 ... ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناك ترين آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به ... ربا را
با چندين برابر سود و بهره, آسان نگيريد و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن
را, به راحتى و خوشى بخوريد. ... در اين حديث شريف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
..... البته انتظار مى رود, دوستانى كه درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه ...

ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ربا نازل شده‌اند، یکی از احکام ثابت و ..... 3
- مقاله تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی، ...

مفهوم ربا و حرمت آن در قرآن،رابطه ربا با تورم و کاهش ارزش پول - احکام ...

«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا
..... و نظرات خود را درباره آن، در قالب مقاله ای تحت عنوان «بهره بانکی همان رباست » در ...

«شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی» - پایگاه ...

علی رضا شریف مقدسی ; مجله: علوم اسلامی ; پاییز 1386 - شماره 7 ; ... فهرست مقالات. «
شفاف سازی مفهوم ربا، بهره و سود» «در نظام بانکداری اسلامی». نویسنده: شریف ...

دانلود بازرگاني تجارت هاي مالي و ساختارهاي مالي

نظریه های پرستاری

آموزش تصویری طراحی سایت(html)

دانلود مقاله کامل درباره رطوبت سنج

ایکس من1 بازی پلی استیشن1

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

بررسی آماری بیکاری , نرخ و عوامل پیدایش آن ***

طرح توجیهی احداث استخر سرپوشيده

پاورپوینت درباره خطرات ناشي از حريق

دانلود قالب شکیل و بی نظیر پاورپوینت (سری 4)